Forskningscirklar

I en forskningscirkel får du som är lärare eller skolpersonal undersöka din egen profession med hjälp av aktuell forskning. Du och dina cirkelmedlemmar handleds av en akademiker från Södertörns högskola med god insikt i professionen.

Lärarutbildningen arbetar med forskningscirklar som en del av samverkan. En forskningscirkel är en arena där yrkesverksamma lärare och skolpersonal möter en handledare som är forskare/akademiker från högskolan.

Genom återkommande träffar undersöker cirkeldeltagarna frågor och problem som identifierats i praktiken inom skola, förskola eller fritidsverksamhet. Det kan även handla om till exempel skolsociala frågor.

Utifrån forskning, teorier och begrepp reflekterar cirkeldeltagarna tillsammans med varandra och ihop med handledaren kring det problemfokus som formulerats. Deltagarna producerar en produkt i form av till exempel text, rapport eller posterpresentation.

Vill du starta en cirkel med dina kollegor?

Om du och dina kollegor vill starta en forskningscirkel är ni välkomna att höra av er till Inger Linblad, Akademisk utvecklingsledare för lärarutbildningens samverkansverksamhet: inger.linblad@sh.se

Vi kan till exempel erbjuda forskningscirklar inom följande områden:

  • Ledarskap i klassrummet
  • Läs- och skrivutveckling
  • Matematikutveckling
  • Estetiska lärprocesser i ämnesteoretiskt lärande
  • Praktisk kunskap för lärare och skolledare
  • Kulturanalys och mångfaldsarbete