Forskning

Vår forskning speglar den bredd av utmaningar som företag möter i dagens samhälle. Det rör sig om små och stora företag, traditionella och nyskapande affärsmodeller, samt företagande inom många olika sfärer i samhället. Det rör sig om företagandet i sig – och om företagandets roll för en hållbar utveckling.

Ett 30-tal forskare och doktorander driver forskningsprojekt utifrån egna intressen. Entreprenörskap, organisation, affärsutveckling, styrning, nätverk, marknadsföring, redovisning är bara några exempel på olika ämnen som vår forskning handlar om. Institutionernas roll, dynamikens mekanismer, kombineras med såväl ekonomiska som sociala och kulturella aspekter. Företagandet, eller andra typer av organisationer, som vi studerar finns både i näringslivet, offentlig sektor och i det civila samhället.

De övergripande tendenserna, såsom digitalisering, global dynamik, hållbar utveckling och förändrade modeller för privat och offentlig verksamhet aktualiseras i vår forskning. Born digitals, sociala företag, cirkulär ekonomi eller entreprenörskap i den urbana periferin – såväl i den så kallade förorten som i skärgården – är sådana exempel. Internationella företagsnätverk, finansmarknadens förändringar eller de kulturella näringarnas villkor är andra exempel.

Även teoretiskt och metodologiskt visar vår forskning på en rik mångfald. Här ryms klassisk ekonomisk teori, institutionella referensramar, relationella angreppssätt, kulturperspektiv, system- och nätverksteori tillsammans med mer kritiska och ifrågasättande ansatser. Många projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i svenska och internationella nätverk. Flera projekt drivs i samverkan med det omgivande samhället. Sammantaget bildar mångfalden en dynamisk forskningsmiljö.

Företagandet i Stockholm och Sverige är centralt i vår forskning – men är inte en avgränsning. Det finns starka kopplingar till Östersjö- och Östeuroparegionen bland annat genom samarbetet med Centre for Baltic Sea and Eastern European Studies (CBEES). Inom ramen för detta samarbete finns projekt som helt eller delvis har fokus på företagande i Albanien, Armenien, Estland, Georgien, Polen och Ryssland. Projekt sträcker sig även längre ut i världen genom fokus på multinationella företag eller utveckling av entreprenörskap och innovation i Rwanda och Tanzania.

Ämnet antar egna doktorander i företagsekonomi, som är en del av det samhällsvetenskapliga forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO). Många av våra doktorander är också knutna till den högskoleövergripande Baltic and Eastern European Graduate School (BEEGS).

Flera av ämnets forskare är verksamma vid centrumbildningarna ENTER forum, Förvaltningsakademin och REINVENT – centrum för studier om den dynamiska staden.

Läs mer om vår forskning inom följande områden:

  • Entreprenörskap och innovation
  • Marknader och affärsmodeller
  • Finansiering och ekonomistyrning
  • Organisering och ledning
  • Företagande och hållbar utveckling