Student

Matematik med didaktisk inriktning

Matematik med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt område som dels har sina rötter i matematiken, dels i didaktiken och som beskriver hur barn, ungdomar och vuxna tillägnar sig och utvecklar kunskaper i matematik.

Enligt Nationalencyklopedin är matematik en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. Matematiken är i sig abstrakt eftersom den frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen. Detta är i sig en förutsättning för att den ska vara generell, alltså vara tillämpbar i en mångfald av situationer. Det innebär till exempel att matematik kan används för att beskriva, tolka och förutse processer såväl inom andra vetenskapliga ämnen som i vardagen.

Ett syfte med ämnet är utarbeta teorier för hur lärare, utgående från elevers förutsättningar och förmågor, kan hjälpa dem att abstrahera matematik på ett sådan sätt att kunskaperna blir, såväl generellt användbara och utvecklingsbara till nya områden av matematiken, som användbara i olika situationer.

Det gäller också att i undervisning ge elever en sådan uppfattning om och attityder till ämnet att eleverna förstår att skolans matematik inte består av ett antal osammanhängande och svårförståeliga formler utan av ett antal underliggande idéer och strukturer som gör ämnet begripligt, användbart och utvecklingsbart.

Kontakt

Natalia Karlsson

Docent, Ämnessamordnare, Lektor

Lärarutbildningen

natalia.karlsson@sh.se 08-608 40 36

Publikationer

Fler publikationer