Estetiska lärprocesser

Inom Lärarutbildningarna vid Södertörns högskola är profilerna bildning och interkulturalitet intimt sammanlänkade med de olika aktiviteter som sker under benämningen estetiska lärprocesser (ELP).

Olika uttryckssätt och konstformer används inom lärarutbildningens kurser med varierade syften. Du får till exempel ur ett bildningsperspektiv möjlighet att utforska, reflektera över och kritiskt granska idéer och teorier om lärande och undervisning genom olika estetiska uttrycksformer. Ur ett interkulturellt, didaktiskt perspektiv får du tillfälle att uppleva och utforska estetiska uttryck som relationsstärkande och som möjligheter att inta "den andres" perspektiv.

Estetiska uttryck erbjuder möjlighet att skapa mening

De estetiska lärprocesserna kan definieras genom:

  • processer som leder till att ett eller flera formspråk införlivas och kan användas för att göra världen hanterbar
  • kommunikativa (konstnärliga) processer som innehåller närvaro, fantasi och realitet, samt reflektion och känslor
  • processer där (konstnärliga) uttrycksformer upptäcks och utvecklas på samma gång – i samspel med kulturella, sociala och historiska sammanhang.

Relationer mellan lärande och estetiska uttrycksformer, där meningsskapande är centralt, kan delas in i fyra kategorier:

Lärande i konst

Lärande i konst innebär att tillägna sig en uttrycksform som musik, bild, dans, drama eller poesi – vilket är relevant för att kunna använda uttrycksformen i ett undervisande sammanhang.

Lärande genom konst

Lärande genom konst avser att lära sig något genom konstnärligt uttryck och skapande. Det kan till exempel handla om att lära sig matematik genom att dansa eller få insikt i mobbning genom att dramatisera.

Konst som lärande

Konst som lärande avser att ta del av estetiska uttryck med syfte att lära – som till exempel att få insikt i lärarrollen genom att ta del av och reflektera över en film eller en teaterföreställning, eller besöka ett museum.

Lärande som konst

Lärande som konst, handlar om att se undervisning och lärande som estetisk verksamhet i sig. I ett sådant sammanhang ses lärare, studenter och elever som konstnärer – och verksamhetens form, dynamik och harmoni blir synliga samt möjliga att hantera och kritiskt reflektera över.

I samspel med olika uttrycksformer befinner du dig, som student, också i samspelet mellan teori och praktik. Detta ger dig en möjlighet att transformera didaktisk, reflekterande, kritisk och estetisk erfarenhet till din kommande lärarpraktik.