VFU-lärarens arbetsuppgifter och ansvarsområden

VFU-läraren är den lärare som leder undervisningen under studentens VFU-kurser, bedömer och, i vissa fall, sätter betyg. VFU-läraren har även kontakt med VFU-handledare och andra representanter för VFU-verksamheten utanför Södertörns högskola, liksom med högskolans olika personalgrupper som är verksamma inom VFU.

Du är kontakten mellan handledaren och högskolan

Som VFU-lärare är du en kontakt mellan VFU-placeringen och högskolan. Om det uppstår frågor kring dina studenter kan du bli kontaktad av kommunens VFU-samordnare eller annan personal i aktuell kommun. De flesta frågor bör du som VFU-lärare kunna svara på, men om du inte vet svaret skickar du det vidare till VFU-kursansvarig och/eller till vfu@sh.se som ser till att frågan hamnar rätt. Du kan även komma att fungera som kontakt mellan Södertörns högskola och en kommun/CPU.

Som VFU-lärare förväntas du:

  • Aktivt delta i VFU-lärarlagets möten samt genomföra VFU-kursen enligt kursplan, studiemanual, instruktioner från kursansvarig och de beslut som fattats på lärarlagets möten.
  • Planera och genomföra undervisningen förlagd till campus eller CPU. Varje VFU-kurs består av två till tre seminarietillfällen med studenter och i vissa fall VFU-handledare (kursintroduktion, reflektionsseminarium, examinationsseminarium). Vid förläggning på CPU ingår även ett bedömningsmöte med dig som VFU-lärare och VFU-handledarna för studenterna i din grupp.
  • Informera VFU-handledarna om kursens innehåll (via e-post). För dig som är VFU-lärare för en studentgrupp på ett CPU ska informationen skickas ut samtidigt som inbjudan till VFU-kursintroduktionen. Handledaren har där tillgång till VFU-rapport, studiemanual och studenternas uppgifter. Om du är VFU-lärare på ett CPU sker detta även genom att VFU-handledarna deltar i kursintroduktionen. Inför kursintroduktionen bjuder du in VFU-handledarna till seminariet på CPU.
  • Bedöma och i vissa fall sätta betyg samt genomföra utvärdering av VFU-kurs för dina 15–20 studenter, inklusive kontakt med studenternas VFU-handledare.
  • Vid ett till två tillfällen under studentens utbildning planera, genomföra och dokumentera trepartssamtal. Det framgår av kursplanen när trepartssamtalet äger rum. Trepartssamtal genomförs även om en student har problem under sin VFU och vid de tillfällen då en student tidigare blivit underkänd på VFU och blivit omregistrerad på VFU-kurs.
  • Bjuda in handledarna på CPU:et till ett bedömningsmöte. Detta möte sker efter avslutad kurs. Samtliga handledare som deltar på bedömningsmötet ska också skriva en kortfattad bedömning i VFU-rapporten (i VFU-portföljen). Om du är VFU-lärare utanför ett CPU, eller om handledaren inom CPU inte deltar i bedömningsmötet, läser du enbart handledarens VFU-rapport och gör en bedömnings av studenternas prestation under den verksamhetsförlagda delen av kursen utifrån denna.
  • Sätta ett slutgiltigt betyg på studentens prestation under kursen. Du gör en sammanvägning av studentens prestation från de seminarier du haft, eventuella skriftliga uppgifter ni har haft, handledarens bedömning samt om ni har haft andra moment som varit obligatoriska under kursens gång. De studenter som genomfört och lämnat in alla moment i kursen kan få ett betyg. Annars sätts inget betyg.
  • Besöka student som meddelas ligga i risk för underkännande eller som har andra problem under sin VFU-kurstid. Du ska uppmana handledarna att söka kontakt med dig omgående om VFU-handledaren ser en föreliggande risk för att studenten kan bli underkänd på VFU.
  • Meddela VFU-kursansvarig, VFU-handläggare samt programsamordnare vid underkänd student samt tillsammans med VFU-handläggaren genomföra underkännandesamtal med student som fått betyget underkänt (U), samt medverka till att lägga upp en plan för hur studenten ska göra om VFU-kursen.
  • Hantera situationer då student har problem på sin VFU. I dessa fall bör du försöka ordna ett möte med handledare och student, där problemen behandlas och eventuella åtgärder dokumenteras. Det är ditt ansvar som VFU-lärare att följa upp ärendet för att säkerställa att studentens VFU kan fullföljas.
  • Aktivt delta vid VFU-lärarmöten och utbildning.
  • Vara uppdaterad på vad som händer inom lärarutbildningen i Sverige samt vid Södertörns högskola.