Samverkan

Pedagogikämnet vid Södertörns högskola arbetar för ett expansivt, varierande och hållbart utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan lärosätet och olika samhälleliga intressenter och aktörer. Detta för att kunna möta morgondagens kunskapskrav, utbildningsbehov och utbildningsformer.

Pedagogikämnet samverkar både inom akademin och utanför den. Akademiska samverkan sker både nationellt och internationellt genom kollegiets engagemang i olika forskningsnätverk och genom pedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt där ämnets forskare ingår. Pedagogikämnets bidrar också till kunskaps- och erfarenhetsutbyten med det omgivande samhället genom föreläsningar, seminarier, utvecklings- och utvärderingsuppdrag för myndigheter som t.ex. Skolverket, Skolinspektionen, Universitetskanslersämbetet, Forum för levande historia men även för organisationer som Kulturverket i Umeå, Reggio Emiliainstitutet och ACER Danmark samt genom uppdragsutbildning såsom Romsk brobyggarutbildning och lärarutbildning. Ämnet är också delaktigt i ULF-projektet, som är en nationell satsning på praktiknära forskning i förskola och skola, och har tidigare ingått i det internationella samverkansprojektet The Enquiring Classroom inom ramen för ERASMUS+. Samverkan är därmed en viktig och aktuell del av pedagogikämnets utbildning och forskning och bidrar till att stärka forsk­nings­anknytningen och arbetslivsrelevansen i utbildning.