Lärarutbildningens verksamhet och organisation

Vår lärarutbildning vänder sig till studenter som vill bli lärare från förskola till gymnasiet. Här finns en stor och samlad kunskap då lärare och forskare från hela högskolan är involverade i utbildningen.

För studenter och verksamma lärare

Vi utbildar lärare för arbete i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Vi erbjuder även fristående kurser, vidareutbildning och kompletterande utbildningar, som bland annat. vänder sig till yrkesverksamma lärare. Lärarutbildningen utgör centrum för högskolans utbildningsvetenskapliga forskning och forskarutbildning.

Lärare och forskare är involverade från hela högskolan

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola utgör en egen organisatorisk del av högskolan. Vi har en matrisstruktur som gör den till hela högskolans angelägenhet då den involverar lärare och forskare från högskolans samtliga institutioner.

Strategiska högskoleövergripande beslut gällande lärarutbildningen fattas av styrgruppen för lärarutbildningen. I styrgruppen ingår ledamöter från samtliga institutioner samt fakultetsnämnden.

Vem ansvarar för vad?

I lärarutbildningens organisation ingår olika uppdragsfunktioner som utgör dess stab. Det övergripande operativa ansvaret för lärarutbildningen ligger hos den akademiska ledaren. Forskningsledaren har det övergripande ansvaret för utbildningarnas forskningsunderbyggnad, studierektorerna för bemannings- och rekryteringsfrågor inom de olika programmen och programsamordnarna har operativt ansvar för respektive program. I organisationen ingår även funktionerna internationaliseringsansvarig, akademisk utvecklingsledare för samverkan, utvecklingsledare för VFU/CPU samt VFU-kursansvariga.

Lärarutbildningsråd

Vi har ett lärarutbildningsråd som för strategiska diskussioner rörande forskning, utbildning och samverkan med uppgift att bidra till kvalitetsutveckling av utbildningarna. I samverkansrådet ingår ledamöter från Södertörns högskola, Huddinge kommun, Storstockholm samt studentrepresentanter.

Programråd

Varje utbildningsprogram har ett programråd som leds av en programsamordnare. I råden finns lärar-, student- och kommunrepresentanter.

Administration

Lärarutbildningens administration är placerad vid Programkansliet för lärarutbildningen och leds av en administrativ chef.

Avdelningen för lärarutbildare

Vid avdelningen finns lärare som i första hand arbetar mot lärarutbildningen, men också mot andra utbildningar och ämnen exempelvis polisutbildning, psykologi, företagsekonomi och litteraturvetenskap.

Avdelningens personal har bred kompetens på området undervisning och förser lärarutbildningen med lärare för att säkra professionskompetens i utbildningarna. Några av lärarna på avdelningen är inriktade mot estetiska läroprocesser – det vill säga, undervisning som utgår från de olika uttrycksformerna drama, bild, dans och musik, andra har lång erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete i skola, förskola och fritidshem.

Exempel på kompetenser som efterfrågas från avdelningen är specialpedagogik, drama, pedagogiskt ledarskap, bild, förskolans didaktik, handledarutbildning för lärare i kommuner, olika typer av ämnesdidaktik, olika typer av estetiska uttryck och VFU-undervisning.