Forskning

Den forskning som bedrivs inom ämnet är tvärvetenskaplig, där två vetenskaper, matematik och matematikämnets didaktik, möter praktisk undervisning. Vår forskning har fokus på att bygga upp ett matematikdidaktiskt innehåll som är praktiskt omsättbart i skolans undervisning och på så sätt präglas av Vygotskij’s syn på lärande.

Vår vision är att fortsätta utveckla ett internationellt forskningssamarbete bland annat med Östersjöinriktning.

Ett viktigt mål för den forskning som bedrivs inom ämnet är att konstruera och utveckla undervisningsmodeller med fokus på ett matematikdidaktiskt innehåll. Syftet med detta är att kunna erbjuda varje elev möjligheter att tillägna sig ämnet matematik på sin nivå och samtidigt garantera att dessa kunskaper är generaliserbara.

Sådana modeller utarbetas utgående från såväl teoretiska som empiriska studier, som är kopplade till de båda forskningsområdena matematik och matematikämnets didaktik. Exempel på teoretiska ansatser som har utvecklat inom ämnet är synen på konkretisering i form av didaktisk verksamhet, där elever förmår att abstrahera och generalisera matematik, implementering av grundläggande algebraisk algebra i skolans matematik, och en hållbar syn på hur problemlösning bygger på kunskaper i matematisk modellering.

Bland de metoder som används kan nämnas variationsteorin, där det gäller att uppmärksamma kritiska aspekter hos lärandeobjektet. Exempel på detta är studier av relationen mellan vad elever avses lära sig i undervisningen, vad undervisning faktiskt handlar om och vad eleverna i själva verket lär sig.

Resultat av den forskning som bedrivits har presenterats i olika typer av vetenskapliga publikationer, forskningsrapporter, refereegranskade artiklar, böcker avsedda för utbildning av lärare, presentationer och publikationer på nationella, internationella konferenser, forskningsseminarier både på nationell och internationell nivå och debattartiklar. Ämnet arbetar kontinuerligt med att sprida kunskaper på olika nivåer i samhället, som till exempel Forskartorget på Bokmässan, i tidskrifter för lärare, med mera.

Ämnet har också arbetat kontinuerligt för att skapa en diskurs som säkerställer kvalitet av ämnets utveckling och som går i takt med den forskning som är aktuell och relevant både på ett nationellt och ett internationellt plan. Detta sker dels genom att skapa kontaktyta i form av nationella och internationella forskningskontakter och forskningsutbyte, anordning av Lärarutbildningens högre seminarier, med fokus framförallt på ämnesdidaktik och allmän didaktik, samt samarbete med forskare från andra lärosäten.

Ämnets forskning har koppling till en Östersjöprofil. Det här arbetet är på väg att förstärkas och utvecklas vidare.