Lärarutbildningens verksamhet och organisation

Vår lärarutbildning vänder sig till studenter som vill bli lärare från förskola till gymnasiet. Här finns en stor och samlad kunskap då lärare och forskare från hela högskolan är involverade i utbildningen.

För studenter och verksamma lärare

Vi utbildar lärare för arbete i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Vi erbjuder även fristående kurser, vidareutbildning och kompletterande utbildningar, som bland annat. vänder sig till yrkesverksamma lärare. Lärarutbildningen utgör centrum för högskolans utbildningsvetenskapliga forskning och forskarutbildning.

Lärare och forskare är involverade från hela högskolan

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola utgör en egen organisatorisk del av högskolan. Vi har en matrisstruktur som gör den till hela högskolans angelägenhet då den involverar lärare och forskare från högskolans samtliga institutioner.

Strategiska högskoleövergripande beslut gällande lärarutbildningen fattas av styrgruppen för lärarutbildningen. I styrgruppen ingår ledamöter från samtliga institutioner samt fakultetsnämnden.

Vem ansvarar för vad?

I lärarutbildningens organisation ingår olika uppdragsfunktioner som utgör dess stab. Det övergripande operativa ansvaret för lärarutbildningen ligger hos den akademiska ledaren. Forskningsledaren har det övergripande ansvaret för utbildningarnas forskningsunderbyggnad, studierektorerna för bemannings- och rekryteringsfrågor inom de olika programmen och programsamordnarna har operativt ansvar för respektive program. I organisationen ingår även funktionerna internationaliseringsansvarig, utvecklingsledare för VFU/CPU och VFU-kursansvariga.

Lärarutbildningsnämnden

Lärarutbildningsnämnden ska verka för att säkerställa akademisk kvalitet och mångvetenskaplighet i lärarprogrammen samt främja samverkan med det omgivande samhället. Nämndens sammansättning är ordförande, sju ledamöter valda av forskare och studenter på högskolan, två ledamöter valda av t/a-personal på lärarutbildningen och tre studentrepresentanter (inklusive en doktorandrepresentant). Den akademiska ledaren för lärarutbildningen är ordförande.

Programråd

Varje utbildningsprogram har ett programråd som leds av en programsamordnare. I råden finns lärar-, student- och kommunrepresentanter.

Administration

Lärarutbildningens administration är placerad vid Programkansliet för lärarutbildningen och leds av en administrativ chef.

Lärarutbildningens avdelningar

Lärarutbildningen är uppdelad på två avdelningar:

Verksamheten på avdelningen är uppdelad i två enheter där lärarutbildning och estetiska lärprocesser utgör en enhet och ämnet Kritiska romska studier utgör en.

Enheten för lärarutbildning och estetiska lärprocesser

Vid enheten finns lärare som i första hand arbetar mot lärarutbildningen, men också mot andra utbildningar och ämnen på högskolan.

Enhetens lärare har bred kompetens på området undervisning och förser lärarutbildningen med professionskompetens. Dels har vi lärare som är inriktade mot estetiska läroprocesser – en undervisning som utgår från de olika uttrycksformerna drama, bild, dans och musik – och dels har vi lärare med inriktningen mot undervisning och utvecklingsarbete i förskola, skola och fritidshem.

Kompetenser som exempelvis efterfrågas från avdelningen är specialpedagogik, drama, pedagogiskt ledarskap, bild, förskolans didaktik, handledarutbildning för lärare i kommuner, olika typer av ämnesdidaktik, olika typer av estetiska uttryck och VFU-undervisning.

Enheten för kritiska romska studier

Kritiska romska studier handlar om romer, romers interaktion med andra och andras syn på och interaktion med romer. På Södertörns högskola har ämnet fokuserat specifikt på romers rätt till skolgång och utbildning, antiziganism, romsk lingvistik och romsk historia.

På högskolan strävar ämnet efter samverkan mellan romer och icke-romer i största möjliga grad i alla led av utbildning och forskning samt användning av vetenskapliga metoder som är maktkritiska och emancipatoriska. Ämnet är djupt involverat i ett regeringsuppdrag med rubriken ”Lärarutbildning i minoritetsspråk” vars arbete ska ”främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan.”

Ämnet ger kurser om romsk historia, nutida situation, antiziganism samt kurser i och om språket romani chib.

Avdelningen består av ämnena pedagogik, matematikämnets didaktik och NO-didaktik. Mer information inom kort.