Student

Offentlig förvaltning

Den offentliga sektorn har en viktig roll i samhället. Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några områden vars grundläggande verksamheterna är offentliga. Studier och forskning i offentlig förvaltning handlar om samspelet mellan dessa verksamheter och den politik som styr dem, om att förstå förvaltningens roll i en komplex och föränderlig omvärld.

Ämnet offentlig förvaltning är tvärvetenskapligt och inriktat på den offentliga förvaltningen på alla nivåer. För att förstå förvaltningens roll ett samhälle som ständigt förändras krävs ett samspel mellan olika akademiska discipliner som till exempel organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi och nationalekonomi. Vid Södertörns högskola betonar ämnet särskilt förvaltningen inom det politiska systemet och växelverkan mellan politik och förvaltning.

Som student kan du studera offentlig förvaltning antingen som fristående kurs eller inom ramarna för några av högskolans kandidat- och magisterprogram. Under A-kursen i offentlig förvaltning lär du dig bland annat om grundläggande förvaltningsjuridik och om den professionella yrkesrollen som förvaltningstjänsteman.

Offentlig förvaltning är nära knuten till Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Våra forskare kommer från en rad olika akademiska ämnen såsom företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi. Men vi förenas i ett intresse för förvaltningens roll i samhällssystemet och den komplexa relationen mellan politik, förvaltning och andra samhällssfärer.

Forskningsfrågor vi intresserar oss för är till exempel:

  • Hur leds och styrs statsförvaltningen och kommunerna?
  • Hur förverkligas de politiska beslut som fattas av politiker på olika nivåer?
  • Hur samspelar det offentliga med andra samhällssfärer som det privata och civilsamhället, till exempel när det gäller serviceproduktion?

Vi bedriver också forskning bland annat om skolan (rektorers roll, granskning av skolan, digitalisering), om administration i offentliga organisationer, ledarskap, reformer och den ökade offentliga granskningen.

Kontakt

Offentlig förvaltning

Institutionen för samhällsvetenskaper

offentligforvaltning@sh.se
Bengt Jacobsson, bergvägg i bakgrunden. 

"Granskningssamhället – Offentlig verksamhet under lupp"

Forskare från offentlig förvaltning, företagsekonomi och statsvetenskap beskriver det fragmentariska granskningslandskap som vuxit fram.