Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Samverkan

Svenskämnet samverkar med det omgivande samhället på flera olika sätt, bland annat genom att arrangera studiebesök för studenter, medverka i medier och arrangera uppdragsutbildningar för bland annat kommuner och andra icke-akademiska organisationer.

Kontaktperson för samverkansprojekt: Hedda Söderlundh.

Forskning och utbyte

Lärarna och forskarna i ämnet samverkar med många olika parter utanför högskolan, bland annat med medierna, universitet och högskolor i andra länder, kommuner och myndigheter.

År 2018 var ämnets lärare inbjudna som föredragshållare i olika sammanhang, t.ex. till Föreningen ESS (Examinerade språkkonsulter) och till endagskonferensen "Vägen till arbete och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES" anordnat av Länsstyrelsen och Svenska läkaresällskapet. Vid flera tillfällen efterfrågades också expertkunskaper i frågor som rör språk. T.ex. är en av lärarna i ämnet ledamot i styrelsen för Grekiska skolan i Stockholm och en annan är sakkunnig för forskningsfrågor kring svenska språket på Språkrådet. Ämnets forskare deltar också i forskningsstärkande aktiviteter med koppling till lärande och utbildning utanför högskolan, till exempel på Mångkulturellt centrum i Fittja och inom Fredrika Bremer-förbundet.

Uppdragsutbildning

Ämnet blir regelbundet tillfrågat om uppdragsutbildningar i till exempel språkutvecklande arbetssätt. Listan nedan visar de utbildningar som utvecklats och genomförts efter svenskämnets expansion som skett under de senaste fem åren:

  • Kursen Andraspråksutveckling i klassrummet på uppdrag av Sollentuna kommun (2014).
  • Språkutvecklande arbetssätt [för nyanlända elever] i skolområdet Haparanda, Gällivare, Kiruna och Lycksele (2018).
  • Intensivkurs i svenska [för asylsökande läkare], ett samarbetsprojekt med Södertörns högskola och Svenska läkarsällskapet med stöd av Landstinget och Socialdepartementet (2017 & 2018).
  • Delkursen Det offentliga språket som ges inom kursen Snabbspår för samhällsvetare, (30 hp), och är en uppdragsutbildning på Södertörns högskola från Arbetsförmedlingen för personer som har en utländsk examen i till exempel ekonomi eller juridik i sina hemländer (2018).
  • Kurserna Språkutvecklande arbetssätt i förskolan och Språkutvecklande arbetssätt i gymnasiet i Järfälla kommun (2018).
  • Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, har beställts av Skolverket och utvecklats inom ämnet, men har ännu inte getts (2018).