CPU – Centrum för professionsutveckling

Centrum för professionsutveckling (CPU), är en plats för studenter, förskollärare och lärare samt högskolan att mötas för professionsutveckling.

2014 fick Södertörns högskola tillstånd att delta i en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Verksamheten startades då upp i Järfälla kommun. Allt eftersom anslöts verksamheter i Huddinge kommun, Salems kommun, Stockholms stad, Södertälje kommun och Botkyrka kommun (i samarbete med Salems kommun). Den VFU-verksamhet som bedrivs inom varje kommun genomförs på ett Centrum för professionsutveckling, CPU.

Denna försöksverksamhet har lyckats bli en samverkande mötesplats mellan högskolan och skolorna/förskolorna. Här möts studenter, förskollärare, lärare och lärarutbildare i ett gemensamt utbyte av erfarenheter och kompetenshöjning. Läs mer i UKÄ:s rapport.PDF

Studenter som blir placerade inom ett CPU placeras oftare på förskolor och skolor tillsammans med andra studenter från samma kull, vilket leder till en student- och handledartäthet i verksamheterna. Tätheten av både studenter och handledare i sin tur bidrar till att skapa utökade möjligheter till gemensamma reflektioner för både studenter och handledare.

VFU-kursseminarier är förlagda till CPU:et enligt följande:

  • VFU/CPU-introduktion:

Äger rum termin 1 på samtliga program. Förmiddagen tillbringar studenterna på Södertörns högskola. Eftermiddagen tillbringar studenterna på sitt CPU där studenterna får ett övergripande välkomnande av mottagande CPU-kommun.

  • VFU-kursintroduktion

Äger rum 1–2 veckor före varje VFU-kursstart på CPU. På detta seminarium möts studenter, CPU-handledare och VFU-kurslärare från Södertörns högskola för att tillsammans gå igenom kursens lärandemål och upplägg. På detta kursens första seminarium får även student och handledare möjlighet att göra en grovskiss för den kommande VFU-perioden.

  • VFU-reflektionsseminarium

En del VFU-kurser har reflektionsseminarium ungefär mitt i kursen. Dessa är förlagda på CPU. På dessa seminarier möts VFU-kursläraren från Södertörns högskola och studenterna.

  • VFU-examinationsseminarium

Förläggs alltid till Södertörns högskolas lokaler. Här möts VFU-kurslärare och studenter.

  • VFU-bedömningsmöte

Efter kursens avslut möts VFU-kurslärare och handledare på CPU för ett bedömningsmöte, där kursens samtliga lärandemål behandlas.
I syfte att öka andelen handledarutbildade handledare har vi i samarbete med våra CPU-kommuner förlagt Handledarutbildningen med interkulturella perspektiv lokalt inom respektive CPU.

Samverkansavtal för VFU

För att hålla så hög kvalitet som möjligt på den verksamhetsförlagda utbildningen har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. Hur samarbetet och placeringen av lärarstudenter på VFU ska gå till regleras i detta samverkansavtal mellan högskolan, andra lärarutbildningar som finns i regionen och kommunerna i Stockholms län. Med det avtalet fördjupas och stärks det ömsesidiga ansvaret för lärarutbildningarna vid länets högskolor och universitet.

Samverkansavtal för CPU

Vi har samverkansavtal med JärfällaPDF, StockholmPDF, SödertäljePDF, Salem och HuddingePDF.