Student

Vår forskning

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Södertörns högskola ska genom sin forskning bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det slås fast i den vision som högskolans styrelse tagit fram. I dag sträcker sig vår forskning över många discipliner och områden.

Samhälls- och samtidsrelevans

Karaktäristiskt för många av forskargrupperna och forskningsprojekten är att de eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans. Här finns alltifrån studiet av interreligiösa och interkulturella relationer till miljöproblem, kommunikationsstrategier och samtida förändringar inom den offentliga sfären. Studierna rör både Sverige och området kring Östersjön och det nya Europa. Inom humaniora finns starka forskningsprofiler med utgångspunkt i kritisk reflektion kring människan och hennes plats i samhället, bland annat med inriktning mot kulturella minnespraktiker.

Mångvetenskap

På Södertörns högskola finns en stark tradition av mångvetenskaplig forskning. Samverkan över traditionella gränser är viktig för att nå en mer nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen, som också kan leda fram till nya perspektiv och problemformuleringar.

Östersjö- och Östeuropaforskning

Den mångvetenskapliga Östersjö- och Östeuropaforskningen utgör en viktig profil vid Södertörns högskola. Inom högskolan finns stor kompetens i att belysa, förklara och aktivt delta i analyser av pågående förändringar inom det närliggande Östersjöområdet. Hit hör också studier av det nya Europa som vuxit fram efter murens fall. Det kan handla om bostadssegregering eller ungas identitetssökande. Men det kan också handla om Kalla kriget. En stor del av denna forskning samordnas inom forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Temasidan Perspektiv Ös Länk till annan webbplats.t samlar samhällsrelevant forskning om Östersjö- och Östeuroparegionen utifrån samhällsaktuella frågor, där det första temat handlar om kriget i Ukraina.

Internationalisering

Forskning är ingen nationell angelägenhet utan tvärt om till sin natur internationell och utåtriktad. Många av högskolans forskare är del av en internationell forskningsmiljö genom samarbeten, publikationer och konferensdeltagande. Samtidigt vill vi också vara en attraktiv miljö för omvärlden i form av gästforskare och post-doktorer, varav flera är knutna till Östersjö- och Östeuropaprofilen. Målet är att ständigt utveckla och fördjupa kontakterna med omvärlden.

Centrumbildningar

Centrumbildningar tillför högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner och där skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

Forskarutbildning

Högskolan har rätt att utfärda forskarutbildningsexamen inom fem mångvetenskapliga forskningsområden. Att ge och ansvara för forskarutbildning är en central del av en levande forskningsmiljö.

På högskolan fanns redan tidigare forskarstuderande inom en rad ämnen. Dessa hade sin dagliga verksamhet och fick sin utbildning vid Södertörns högskola, men då i samarbete med andra lärosäten. Sammanlagt verkar ett hundratal doktorander på högskolan.

Forskare från Södertörns högskola bedriver eller är aktiva i en lång rad olika forskningsprojekt. De finansieras med medel från såväl Riksbankens Jubileumsfond som Vinnova men också Östersjöstiftelsen som tillhör vår största finansiär.

Södertörns högskola har beviljats ett flertal forskningsprojekt med start under 2019. För mer information om aktuella projekt, besök Södertörns högskolas projektdatabas.

Högskolans vision

"Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

Södertörns högskolas styrelse fastställer de mål och den vision som ska guida högskolans verksamhet under de närmsta fem åren. Nuvarande vision och mål gäller perioden 2020-2024.

Högskolegemensamma mål 2020-2024

Starka akademiska miljöer - under kommande femårsperiod ska vi:

 • sträva efter balans mellan utbildning och forskning i de akademiska miljöerna
 • öka andelen lärare med tillsvidareanställning
 • utarbeta strategier för fortsatt digitalisering inom utbildning och forskning
 • fokusera på stärkt forskningsunderbyggnad inom lärar- och polisutbildningarna
 • vidareutveckla en kvalitetskultur baserad i kollegialitet och akademiska kärnvärden

En attraktiv och öppen högskola - under kommande femårsperiod ska vi:

 • fortsätta utvecklingen av Campus Flemingsberg till en kunskapsintensiv mötesplats
 • skapa möjligheter till personrörlighet och nära relationer med andra samhällssektorer, företag och alumner
 • utveckla strategiska partnerskap där samhällets behov och perspektiv bidrar till att stärka kvaliteten på utbildning och forskning
 • förstärka vår roll som kunskapsaktör för en bredare målgrupp genom en aktiv digital närvaro

Akademiskt lärarskap och aktiv studentmedverkan - under kommande femårsperiod ska vi:

 • formulera en strategi för akademiskt lärarskap i dialog med ämnen och program
 • fördjupa formerna för studentinflytande och aktiv studentmedverkan
 • utveckla strategier för digitalt och flexibelt lärande
 • utveckla de mångvetenskapliga arbetssätten i utbildningarna
 • tydliggöra värdet av pedagogisk skicklighet vid anställning och befordran

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan - under kommande femårsperiod ska vi:

 • utveckla en integrerad förståelse av olika dimensioner av hållbar utveckling och samhällets omställning till hållbar utveckling
 • relatera utbildning och forskning till samhällsaktörers behov av hållbar utveckling och omställning
 • granska möjliga målkonflikter i Förenta Nationernas globala mål, för att komma fram till varaktiga avvägningar och arbeta för en hållbar värld
 • formulera lärandemål kring hållbar utveckling i utbildningsplaner samt främja högskoleövergripande initiativ

Östersjö- och Östeuropaforskning - under kommande femårsperiod ska vi:

 • främja en högkvalitativ forskarinitierad och kritisk forskning med Östersjö- och Östeuroparelevans
 • utveckla och förstärka internationella samarbeten med relevans för forskningsområdet
 • öka samhällets kunskaper om Östersjö- och Östeuropaforskning genom effektivare kommunikation
 • bedriva högkvalitativ forskarutbildning med Östersjö- och Östeuroparelevans

Södertörns högskola i världen - under kommande femårsperiod ska vi:

 • förnya vår internationaliseringsstrategi med särskilt fokus på forskning, student- och personalrörlighet, samverkan samt hållbar samhällsutveckling
 • vidta åtgärder för att synliggöra studenters och medarbetares internationella och interkulturella erfarenheter och kunskaper, inte minst ifråga om språk
 • verka för internationella rekryteringar av såväl forskande personal som studenter
 • öka möjligheter till klimatmässigt hållbara möten, fysiska såväl som digitala

Se utvecklingsplanen i sin helhet:

Södertörns högskolas utvecklingsplan 2020-2024 - Öppnas i ny flik Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Söker din organisation forskningssamarbeten för utveckling och förnyelse?

Som samarbetsparter till Södertörns högskola får ni tillgång aktuell forskning som kan skapa nya idéer, ge nya perspektiv och omsättas till praktisk handling. Högskolans forskning bedrivs inom humaniora och samhällsvetenskap som berikas av miljövetenskap, utbildningsvetenskap och medie- och informationsteknologi.

För högskolan är samspelet mellan akademi och organisationer, såväl regionala som nationella och internationella, viktiga. Därför genomför vi, som ett komplement till vår grundforskning, i samverkan med aktörer utanför akademien, behovsmotiverad forskning eller deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och problemlösning.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information om möjliga samarbeten.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-04