Doktorander

Lärarutbildningens doktorander kommer från flera ämnen och forskarutbildningsområden. Nedan presenterar vi de lärarutbildningsdoktorander som är aktiva nu, och de som har disputerat tidigare. Det finns också doktorander på andra delar av Södertörns högskola som skriver avhandlingar med utbildningsvetenskaplig inriktning och relevans för lärarutbildningen.

 • Masa Avramovic, pedagogik: Lifefull Pedagogy and Research – Children’s Participation in Early Childhood Education. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Anna-Mia Bergqvist, praktisk kunskap: Kollektiv praktisk kunskap i läraryrkets praktik. En studie utifrån erfarna lärares perspektiv på villkor för professionen under de senaste 30 åren. Forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.
 • Lotta Björkman, pedagogik: Gymnasieelevers erfaranden av lärares fungerande likabehandlingsarbete. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Emma Björkum, pedagogik: Elevers varande och blivande – En studie om mjuka värden i fritidshemmet. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Matteo Cattaneo, pedagogik: Homo Narrans and the storytelling: a space for creativity and democracy as practice in Early Childhood Education. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Martin Elfsberg, pedagogik: Restoration of Voice in Education. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Sara Hellman, svenska: Språkdidaktik och lärarutbildningen, nya krav på språkundervisningen i det mångkulturella Sverige och det nya pedagogiska uppdraget. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Linda Nordenskjöld Narfström, svenska: Interaktion på språkcaféer: deltagares samspel i berättande, identitetsbyggande och språkanvändning. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Kristina Pautkina, pedagogik: Ondskans representationer och kontexter i den tidiga barndomsvärlden. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Nicole Pergament Crona, etnologi: ”Vi brinner för en bättre värld” En studie av förskollärares och barnskötares förståelse av sitt samhällsuppdrag sett över tid. Forskarutbildningsområdet Historiska studier.
 • Marcus Sandborgh, svenska: Lärares relationsskapande i interaktioner – en språkvetenskaplig studie. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Shelbi Taylor, pedagogik: Ambiguity at Play: Playworlds as Settings for Problematizing the Role of Preschool Class and School Aged Educare Center Teachers in Swedish Early Childhood Education. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.
 • Julia Wester, etnologi: Kroppslig interaktion i fritidshemmet. Forskarutbildningsområdet Historiska studier.
 • Josefin Hellman, svenska, Att referera - en studie om att studera, beskriva och utveckla ett kunnande, Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Carolina Ekman, pedagogik, ”Sloydtopia”, Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Saralie Sernhede, medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Alice Bergholtz, medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Citizens' media practices for advocacy in institutions decision-making processes, forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Jennie Plate Blomberg, centrum för praktisk kunskap (CPK), Svenska och finska gymnasielärares upplevda erfarenhet av tråkighet, forskarutbildningsområdet Kritiska kulturstudier (KKT).
 • Carina Sommarström, socialt arbete, Föreningsengagemangets betydelse för utomeuropeiska kvinnor i det nya hemlandet Sverige. En kvalitativ studie om strategier för meningsskapande, forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO).
 • Petra Lundberg Bouquelon, estetiska lärprocesser, lärarutbildningen (ELP), forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Erika Wallin, Centrum för praktisk kunskap (CPK), Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Saga Hansén, medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), forskarutbildningsområdet Kritiska kulturstudier (KKT).
 • Azul Romo Flores, medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Esportsutbildningar inom den svenska gymnasieskolan, Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Yanti Sastrawan, medie- och kommunikationsvetenskap, Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
 • Christina Stein, Språklig integration av utländska forskare vid svenska universitet och högskolor. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier
 • Ellen Ceder Henriksson, historia: Att fostra problembarn - En studie av synen på skolkande barn kring förra sekelskiftet
 • Monica Mitlin, Centrum för praktisk kunskap: Förskolepedagogers meningssökande och meningsskapande i korspunkten mellan läroplan och praktik i en stigmatiserad samhällskontext
 • Mårten Michanek, litteraturvetenskap: Barnbokens motståndare – subjektivering i och med barnlitteraturen. Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier

Ulrika Nemeth, svenska: Det kritiska uppdraget: Diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskundervisning (2021)

Robin Samuelsson, svenska: Yngre barns språkutveckling, lek och lärande i samtida kontexter (2019)

Petra Werner: Ett medialt museum. Lärandets estetik i svensk television 1956-1969 (2016)

Sari Vuorenpää: Litteracitet genom interaktion (2016)

Pernilla Andersson: The Responsible Business Person – Studies of Business Education for Sustainability (2016)

Håkan Forsberg: Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011 (2015)

Larissa Mickwitz: En reformerad lärare: Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik (2015)

Ann-Christin Randahl: Strategiska skribenter: Skrivprocesser i fysik och svenska (2014)

Anne Ross-Solberg: The Mahdi Wears Armani: An Analysis of the Harun Yahya Enterprise (2013)