IKL

Institutionen för kultur och lärande

Institutionen har utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning inom institutionens alla ämnen.

Institutionen består av ämnena engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik, svenska och Centrum för praktisk kunskap. Utvecklingsenheten för högskolepedagogik tillhör också institutionen. Dessutom kan alla studenter på högskolan få hjälp från Studieverkstan, oavsett institution. Där arbetar personal från svenska, retorik och engelska.

Alla ämnen på institutionen erbjuder fristående kurser på grundnivå, vilka kan kombineras på olika sätt till en kandidatexamen. Dessutom har åtta särskilda kandidatprogram sin bas på institutionen: Estetikprogrammet, Medier, engelska och globalisering, Medievetarprogrammet, Retorikkonsultprogrammet, Kommunikatörsprogrammet, Liberal arts, Genusvetarprogrammet och Filosofi, politik och ekonomi.

De flesta ämnen erbjuder också magister- eller masterprogram. Flertalet har även examensrättigheter på forskarnivå. Det finns cirka 40 aktiva doktorander på institutionen varav merparten tillhör forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori. Forskningsprojekten vid institutionen är ofta ämnes- och institutionsövergripande och flera har Östersjö- och Östeuropainriktning.

Ämnena svenska, den praktiska kunskapens teori, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap ingår också i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier, som är förlagd till lärarutbildningen. Många ämnen på institutionen samarbetar med lärarutbildningen då institutionens lärare undervisar på lärarutbildningens olika program.

Institutionen för kultur och lärande (IKL) har ca 250 medarbetare och leds av en prefekt och en proprefekt. Här bedrivs undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning och samverkan inom alla ämnen. Institutionen har åtta akademiska avdelningar som leds av varsin avdelningsföreståndare:

  • Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
  • Avdelningen för estetik och konstvetenskap
  • Avdelningen för praktisk kunskap och filosofi
  • Avdelningen för litteraturvetenskap
  • Avdelningen för retorik
  • Avdelningen för engelska
  • Avdelningen för svenska
  • Avdelningen för genusvetenskap

På IKL finns också forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori (KKT), Centrum för praktisk kunskap, Utvecklingsenheten för högskolepedagogik, och Studieverkstan. Vid institutionen finns också en administrativ enhet.

Vi erbjuder utbildning i följande ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, konstvetenskap, estetik, litteraturvetenskap, filosofi, genusvetenskap, svenska, engelska och den praktiska kunskapens teori. Du kan läsa upp till kandidatnivå och även till masternivå i alla ämnen utom den praktiska kunskapens teori, som endast erbjuder utbildning på magisternivå.

Vi erbjuder också ett antal utbildningsprogram på kandidatnivå. De består av kurser i olika kombination av ämnen från institutionen, och i vissa fall av ämnen från andra institutioner samt programspecifika kurser. Huvudämne är alltid något av institutionens ämnen. Vi har dessutom ettåriga magisterprogram i genusvetenskap och praktisk kunskap. Flera av programmen är professionsutbildningar.

Dessutom finns enstaka kurser med mindre omfattning än en termins heltidsstudier. Några exempel är högskoleintroducerande kurser i skrivande och flerspråkighet, filosofins historia och kurser i genusvetenskap.

Du kan läsa kurser i olika studietakt (heltid eller deltid). För information om vilka kurser och program som ges, se respektive ämne eller högskolan sidor för program och kurser.

Studenter och arbetsliv

Våra studenter får god kontakt med det omgivande samhället genom gästföreläsare och studiebesök. Flera av studenternas uppsatsarbeten genomförs i samverkan med olika organisationer, myndigheter och företag. Utöver detta ingår praktik i flera av våra utbildningar. Studenterna har tillgång till SH Innovation vid Södertörns högskola som erbjuder rådgivning för att göra idéer till verklighet.

Uppdragsutbildning

Vi har vi genom åren utvecklat olika uppdragsutbildningar, t.ex. Centrum för praktisk kunskap och ämnet svenska.