Praktisk information

Här finns allt du som lärarstudent vid Södertörns högskola behöver veta om din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Har du särskilda skäl som behöver tas hänsyn till vid placering behöver det anmälas.

Skäl vi tar hänsyn till:

 • Medicinska skäl

  Endast varaktiga medicinska skäl hos student eller anhörig som kan försvåra genomförandet av VFU. Ett skäl kan till exempel vara att du är rullstolsburen eller har en kraftig syn- eller hörselnedsättning. För att vi ska kunna ta hänsyn till medicinska skäl krävs ett läkarintyg som påvisar anledningen, intyget ska lämnas in till högskolan fysiskt eller postas.
 • Sociala skäl

  Endast sociala skäl hos student, eller anhörig, som anses försvåra studier under aktuell VFU-period. Ett sådant skäl kan till exempel vara om du är ensamstående vårdnadshavare med barn i förskola eller på fritidshem och inte har möjlighet till hjälp av omgivningen. Ett intyg från barnomsorg eller skolbarnomsorg ses som komplett om det innehåller namn på barn och vårdnadshavare (student), namn på förskola, öppettider samt namn, kontaktinformation och signatur av ansvarig på förskola/fritidshem. Utan komplett intyg avslås ansökan. Även andra intyg som styrker sociala skäl kan lämnas in.
 • Lång restid

  Byte kan beviljas om enkel restid till kommunen/stadsdelen överstiger 90 minuter med allmänna färdmedel från studentens folkbokföringsadress. OBS! Detta garanteras endast studenter med folkbokföringsadress inom Stockholms län, och adekvat placering prioriteras alltid över restid.

För att garantera att du får ett professionellt bemötande och en saklig och opartisk bedömning under din VFU får du inte ha nära anknytning till din VFU-placering. Med detta menas exempelvis att du eller dina barn har gått på skolan eller förskolan i fråga.

Det är inte heller lämpligt att du är nära släkt eller nära vän med handledare och skolledare i verksamheten. Du behöver lämna in information om skolor och förskolor som du har anknytning till innan placeringsarbetet påbörjas. Deadline för detta ser du i kursrummet.

Det här behöver du göra innan din första VFU

 • Se över dina kontaktuppgifter

Din första VFU äger rum redan första terminen på utbildningen. Inför placeringsarbetet behöver du kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Det gör du genom att se över dina kontaktuppgifter på webbsidan: student.ladok.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Intyg om särskilda skäl

Skicka in eventuella intyg senast två veckor efter terminsstart till e-post: vfu@sh.se. Särskilda skäl beaktas i den mån det är möjligt vid VFU-placeringen.

 • Beställ ett registerutdrag från Polisen

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter som genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kräkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolomsorg. Du måste i god tid ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan VFU-kursstart:

 • Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats, polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  Det kan ta upp till en månad att få hem utdraget.
 • Utdraget ska överlämnas till rektor (eller motsvarande ansvarig) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU-period.
 • Det är rektor på din VFU-placering som avgör om information i belastningsregistret är ett hinder för dig att vistas i skolan eller förskolan. Personer som bedöms vara olämpliga får inte göra VFU och kan därmed inte heller få en lärarexamen.
 • Det är inte Södertörns högskola som bedömer informationen i ditt belastningsregister.
 • Utdraget är endast giltigt i ett år, vilket innebär att du behöver lämna in flera utdrag under din utbildning. Du ska därför alltid se till att ha ett giltigt utdrag under hela din utbildningsperiod.
 • Ett nytt utdrag behövs även vid byte av placering eller om du behöver göra fältstudier. Se därför till att alltid ha ett giltigt utdrag hemma.
 • Om ett registerutdrag inte visas upp får du inte påbörja din VFU-period.
 • Kontakta din handledare

När du har fått din placering kontaktar du omgående din VFU-handledare. Kontaktuppgifter till handledaren finns i din VFU-portfölj.

Under dina VFU-kurser ska du få möjlighet att öva och utveckla dig inom läraryrket. Det gör du genom att följa din handledare och delta i hens arbete. Detta måste göras på heltid och omfatta alla delar av yrket. Det kan handla om undervisning, omvårdnadssituationer, möten, utomhusaktiviteter eller olika samtal med kollegor, barn och föräldrar.

VFU-placeringen

När du gör din VFU är du en del av verksamheten och förväntas följa de villkor, regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen. Du ska samtidigt visa att du klarar vissa uppgifter. Det kan handla om att undervisa, ta hand om en mindre grupp eller att lära dig mer om en speciell del av verksamheten. Därför är det viktigt att du har en bra dialog med handledaren om dina VFU-kurser, för att få det utrymme du behöver i verksamheten.

Närvaro

Du ska vara närvarande motsvarande heltid och alla dagar under VFU-perioden. Vilka tider och hur dessa är fördelade över veckan beror helt på hur arbetet på din VFU-plats organiseras. Högskolans ramtider är kl. 8.00–18.00 och du förväntas inte (men välkomnas att) följa verksamheten på andra tider utöver dessa.

När du börjar din VFU ska du be om att få ett schema av din handledare som du ska följa. Om du skulle bli sjuk ska du meddela det till din VFU-plats. Har du missat några enstaka dagar (maximalt antal dagar framgår i kursplanen för aktuell VFU-kurs) ska du komma överens med handledaren om när du kan komplettera dessa, i direkt anslutning till kursen. Om du har missat fler än kursplanens angivna dagar finns det inte tillräckligt underlag för att göra en bedömning av VFU-kursen och du behöver då göra om kursen i sin helhet, nästa gång den ges.

Ditt ansvar som student

Vi förväntar oss att du som student är insatt i de dokument som beskriver och anger mål för den aktuella kursen. Det är ditt ansvar att vara aktiv och eftersträva att den verksamhetsförlagda perioden blir så givande som möjligt. Du ska arbeta för att uppnå de mål som beskrivs i kursplanen, VFU-rapporten och examensmålen under utbildningen.
Du som student ser till att handledare och VFU-plats är informerade om dina kurser och vad du ska göra under perioden genom att först och främst bjuda in din handledare till VFU-portföljen. Du säkerställer även detta genom att under VFU-kursen ha en pågående diskussion kring din utveckling mot målen i kursen och din egen professionsutveckling.

Handledarens och VFU-placerings ansvar

Din handledare ska vara ett stöd för dig när du genomför övningsundervisning och andra läraruppdrag. Under den verksamhetsförlagda perioden kan handledaren successivt minska sitt stöd, men ska hela tiden sträva efter att ge dig konstruktiv återkoppling på genomförda moment. Handledaren förväntas också se till att du får regelbundna samtal kring din utveckling.

Om du har din placering vid ett CPU träffar du din handledare vid VFU-kursintroduktionen. Efter avslutad verksamhetsförlagd period deltar din handledare tillsammans med övriga kursens handledare och din VFU-lärare i ett bedömningsmöte. Därefter fyller handledaren i VFU-rapporten som finns i VFU-portföljen.

Om du är placerad utanför CPU fyller din handledare endast i en fullständig bedömning i VFU-rapporten som finns i VFU-portföljen. Du förutsätts ta del av VFU-rapportens innehåll och handledarens synpunkter. Detta kan till exempel ske vid ett avslutande utvecklingssamtal i slutet av VFU-perioden.

Om handledaren av någon anledning bedömer att du kommer att få svårigheter att uppfylla de mål som kursplanen anger måste högskolan omedelbart kontaktas. Detta kan även ske i början av den verksamhetsförlagda perioden. Kontakter med högskolan behöver inte bero på allvarliga problem, utan kan också handla om att handledaren är osäker på hur högskolans information ska tolkas.

Högskolans ansvar

Det är alltid högskolan som ansvarar för examinationen av VFU och sätter betyg i kursen. Högskolan ansvarar också för att du ska få en placering som motsvarar kraven i din utbildning. Om en handledare eller du som student upplever svårigheter i er kontakt är det högskolans ansvar att ge sådant stöd att svårigheterna kan lösas. I vissa fall krävs att du får hjälp med en annan placering.

Du har en VFU-lärare som är en av högskolans lärare. VFU-läraren är ett stöd för dig under din tid på VFU-placeringen. Det är till din VFU-lärare du vänder dig om du har frågar eller problem kring VFU. VFU-läraren kommer också att besöka dig på din VFU-placering under din utbildning, på ett så kallat trepartssamtal.

VFU-kursansvarig

Till varje program finns en VFU-kursansvarig lärare knuten. Det är VFU-kursansvarig lärare som är huvudansvarig för upplägget och innehållet i VFU-kursen. Det är VFU-kursansvarigs uppgift att se till att information om VFU-kursen finns tillgänglig i god tid innan VFU-perioden. Informationen läggs ut i din VFU-portfölj.

Hur många trepartssamtal får jag?

Trepartssamtal genomförs 2 gånger per utbildning på samtliga ordinarie utbildningar och inom vår erfarenhetsbaserade utbildning inriktning fritidshem. Inom vår erfarenhetsbaserade utbildning riktad mot förskola genomförs endast ett trepartssamtal.

Det framgår av kursplanen huruvida det ingår trepartssamtal eller ej. Ytterligare trepartssamtal kan även ske om en student har problem eller behöver stöttning under sin VFU. Om en student gör om en VFU-period på grund av att hen tidigare fått underkänt är det obligatoriskt med ett till två trepartssamtal.

Professionsutvecklingsmatris

Som grund för trepartssamtalet ligger professionsutvecklingsmatrisen Pdf, 41 kB..

Din förberedelse inför trepartssamtalet

Innan trepartssamtalet äger rum ska du, som student, göra en reflektion inför trepartssamtalet som läggs upp i VFU-portföljen några dagar före samtalet. Reflektion inför trepartssamtal i ordinarie utbildning Inför första trepartssamtalet skriver du svar på följande frågor:

 1. Hur startar jag en lektion/planerad aktivitet?
 2. Vad gör jag om jag ser en ordningsstörande situation?
 3. Vad innebär läraruppdraget för mig?
 4. Vilka styrkor har jag som blivande pedagog?
 5. Vilka förmågor behöver jag utveckla som blivande pedagog?

Inför andra trepartssamtalet ska studenten i sin självreflektion istället reflektera kring sin professionsutveckling utifrån sina erfarenheter från VFU med hjälp av matrisen.

OBS! Reflektion inför trepartssamtal i den erfarenhetsbaserade fritidshemslärarutbildningen:
Inför trepartssamtalet i den erfarenhetsbaserade fritidshemslärarutbildningen ska studenten i sin självreflektion istället reflektera kring sin professionsutveckling utifrån sina erfarenheter från VFU med hjälp av matrisen.

Hur går ett trepartssamtal till?

Besöket börjar med att studenten visar lokalerna för VFU-läraren, handledaren kan delta men det är inte obligatoriskt.

Efter rundvisningen observerar VFU-läraren och handledaren studenten i verksamheten. Det ska vara ett förberett moment, exempelvis undervisning eller pedagogisk aktivitet, 20–40 minuter beroende på barnens ålder. Aktiviteten kan med fördel ha genomförts tidigare av studenten tillsammans med eleverna/barnen så att denna gång blir en repetition. I och med att handledaren också är närvarande har ni alla en gemensam utgångspunkt under trepartssamtalet.

På VFU för yngre åldrar brukar rundvisningen ta längre tid medan den pedagogiska aktiviteten är kort. För de äldre åldrarna är det ofta tvärtom.

Efter undervisningen eller den pedagogiska aktiviteten sätter sig studenten, handledaren och VFU-kursläraren ostört för samtal där studenten presenterar sin självvärdering, handledaren ger sin syn på studentens självvärdering. Tillsammans sätter ni upp tre utvecklingsmål för studentens kommande VFU-perioder. VFU-kursläraren gör minnesanteckningar som läggs in i VFU-portföljen kort efter mötet.

Vikariat i skolan eller förskolan är att betrakta som arbete. När man arbetar har man hela ansvaret för uppdraget själv och då tillhandahålls inte en professionell handledare. Därför kan arbete aldrig jämställas med utbildning och det kan inte heller räknas som VFU.

Under din VFU-period får du inte vikariera. Tackar du ja till vikariat under campusförlagda kurser är det ditt ansvar att se till så att det inte påverkar dina studier.

Om du har särskilda skäl som gör det svårt för dig att genomföra VFU på den VFU-placering du har finns möjlighet att ansöka om byte av VFU-placering.

Önskar du byta plats inom samma kommun kontaktar du VFU-samordnaren i kommunen. Har du däremot behov av att byta till en annan kommun krävs det att dessa skäl är intygade. Se mer under avsnittet om särskilda skäl.

Ansökan om byte av VFU-placering

Södertörns högskola hanterar endast VFU-bytesförfrågningar som rör byte av kommun. Önskar du som student göra ett byte av VFU-placering inom kommunen ska du alltid vända dig till kommunens eller stadsdelens VFU-samordnare. Ansökan om byte av kommun ska ske via VFU-portföljen terminen innan nästkommande VFU-kurs.

För VFU-kurser som ges under höstterminen ska ansökan vara oss tillhanda senast 15 maj terminen innan.
För VFU-kurser som ges under vårterminen ska ansökan vara oss tillhanda senast 15 november terminen innan.

Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum avslås per automatik utan undantag.

Om du som erfarenhetsbaserad student inte längre vill eller har möjlighet att göra VFU på din arbetsplats/nuvarande placering behöver du ansöka om byte av VFU-placering inom Stockholms län, om du inte har en ny placering.

Södertörns högskola hanterar endast VFU-bytesförfrågningar som rör byte av kommun. Önskar du byta plats inom samma kommun kontaktar du VFU-samordnaren i kommunen.

Ansökan om byte av VFU-placering

Ansökan om byte av kommun ska ske via VFU-portföljen under ”min placering” terminen innan nästkommande VFU-kurs, det går alltså inte att ansöka samma termin som en önskar att byta.

För VFU-kurser som ges under höstterminen ska ansökan vara oss tillhanda senast 15 maj terminen innan.
För VFU-kurser som ges under vårterminen ska ansökan vara oss tillhanda senast 15 november terminen innan.

Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum avslås per automatik utan undantag.

Du är försäkrad när du gör VFU på en arbetsplats som är godkänd av högskolan.

Till skillnad från andra högskolekurser har du endast två tillfällen på dig att bli godkänd på en VFU-kurs. Detta innebär att om du inte slutför en påbörjad VFU-kurs eller blir underkänd så har du förbrukat ett av dessa två tillfällen. Mer information finns i VFU-kursplanen.

Vad händer om jag blir underkänd?

VFU är kurser i lärarutbildningens program och de ska bedömas på samma sätt som andra kurser. Det innebär att du kan bli underkänd på VFU:n om du inte uppnår lärandemålen.

Blir du underkänd får du gå om den aktuella VFU-kursen och får därmed en ny bedömning. Du får inte göra samma VFU-kurs mer än totalt två gånger. Om du blir underkänd har du rätt att få veta vilka av målen som du inte har klarat, detta för att du ska veta vilka delar i yrket som du särskilt behöver öva upp. Du kan också ta hjälp av studievägledare på högskolan för att diskutera dina möjligheter att kunna hitta andra kurer som kan hjälpa dig att öva på vissa förmågor innan du gör om din VFU-kurs.

Om du känner osäkerhet över din förmåga eller känner att kommunikationen med din handledare på VFU-platsen inte fungerar ska du kontakta din VFU-lärare.

I den digitala VFU-portföljen kommer du att se din VFU-placering och kontaktuppgifter till din handledare. Under utbildningens gång kommer du också att dokumentera ditt arbete och din utveckling i VFU-portföljen. Det är viktigt att du bjuder in din handledare till VFU-portföljen.

Du hittar mer information och länk till VFU-portöljen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess

När du gör VFU omfattas du av samma sekretess och tystnadsplikt som pedagogerna i verksamheten. Tystnadsplikten innebär ett förbud att avslöja känsliga uppgifter och ömtåliga förhållanden till obehöriga om barns och anhörigas personliga förhållanden. Det kan till exempel handla om fysiska och psykiska sjukdomar eller sociala och ekonomiska problem. Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas vid resa till och från VFU-platsen, vid samtal i det egna hemmet och när du vistas på högskolan.

Etiska regler

Förutom tystnadsplikt finns det andra etiska regler att följa. Alla dessa handlar om att barn och ungdomar ska skyddas när de är i förskola, skola eller fritidshem. När du gör VFU är du en av de vuxna som barn och elever har daglig kontakt med. Du har då ett särskilt ansvar när det gäller på vilket sätt du har kontakt med dem och på vilket sätt du tar ansvar för deras säkerhet. Eftersom barnen är beroende av vuxna i skola och förskola är kraven extra höga på de vuxnas beteende. Mer om detta kommer du att läsa i våra kurser.

VFU examineras utifrån den aktuella VFU-kursens lärandemål och betygskriterier. De underlag som används för bedömning av VFU utgår från kursens lärandemål och vår professionsutvecklingsmatris för lärare. Vad som gäller för din kurs framgår av kursplanen och de olika dokument som delas ut av VFU-kursansvarig lärare.

Student som gör VFU är skyddad av diskrimineringslagen och omfattas under sin VFU av arbetsmiljölagen. Det är rektor på VFU-placeringen som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Södertörns högskolas ansvar för studentens studiemiljö gäller även när studenterna är på sin VFU-placering.

Södertörns högskola har ett juridiskt ansvar att dels förebygga att diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling sker, dels vidta åtgärder om högskolan får kännedom om sådana trakasserier. När högskolan får kännedom om misstanke om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling är högskolan skyldiga att förmedla detta till berörd huvudman även om student själv inte önskar medverka i eventuell utredning. Det är viktigt och görs för att huvudmannen ska kunna vidta både omgående åtgärder (i de fall kännedom ges under pågående VFU-kurs) samt i förebyggande arbete för kommande VFU-studenter. Då högskolan inte kan kräva åtkomst till arbetsplatsen (VFU-placeringen) för utredning vilar utredningsansvaret på arbetsgivaren.

Om du som student upplever eller har upplevt någon form av diskriminering och/eller trakasserier uppmuntras du i första hand att lyfta det med ansvariga på VFU-placeringen eller kontakta vfu@sh.se för stöd och vägledning.

Här kan du ta del av högskolans rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.