VFU för studenter på ordinarie program

VFU är en betydelsefull del av utbildningen där du som student får möjlighet att väva samman dina teoretiska kunskaper med praktik. Med stöd av din handledare introduceras du för lärarens yrkesroll och får möjlighet att reflektera över dina egna utvecklingsprocesser. Liksom övriga kurser på Södertörns högskolas Lärarutbildning kännetecknas våra VFU-kurser av ett interkulturellt perspektiv.

När gör jag min VFU?

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) omfattar 30 högskolepoäng och är uppdelad i olika perioder under hela din utbildning. Den första perioden infaller redan under din första termin.

Var gör jag min VFU?

Högskolan kommer under första terminen att placera dig i en verksamhet som möter kraven för din utbildning. För att hålla så hög kvalitet som möjligt samarbetar vi med kommunerna inom Stockholms län. Hur samarbetet och placeringen av lärarstudenterna ska gå till regleras i ett samverkansavtal mellan Södertörns högskola och kommunerna. Utöver detta avtal har Södertörns högskola fördjupade avtal med specifika kommuner, så kallat CPU. Vi placerar i första hand våra studenter inom en CPU-kommun (se CPU nedan för mer information).

Placering sker utifrån tre kriterier:

  1. Program och ämnesinriktning
  2. Platstillgång i våra CPU-kommuner
  3. Restid på max 90 minuter (beräknad efter din aktuella adress i Ladok)

Restid på max 90 minuter garanteras endast studenter med folkbokföringsadress inom Stockholms län. Program och ämnesinriktning samt platstillgång är alltid överordnad restiden. När matchningen är klar placerar VFU-samordnaren i kommunen dig hos en handledare som har examen för den verksamhet du utbildas för.

Din VFU-placering publiceras i VFU-portföljen.

VFU på din arbetsplats

Du får inte göra din VFU på en förskola eller skola där du har en anställning. När du gör VFU är du under utbildning med rätt till handledning. Som anställd har du ensamt ansvar för barn/elever och undervisning. En jävsituation kan uppstå om du samtidigt gör VFU och har en anställning. Handledaren ska kunna göra en objektiv bedömning av din prestation utifrån de förväntade studieresultaten.

VFU i Stockholms län och CPU-kommuner

Södertörns högskola ingår, tillsammans med övriga lärosäten i Stockholms län som bedriver lärarutbildning, i ett samverkansavtal med samtliga kommuner i Stockholms län. Därutöver har Södertörns högskola tecknat avtal om placering i CPU – Centrum för professionsutveckling.
VFU handlar inte bara om att tillbringa tid på en förskola eller skola, det är även en kvalitetsfråga. Genom samverkansavtalen samverkar Södertörns högskola, kommunerna, och våra skolor även när det gäller information om hur de förväntade studieresultaten för våra VFU-kurser ser ut, hur vårt VFU-bedömningssystem fungerar, och handledarutbildningar. Denna samverkan finns inte med kommuner utanför Stockholms län. Södertörns högskola placerar enbart studenter i kommuner inom Stockholms län och i första hand i en CPU-kommun.