Dela

Facebook Mail Twitter

01

okt

Disputation med Patrik Höglund i historia

Patrik Höglund försvarar sin avhandling: Skeppssamhället: Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet

Avhandling: Skeppssamhället: Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet
Ämne: Historia
Forskarutbildningsområde: Historiska studier
Opponent: Magnus Linnarsson, docent i historia, Stockholms universitet
Språk: Svenska

Sammanfattning:
I den här avhandlingen har skeppssamhället, det vill säga alla de kategorier av människor som fanns på fullt bemannade fartyg under sjötåg, studerats. Syftet med undersökningen har varit att beskriva livet ombord på de stora örlogsfartygen under 1600-talet, samt att visa hur hierarkiska maktordningar och social status kom till uttryck och manifesterades i 1600-talets samhälle. Detta har åstadkommits genom en tvärvetenskaplig metod där historiskt och arkeologiskt material, liksom bildmaterial och skeppsmodeller använts. De ombordvarandes roller i arbete, vila och strid har analyserats. Parallellt har olika hierarkiska ordningar skärskådats, till exempel rang, stånd, befattning och ålder.

Social status ombord kunde uttryckas via utrymmen, ägodelar, normer och praktiker. I den teoriapparat som huvudsakligen använts i den här undersökningen är begreppet kapital centralt. Av kapital, det vill säga olika former av tillgångar, är symboliskt kapital grundläggande. Detta kapital varierar med vilka egenskaper och förmågor som anses värdefulla i en specifik social miljö. Andra former av kapital, som kulturellt, ekonomiskt och socialt, var också viktiga speglingar av människors status ombord.

Sjömanskap var en mycket viktigt faktor för att erhålla status i skeppssamhället. Det utgjorde grunden i det symboliska kapital som eftersträvades inom flottan. Men det fanns skillnader mellan vad sjömanskap innebar och vad det symboliska kapitalet omfattade för de olika grupperna ombord.

Status i skeppssamhället uttrycktes ofta genom rang och befattning, men den här undersökningen visar även på den mängd andra faktorer som påverkade människors sociala position på skeppen. Skeppssamhället, med de många grupper och individer från skilda samhällsskikt som fanns ombord, var präglat av de normer och praktiker som existerade i dess samtid. Det var därmed i många delar ett 1600-talssamhälle i koncentrat. Den här boken riktar sig därför inte bara till dem som är särskilt intresserade av flottan och sociala förhållanden på örlogsskepp under detta sekel, utan även till dem som intresserar sig för det tidigmoderna samhället och hur människor försökte ordna detta.


Tid och plats

01 oktober 10:00-12:00

Disputation

sal MA648, Moas båge, plan 6, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Arrangeras av ämnet historia inom forskarutbildningsområdet Historiska studier vid Institutionen för Historia och samtidsstudier, Södertörns högskola.

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-06