Samverkan

Turismämnet bedriver en genomtänkt och omfattande satsning på omvärldssamverkan.

Gästforskare

Turismämnet har regelbundna besök från utländska forskare. På senare tid har bland annat gästforskare från universiteten i Manchester, Split, Primorska, Manchester, Tartu och Balearerna besökt ämnet. Vår egen personal besöker också regelbundet andra universitet och högskolor i forskningssammanhang. På senare tid har exempelvis universiteten i Bremen, Stenden, Split, Tallinn, Primorska, Mariehamn, Utene och Manchester besökts.

Branschråd

Ämnets branschråd bildades år 2002. Två ordinarie möten genomförs informellt per år. Vid mötena deltar cirka tio externa medlemmar, från Södertörns högskola deltar två till tre akademikerföreträdare och en studentrepresentant. Syftet är:

  1. att de externa medlemmarna ska informera om aktuella frågor inom näringsliv och offentlig sektor,
  2. att turismämnets personal ska informera om utbildning, forskning och omvärldssamverkan,
  3. att studenterna ska få hjälp i förvärvslivet genom arbetsmarknadsdagar, praktik, med mera,
  4. att idéer och förslag om utbildningsuppdrag och forskningsprojekt ska komma,
  5. att diskutera insatser från externa medlemmar på kurser, forskningskonferenser, med mera för högskolan.

Kontaktlista till företag och organisationer

Vidare har vi sedan programstarten 1999 arbetat upp kontakter med cirka 60 olika strategiskt viktiga turistföretag och organisationer, benämnd TOG-gruppen på turismämnet. De finns på en kontaktlista som ämnets personal har tillgång till. Vi använder den för att hitta praktikplatser, finna kandidatuppsatsobjekt, studiebesök, forskningsstöd, gästföreläsare med mera.

Alumngrupp

Ämnets alumngrupp heter TurismAlumnGrupp (TAG) och används för att koppla arbetsmarknaden till utbildningen, ge stöd till nuvarande studenter och att se processen "livslångt lärande".

Uppdragsutbildningar och uppdragsforskning

Ämnet har under flera år genomfört ett antal uppdragsutbildningar och uppdragsforskningsprojekt i Stockholmsregionen. Som exempel har ett tiotal olika femveckorskurser genomförts åt yrkeshögskolor i Sverige under de senaste tio åren, och en studie av rural besöksdestinationsutveckling genomförts på uppdrag av Huddinge kommun 2013.

Arbetsmarknadsdag - TURNET

Sedan 2009 har Turismämnet arrangerat en årlig arbetsmarknadsdag: TURNET. Den vänder sig till turistföretag och organisationer, turismstudenter och ämnets personal. Under dagen genomförs arbetsmarknadens specialistföredrag, monterutställning, alumnpresentationer, föredrag om turismstudenters arbete samt en festlig avslutning.