Student

Socialt arbete

Socialt arbete som akademiskt ämne omfattar studier av social utsatthet, dess orsaker och konsekvenser för såväl individer som grupper och samhället i stort. Inom ämnet studerar vi även interventioner på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå.

Vår profil är tvärvetenskaplig och inkluderar ämnen som socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, socialrätt, psykologi och epidemiologi. Ett dominerande tema i både utbildning och forskning är urbana frågor, som också korresponderar med ämnets utbildningsprogram ”Socionomprogrammet med storstadsprofil”.

Fokus ligger på hur nya former av fattigdom och utsatthet gestaltar sig socialt och rumsligt i storstadsregioner, och vilka nya villkor det medför för ett samtida socialt arbete. Andra framträdande teman är barn och unga, skolan, välfärdens förändringar, det civila samhället, social och ekonomisk marginalisering, hälsa, alkohol och droger. I ämnet ingår även studier av insatser som syftar till att förebygga social utsatthet och att främja social sammanhållning.

Storstadsprofilen kan sammanfattas med vår ambition om att stärka den lokala och regionala miljön, att skapa utrymme för diskussioner om metoder och exempel på samhällsutveckling, och att sprida kunskap för att bidra till förbättrade levnadsvillkor.

Läs mer om VFU för socionomstudenter.

Kontakt

Socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

socionomprogrammet@sh.se

Nytt examenstillstånd och ny planerad kuratorsutbildning på avancerad nivå

Södertörns högskola har fått tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Nu förbereds för en ettårig professionsutbildning inom socialt arbete med start höstterminen 2024.