Utvärderingar och utvecklingsarbete

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola hjälper till att granska de fortbildningsinsatser som har genomförts i din verksamhet.

För att få verifiera insatsers effekter undersöker vi om:

  • yrkesrollen har stärkts
  • kompetens och kvalitet i arbetet med barn och ungdomar har ökat.

Det kan även handla om att identifiera framgångsfaktorer och bidra med stöd till självvärderingsarbete i samband med Skolinspektionens granskningar, både före och efter besöket.

Stöd i värdegrundsfrågor

Vi hjälper dig och din verksamhet att jobba med jämställdhet, mångfald och demokratisk värdegrund genom att:

  • ta fram handlingsplaner
  • starta arbetsgrupper
  • ta fram strategier för implementering
  • följa upp och utvärdera insatser

Unika möjligheter och specialanpassade lösningar

Lärarutbildningens kompetens och vårt mångvetenskapliga forskarlag innebär unika möjligheter att erbjuda specialanpassade lösningar. Våra akademiker och forskare kan hjälpa dig och din verksamhet att formulera det konkreta utvecklingsområde som ni vill arbeta med.

Vi kan genomföra nulägesanalyser och kartläggningar, intervjuundersökningar och observationer. Vi kan också fungera som samtalspartner och stöd i analys- och utvecklingsarbete samt dokumentera hela processen. Vi ger stöd till ansvariga för utvecklingsarbete i förskola, skola och fritidshem.

Vill du veta mer? Ta kontakt med vår utvecklingsledare för samverkan: Inger Linblad, inger.linblad@sh.se.