Dela

Facebook Mail Twitter

08

sep

Spikningsceremoni med Mani Shutzberg i den praktiska kunskapens teori

Mani Shutzberg presenterar sin avhandling: "Tricks of the Medical Trade. Cunning in the Age of Bureaucratic Austerity”

Disputationen äger rum fredag den 24 september 2021 - läs mer om den i kalendern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämne: Den praktiska kunskapens teori
Forskarutbildningsområde: Kritisk kulturteori
Forskarskola: Baltic and East European Graduate School (BEEGS)
Opponent: Roland Paulsen, docent i sociologi, Lunds universitet
Språk: svenska

Sammanfattning:
Ändamålsenligt läkararbete omfattar inte bara dygder och förmågor relaterade till innehållet i patientmötet. Läkare kan och måste också kunna förhålla sig till mötets grundläggande villkor, och gör det ibland på ett informellt sätt för att hålla yttre intressen (såsom åtstramning, effektivitet, rationalisering och politisk kontroll) stången. Läkares traditionella patientrelaterade dygder och färdigheter, såsom medkänsla, klokhet, måttfullhet, med flera, är således inte alltid tillräckliga villkor för en god läkargärning. Motstånd mot yttre intressen kräver en annan uppsättning förmågor.

I denna sammanläggningsavhandling utforskar jag en sådan förmåga och typ av handling: slughet. Slugheten, som är en olämplig färdighet i själva patientmötet, kan vara en oundgänglig dygd för det ändamålsenliga läkararbetet när läkaren måste kunna ta sig förbi institutionella hinder som blockerar sjukvårdens grundläggande ändamål, hälsan. Jag utreder särskilt slughetens roll i ett fall, kampen om sjukpenning, och den komplexa väv av förhållanden mellan läkaren, Försäkringskassan och patienten. Eftersom vikten av icke-medicinska mål har ökat i socialförsäkringsärenden har läkare tvingats förfina färdigheter, exempelvis att skriva sjukintyget på ett särskilt sätt, som syftar till att bibehålla god medicinsk praktik och i förlängningen även läkaryrkets sedvanliga dygder. Det empiriska materialet utgörs av tematiskt analyserade kvalitativa intervjuer med läkare i primärvården.

Åtta tekniker har identifierats, de flesta relaterade till hur sjukintyget författas, som alla syftar till att öka chansen för beviljad sjukpenning. Teknikerna används oftast när risken för avslag bedöms vara hög, vilket är fallet i samband med exempelvis psykisk sjukdom, kroniskt smärta med flera tillstånd. På basis av dessa fynd analyserar och problematiserar jag de tvetydigheter, motsägelser och möjligheter som slugheten och vardagsmotståndet mot Försäkringskassan är behäftade med.

Att förstå ovanstående handlingar i termer av motstånd blottlägger tre dimensioner av tvetydighet som adresseras: de flerfaldiga motiven och motståndets flytande mål; det komplexa samspelet mellan makt och maktlöshet som kännetecknar läkarnas situation och vardagsmotstånd; samt handlingens fundamentala tvetydighet i sitt iscensättande av både motstånd och underordning.

Genom att begripa handlingarna och färdigheterna som grundlägger motståndet i termer av kapacitet eller dygd syftar undersökningen till att utvisa den roll slugheten – förmågan hos den svage att utmanövrera en starkare motpart – spelar i läkargärningen. Slughet är varken en defekt form av klokhet (fronesis) eller en sorts instrumentellt förnuft (techne), utan snarare en förmåga i egen rätt jämte de intellektuella förmågor som vanligtvis tillskrivs skickliga yrkesutövare. Slutligen utreder jag ifall bruket av slughetens kapacitet indikerar ett skifte i förhållandet mellan läkare och patient. Hypotesen är att både läkaren och patienten villkoras av en ömsesidig maktlöshet – kännetecknet för “den byråkratiska åtstramningens tidevarv” – och som adekvat kan beskrivas som en sorts solidaritet mellan kamrater.

Tid och plats

08 september 15:00-16:00

Spikningsceremoni

Spikningsceremonin sker via Zoom-möte. Mejla till publications@sh.se för anmälan och länk efter den 23 augusti., hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Arrangeras av biblioteket och ämnet den praktiska kunskapens teori inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-06-18