Collage: Glaskupol på taket till Moas båge, det röda romska hjulet 

Romska studier

Kritiska romska studier handlar om romer, romers interaktion med andra och andras syn på och interaktion med romer. På Södertörns högskola har vi fokuserat specifikt på romers rätt till skolgång och utbildning, antiziganism, romsk lingvistik och romsk historia.

På högskolan strävar vi efter samverkan mellan romer och icke-romer i största
möjliga grad i alla led av utbildning och forskning samt användning av vetenskapliga
metoder som är maktkritiska och emancipatoriska. Detta innebär exempelvis:

  • medverkan av romer i högskolans forskning och undervisning,
  • samverkan med romska civilsamhället i Sverige och internationellt liksom
    med romska akademiker och myndigheter vars uppdrag är att stärka romers rättigheter,
  • ståndpunktsteoretisk medvetenhet,
  • antiziganismkritik,
  • pedagogisk aktionsforskning,
  • interdisciplinära perspektiv på språket romani chib,

Historiskt, men även idag är romska studier till stora delar en kolonialt belastad
disciplin, där romer har blivit objektifierade, exotifierade och essentialiserade. På
senare år har en ny riktning vuxit fram som kallar sig kritiska romska studier.
Högskolans romska studier har denna inriktning.

Romska studier är ett mångvetenskapligt ämne med naturliga beröringspunkter med
andra discipliner i forskning och undervisning som kan ha likartade
problemställningar. På Södertörns högskola har romska studier bland annat
samarbetat med pedagogik, historia, lingvistik, socialt arbete, konstvetenskap,
journalistik, litteraturvetenskap, kriminologi, sociologi, juridik, samiska studier och
etnologi.

Romska studier delar sina metoder med näraliggande discipliner. Romska studier definieras och avgränsas därför endast av sitt innehåll. Det innebär att vår forskning som fokuserar på romer, romers interaktion med andra samt andras syn på eller interaktion med romer kan definieras som romska studier.

Vi har kurser på A-nivå om romsk historia, nutida situation, antiziganism samt kurser i och om språket romani chib. Samtliga kurser ges på distans. Från och med vårterminen 2022 kommer även distanskurser ges på B-nivå, på svenska och engelska inriktade på kritiska romska studier, i samverkan med European Roma Institute for Art and Culture, respektive jämförande rasismforskning med utgångspunkt i antziganism.

Kollokvium för doktorander

Romska studier vid Södertörns högskola arrangerar ett internationellt kollokvium för doktorander med ett forskningsintresse för kritiska romska studier och forskning om antiziganism. Diskussionerna leds av Jan Selling, docent och lektor i romska studier.

Här får deltagarna chans att regelbundet mötas online för att diskutera pågående och planerad forskning, artiklar, utkast och andra idéer. Det är också en chans att utbyta tankar, idéer och erfarenheter med andra forskare inom området. Vårt kollokvium kan ses som ett komplement till den handläggning och seminarier du redan tar del av inom ramarna för din forskarutbildning. Det kan också erbjudas individuell handledning efter överenskommelse.

Jan Sellings forskningsområden är romsk historia, den romska frigörelsens historia, historiska orättvisor samt kritisk teori och antiziganism. De första träffarna är planerade att äga rum i mitten av juni. För mer information och ansökan om att delta, kontakta Jan Selling.

Kontakt

Jan Selling

Docent, Ämnessamordnare, Lektor

Institutionen för kultur och lärande

jan.selling@sh.se 08-608 47 09