Doktorander

Lärarutbildningens doktorander kommer från flera ämnen och forskarutbildningsområden. Nedan presenterar vi de lärarutbildningsdoktorander som är aktiva nu, och de som har disputerat tidigare. Det finns också doktorander på andra delar av Södertörns högskola som skriver avhandlingar med utbildningsvetenskaplig inriktning och relevans för lärarutbildningen.

 • Masa Avramovic, pedagogik: Lifefull Pedagogy and Research – Children’s Participation in Early Childhood Education. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Anna-Mia Bergqvist, praktisk kunskap: Kollektiv praktisk kunskap i läraryrkets praktik. En studie utifrån erfarna lärares perspektiv på villkor för professionen under de senaste 30 åren. Forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.
 • Lotta Björkman, pedagogik: Gymnasieelevers erfaranden av lärares fungerande likabehandlingsarbete. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Matteo Cattaneo, pedagogik: Homo Narrans and the storytelling: a space for creativity and democracy as practice in Early Childhood Education. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Martin Elfsberg, pedagogik: Restoration of Voice in Education. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Sara Hellman, svenska: Språkdidaktik och lärarutbildningen, nya krav på språkundervisningen i det mångkulturella Sverige och det nya pedagogiska uppdraget. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Simon Magnusson, svenska: Medborgardialogen som medborgarfostran. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Ulrika Nemeth, svenska: Kritiska läspraktiker inom ramen för svenskämnet. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Kristina Pautkina, pedagogik: Ondskans representationer och kontexter i den tidiga barndomsvärlden. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Nicole Pergament Crona, etnologi: ”Vi brinner för en bättre värld” En studie av förskollärares och barnskötares förståelse av sitt samhällsuppdrag sett över tid. Forskarutbildningsområdet Historiska studier.
 • Marcus Sandborgh, svenska: Lärares relationsskapande i interaktioner – en språkvetenskaplig studie. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Johanna Schelhaas, svenska: Digitala läromedels påverkan på språkinlärningen. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Julia Wester, etnologi: Kroppslig interaktion i fritidshemmet. Forskarutbildningsområdet Historiska studier.
 • Niklas Öhman, litteraturvetenskap: Litteraturen som instrument: hur litteraturundervisningen instrumentaliseras i forskning och läroplaner. Forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Robin Samuelsson, svenska: Yngre barns språkutveckling, lek och lärande i samtida kontexter (2019)

Petra Werner: Ett medialt museum. Lärandets estetik i svensk television 1956-1969 (2016)

Sari Vuorenpää: Litteracitet genom interaktion (2016)

Pernilla Andersson: The Responsible Business Person – Studies of Business Education for Sustainability (2016)

Håkan Forsberg: Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011 (2015)

Larissa Mickwitz: En reformerad lärare: Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik (2015)

Ann-Christin Randahl: Strategiska skribenter: Skrivprocesser i fysik och svenska (2014)

Anne Ross-Solberg: The Mahdi Wears Armani: An Analysis of the Harun Yahya Enterprise (2013)