VFU-lärarens arbetsuppgifter och ansvarsområden

VFU-läraren är den lärare som leder undervisningen under studentens VFU-kurser, bedömer och, i vissa fall, sätter betyg. VFU-läraren har även kontakt med VFU-handledare och andra representanter för VFU-verksamheten utanför Södertörns högskola, liksom med högskolans olika personalgrupper som är verksamma inom VFU.

Du är kontakten mellan handledaren och högskolan

Som VFU-lärare är du en kontakt mellan VFU-placeringen och högskolan. Om det uppstår frågor kring dina studenter kan du bli kontaktad av kommunens VFU-samordnare eller annan personal i aktuell kommun. De flesta frågor bör du som VFU-lärare kunna svara på, men om du inte vet svaret skickar du det vidare till VFU-kursansvarig och/eller till vfu@sh.se som ser till att frågan hamnar rätt. Du kan även komma att fungera som kontakt mellan Södertörns högskola och en kommun/CPU.

Som VFU-lärare förväntas du:

 • Aktivt delta i VFU-lärarlagets möten samt genomföra VFU-kursen enligt kursplan, studiemanual, instruktioner från kursansvarig och de beslut som fattats på lärarlagets möten.
 • Planera och genomföra undervisningen förlagd till campus eller CPU. Varje VFU-kurs består av två till tre seminarietillfällen med studenter och i vissa fall VFU-handledare (kursintroduktion, reflektionsseminarium, examinationsseminarium). Vid förläggning på CPU ingår även ett bedömningsmöte med dig som VFU-lärare och VFU-handledarna för studenterna i din grupp.
 • Informera VFU-handledarna om kursens innehåll via VFU-portföljen. Handledaren har där tillgång till VFU-rapport, studiemanual, studenternas uppgifter och kanske även annan beskrivning av kursen. Inom ordinarie utbildning sker detta även genom att handledarna deltar i kursintroduktionen. Inför kursintroduktionen bjuder kursläraren in handledarna till seminariet
 • Bedöma och i vissa fall betygssättning samt kontakt med studenternas VFU-handledare.
 • Vid ett till två tillfällen under studentens utbildning planera, genomföra och dokumentera trepartssamtal. Det framgår av kursplanen när trepartssamtalet äger rum. Trepartssamtal genomförs även om en student har problem under sin VFU och vid de tillfällen då en student tidigare blivit underkänd på VFU och blivit omregistrerad på VFU-kurs.
 • Bjuda in handledarna till ett bedömningsmöte. Detta möte sker efter avslutad kurs. Samtliga handledare som deltar på bedömningsmötet ska också skriva en kortfattad bedömning i VFU-rapporten (i VFU-portföljen). Om en handledare inte deltar på bedömningsmötet ska du läsa VFU-rapporten och göra en bedömning utifrån den.
 • Sätta ett slutgiltigt betyg på studentens prestation under kursen. Du gör en sammanvägning av studentens prestation från de seminarier du haft, eventuella skriftliga uppgifter ni har haft, handledarens bedömning samt om ni har haft andra moment som varit obligatoriska under kursens gång. De studenter som genomfört och lämnat in alla moment i kursen kan få ett betyg. Annars sätts inget betyg.
 • Besöka student som meddelas ligga i risk för underkännande eller som har andra problem under sin VFU-kurstid. Du ska uppmana handledarna att söka kontakt med dig omgående om VFU-handledaren ser en föreliggande risk för att studenten kan bli underkänd på VFU.
 • Tydligt dokumentera grunder till underkännande och därefter meddela VFU-kursansvarig och VFU-handläggare som tar över ärendet och genomför underkännande samtal och skriver en studieplan för omexamination.
 • Hantera situationer då student har problem på sin VFU. I dessa fall bör du försöka ordna ett möte med handledare och student, där problemen behandlas och eventuella åtgärder dokumenteras. Det är ditt ansvar som VFU-lärare att följa upp ärendet för att säkerställa att studentens VFU kan fullföljas.
 • Aktivt delta vid VFU-lärarmöten och utbildning.
 • Vara uppdaterad på vad som händer inom lärarutbildningen i Sverige samt vid Södertörns högskola.