Forskarskolor

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola har sedan många år medverkat i olika forskarskolor, med inriktning mot skola, förskola och utbildning, i samarbete och samverkan med andra lärosäten.

Doktoranderna inom forskarskolorna är ofta forskande lärare som omvandlar frågor och dilemman i yrket till vetenskapliga frågeställningar av både akademisk och praxisnära relevans.

Utbildning, lärande globalisering

Från 2020 ingår Lärarutbildningen i den mångvetenskapliga forskarskolan Utbildning, lärande globalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är finansierad av Vetenskapsrådet, tillsammans med Malmö universitet (värdlärosäte) och Uppsala universitet. På Södertörns högskola ingår två doktorander i svenska och två doktorander i etnologi i forskarskolan, och på de andra lärosätena finns också doktorander från pedagogik, didaktik, utbildningssociologi, historia och historiedidaktik, språk- och litteraturdidaktik.

Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv?

Temat för forskarskolan innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag.

Forskarskolan SPLIT

Under 2014–2019 ingick högskolan i forskarskolan Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT) i samverkan med Malmö universitet (värdlärosäte), Linköpings universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

Skola, sport, skärm: värdeladdade praktiker

Forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade praktiker finansieras av Vetenskapsrådet och ingår i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS). Forskarskolan är ett samarbete mellan tre ämnen och lärosäten – medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, utbildningssociologi vid Uppsala universitet och idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Vetenskapsrådet finansierar nio doktorander i forskarskolan, tre per lärosäte. Tillsammans ska lärosätena ta ett samlat grepp kring skola, digitala medier och fysisk rörlighet som tre centrala och samverkande dimensioner av barns lärande och vardagsliv.

– Vi tar vår utgångspunkt i att både skola, utbildning och vardagsliv i allt högre grad digitaliseras, inte minst med digitala läromedel, men också genom spel och smarta teknologier. Även fysisk aktivitet digitaliseras, till exempel genom användning av digitala verktyg när man tränar, säger Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

– Det handlar också om att vi ser stora och växande skillnader i samhället, att skolan blir alltmer segregerad när vissa föräldrar väljer bort vissa skolor. Samma sak gäller fysisk aktivitet, det är väldigt klassbetonat vilka som rör sig och hur. Dessa samhällsförändringar vill forskarskolan ta ett brett och samlat grepp om.

Forskarskolan bidrar med forskning som har stor relevans för lärarutbildningen.

– Vi som är medieforskare har viktiga perspektiv att bidra med i förståelsen av den digitalisering vi ser inom skolväsendet idag, säger Stina Bengtsson.