Forskningsteman

Utifrån huvudtemat ”Storstadsturism” har följande sex forskningsteman växt fram:

 • Hållbar destination:

  Destinationsfenomenet i allmänhet och storstads­inriktningen i synnerhet är ett forskningstema, vilket har resulterat i forskningsrapporter och ett deltagande i det europeiska nätverket Tourism in the city”. Vi deltar också med en representant i Tillväxtverkets turismreferensgrupp, vilket är ett stöd för destinationsforskningen avseende destinationsutveckling, marknadsföring och turismstatistik.
 • Kulturarvsattraktioner:

  Med stöd av olika aktörer, som exempelvis HAMN-museet och ämnet marinarkeologi vid Södertörns högskola (SH), har vi forskat om maritima kultur­arvs­attraktioner. För närvarande deltar vi i två EU-ansökningar om kulturarvsattraktioner runt Östersjön, där attraktionsutveckling är av central betydelse. Dessutom samverkar vi om attraktioner och upplevelser med en forskargrupp benämnd ”Medicinsk turism” inom företagsekonomiämnet vid SH.
 • Event och möten:

  Forskning med historiska perspektiv som har bäring på temat kulturarvsattraktioner (100-årsjubileet av OS 1912) samt event och möten har genomförts. Ett samarbete har genomförts med Eventakademin för forskning om eventhistoria med hjälp av ett eventarkiv. Forskning har också bedrivits om mötesindustrin och pro­fessionella möten i Stockholmsregionen för Stockholm Centre for Tourism Research.
 • Samverkande nätverk:

  I ett om­fattande EU-projekt som har inriktningen högskolornas samverkande nätverk” har våra forskare del­tagit och publicerat vetenskapliga artiklar. Det handlar om hur högskoleinterna aktörer och externa aktörer samverkar och interagerar utifrån kunskap om samhälleliga nätverksteorier.
 • Entreprenöriellt hospitality management:

  Forskning och publicering av artiklar inom hospitality management bedrivs utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. Hela Turismämnets framväxt byggs till stor del på tidigare forskning om service management inom besöksnäringen. Kvinnors företagande inom turist- och upplevelseindustrin har också kunnat lyftas fram i en del av projekten. Dessutom deltar vi i ett Interreg-projekt om ”Business Development” utifrån ett entreprenöriellt perspektiv.
 • Hållbarhetsfrågor:

  Forskning bedrivs om hur besöksnäringen kan arbeta för samhällets övergripande hållbarhetsmål, inte minst klimatfrågeställningar. Det handlar både om hur turistföretag inom eventbranschen och hur destination management organisations (DMO) använder hållbarhetssystem och certifierar sig. Hållbarhet på besöksdestinationer är också ett viktigt perspektiv på våra egna forskningskonferenser och konferensbidrag.