Student

Vår forskning

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Södertörns högskola ska genom sin forskning bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det slås fast i den vision som högskolans styrelse tagit fram. I dag sträcker sig vår forskning över många discipliner och områden.

Samhälls- och samtidsrelevans

Karaktäristiskt för många av forskargrupperna och forskningsprojekten är att de eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans. Här finns alltifrån studiet av interreligiösa och interkulturella relationer till miljöproblem, kommunikationsstrategier och samtida förändringar inom den offentliga sfären. Studierna rör både Sverige och området kring Östersjön och det nya Europa. Inom humaniora finns starka forskningsprofiler med utgångspunkt i kritisk reflektion kring människan och hennes plats i samhället, bland annat med inriktning mot kulturella minnespraktiker.

Mångvetenskap

På Södertörns högskola finns en stark tradition av mångvetenskaplig forskning. Samverkan över traditionella gränser är viktig för att nå en mer nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen, som också kan leda fram till nya perspektiv och problemformuleringar.

Östersjö- och Östeuropaforskning

Den mångvetenskapliga Östersjö- och Östeuropaforskningen utgör en viktig profil vid Södertörns högskola. Inom högskolan finns stor kompetens i att belysa, förklara och aktivt delta i analyser av pågående förändringar inom det närliggande Östersjöområdet. Hit hör också studier av det nya Europa som vuxit fram efter murens fall. Det kan handla om bostadssegregering eller ungas identitetssökande. Men det kan också handla om Kalla kriget. En stor del av denna forskning samordnas inom forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Internationalisering

Forskning är ingen nationell angelägenhet utan tvärt om till sin natur internationell och utåtriktad. Många av högskolans forskare är del av en internationell forskningsmiljö genom samarbeten, publikationer och konferensdeltagande. Samtidigt vill vi också vara en attraktiv miljö för omvärlden i form av gästforskare och post-doktorer, varav flera är knutna till Östersjö- och Östeuropaprofilen. Målet är att ständigt utveckla och fördjupa kontakterna med omvärlden.

Centrumbildningar

Centrumbildningar tillför högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner och där skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

Forskarutbildning

Högskolan har rätt att utfärda forskarutbildningsexamen inom fem mångvetenskapliga forskningsområden. Att ge och ansvara för forskarutbildning är en central del av en levande forskningsmiljö.

På högskolan fanns redan tidigare forskarstuderande inom en rad ämnen. Dessa hade sin dagliga verksamhet och fick sin utbildning vid Södertörns högskola, men då i samarbete med andra lärosäten. Sammanlagt verkar ett hundratal doktorander på högskolan.

Forskare från Södertörns högskola bedriver eller är aktiva i en lång rad olika forskningsprojekt. De finansieras med medel från såväl Riksbankens Jubileumsfond som Vinnova men också Östersjöstiftelsen som tillhör vår största finansiär.

Södertörns högskola har beviljats ett flertal forskningsprojekt med start under 2019. För mer information om aktuella projekt, besök Södertörns högskolas projektdatabas.

Vision och mål

"Södertörns högskola bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

Södertörns högskolas styrelse fastställer de mål och den vision som ska guida högskolans verksamhet under de närmsta fem åren. Nuvarande vision och mål gäller perioden 2015-2019.

Forskning - inom 5 år ska vi ha uppnått:

 • Ett nationellt och internationellt genomslag för Östersjö- och Östeuropaforskningen och erkännande av högskolan som ett kunskapsnav för denna forskning
 • Forskarutbildning inom centrala verksamhetsområden
 • Forskande lärare, för kvalitet i forskningsanknytningen av all utbildning
 • Ökad andel extern forskningsfinansiering

Utbildning - inom 5 år ska vi ha uppnått:

 • Eftertraktade, användbara och interdisciplinära utbildningar med forskande lärare
 • Högsta kvalitet i alla utbildningar
 • Internationalisering av all utbildning
 • Fördjupat och välfungerande studentinflytande

Samverkan - inom 1 år ska vi ha uppnått:

 • Ny policy med tydlig viljeyttring och strategi för samverkan

Samverkan - inom 5 år ska vi ha uppnått:

 • Samverkan som ömsesidigt berikar det omgivande samhället och högskolan
 • Incitament som belönar och uppmuntrar till samverkan
 • Samverkansprojekt i anslutning till högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil
 • Ett levande campus

Södertörns högskolas ethos, vision, och övergripande mål för forskning, utbildning och samverkan (pdf) Pdf, 1.6 MB.

Söker din organisation forskningssamarbeten för utveckling och förnyelse?

Som samarbetsparter till Södertörns högskola får ni tillgång aktuell forskning som kan skapa nya idéer, ge nya perspektiv och omsättas till praktisk handling. Högskolans forskning bedrivs inom humaniora och samhällsvetenskap som berikas av miljövetenskap, utbildningsvetenskap och medie- och informationsteknologi.

För högskolan är samspelet mellan akademi och organisationer, såväl regionala som nationella och internationella, viktiga. Därför genomför vi, som ett komplement till vår grundforskning, i samverkan med aktörer utanför akademien, behovsmotiverad forskning eller deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och problemlösning.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information om möjliga samarbeten.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-04