Forskning

Utifrån huvudtemat ”Storstadsturism” har följande sex forskningsteman växt fram:

Hållbar destination:

Destinationsfenomenet i allmänhet, och storstads­inriktningen i synnerhet, är ett forskningstema som har resulterat i forskningsrapporter och ett deltagande i det europeiska nätverket Tourism in the city”. Vi deltar också med en representant i Tillväxtverkets turismreferensgrupp, vilket är ett stöd för destinationsforskningen när det gäller destinationsutveckling, marknadsföring och turismstatistik.

Kulturarvsattraktioner

Med stöd av olika aktörer, som exempelvis HAMN-museet och ämnet marinarkeologi vid Södertörns högskola, har vi forskat om maritima kultur­arvs­attraktioner. För närvarande deltar vi i två EU-ansökningar om kulturarvsattraktioner runt Östersjön, där attraktionsutveckling är av central betydelse. Dessutom samverkar vi, om attraktioner och upplevelser, med en forskargrupp benämnd ”Medicinsk turism” inom företagsekonomiämnet vid Södertörns högskola.

Event och möten

Forskning med historiska perspektiv som har bäring på temat kulturarvsattraktioner (exempelvis 100-årsjubileet av OS 1912), samt event och möten har genomförts. Forskare inom ämnet har genomfört ett samarbete med Eventakademin för forskning om eventhistoria med hjälp av ett eventarkiv. Forskning har också bedrivits om mötesindustrin och pro­fessionella möten i Stockholmsregionen för Stockholm Centre for Tourism Research.

Samverkande nätverk

Våra forskare har deltagit i ett omfattande EU-projekt med inriktningen "Högskolornas samlade nätverk" och publicerat vetenskapliga artiklar om hur högskoleinterna aktörer och externa aktörer samverkar och interagerar utifrån kunskap om samhälleliga nätverksteorier.

Entreprenöriellt hospitality management

Forskning och publicering av artiklar inom hospitality management ("gästfrihetsbranschen") bedrivs utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. Hela Turismämnets framväxt bygger till stor del på tidigare forskning om service management inom besöksnäringen. I en del av projekten inom hospitality management har forskarna lyft fram kvinnors företagande inom turist- och upplevelseindustrin. Dessutom deltar vi i ett Interreg-projekt om ”Business Development” utifrån ett entreprenöriellt perspektiv.

Hållbarhetsfrågor

Inom turismämnet bedriver vi forskning om hur besöksnäringen kan arbeta för samhällets övergripande hållbarhetsmål, inte minst när det gäller klimatfrågeställningar. Det handlar både om hur turistföretag inom eventbranschen och destination management organisations (DMO) använder hållbarhetssystem och certifierar sig. Hållbarhet på besöksdestinationer är också ett viktigt perspektiv på våra egna forskningskonferenser och konferensbidrag.