Student

Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) handlar om planering, hantering och kommunikation kring samhälleliga resurser för människors kunskap, information och medier i såväl fysiska som digitala miljöer.

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med ett brett register som är relevant för många aktörer, grupper och institutioner.

Ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) tar fasta på människors förmåga att utvecklas på egen hand och tillsammans med andra genom att ta del av samhällets fysiska och digitala resurser i form av information, forskning, litteratur och andra medier samt olika slags programverksamhet och aktiviteter.

Ämnet omfattar och integrerar kunskaper och färdigheter inom humaniora, samhällsvetenskap och teknologi.

Grovt sett kan Biblioteks- och informationsvetenskap indelas i fem olika områden: biblioteket i samhället, informationspraktiker, kunskapsorganisation, informationshantering samt vetenskaplig publicering och kommunikation.

Det första området kan kopplas till biblioteksvetenskapen och kan förstås som en samlingsbeteckning, dels för bibliotekens bildningsarbete och övergripande kulturpolitiska frågor, dels för bibliotekens institutionella utveckling. Detta berör exempelvis bibliotekens historia, uppdrag, organisation, verksamhet och bibliotekariens profession, villkor och utveckling.

De andra områdena rör den informations- eller kommunikationskedja som är central inom informationsvetenskapen. Den här kedjan fokuserar på hur information skapas och genereras, samlas, upptecknas, förvaras, processas, förmedlas och överförs, samt används och återanvänds. Dokumentbegreppet är viktigt här, ofta tillsammans med ett perspektiv som intresserar sig för de specifika förhållanden som råder för dessa aktiviteter inom olika vetenskapliga discipliner, bland olika institutioner och användargrupper.

Kontakt

Biblioteks- och informationsvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

boi@sh.se

Möt en medarbetare

Arwid Lund, docent och lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, vill göra internet mer solidariskt med nya licensavtal.

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Kunde inte hitta några projekt.

Fler projekt