Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

08-608 43 92 086084392

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Mina forskningsintressen kan hänföras till tre olika områden som också hänger ihop med varandra. Dessa är 1) Organisationsteori med betoning på offentliga organisationer 2) Statsförvaltningens förändring samt 3) Allmän politisk förändring och samhällsutveckling.

Inom det första temat ligger det teoretiska intresset för förändringsprocesser i organisationer och organisationer som samhällsfenomen. Avhandlingen kan i teoretisk mening sägas handla om grundläggande organisationsprocesser samt konsekvenser av organisationsförändringar i form av administrativt arbete i polisen. Inom detta tema ligger även läroboken "Organisation från grunden" samt de artiklar/bokkapitel som är skrivna tillsammans med Anders Forssell. Även de översatta läroböckerna handlar om organisationsteori och processer i organisationer. En ambition är att ta upp begreppet administration som länge varit frånvarande inom organisationsforskningen, och belysa moderna organisationer och förändringar inom dessa med hjälp av begreppet. Det är ett forskningstema som jag själv drivit och tillsammans med Anders Forssell i Uppsala. Vi har även erhållit forskningsmedel från FAS med mig som forskningsledare för projektet "Administrationssamhället".

Inom det andra temat ligger betoningen mer på det empiriska fältet statsförvaltningen och det politiska systemet. Hit kan mitt deltagande i tre stora forskningsprojekt hänföras: "Regeringskansliet och samhällets organisering" (RJ 2004-2008), "Gammalt statsverk i nya nätverk" (ÖSS 2007-) samt "Jämställdhetspolitikens institutionalisering" (VR 2009-). Inom regeringskansliprojektet har jag utvecklat forskning om statssekreterarfunktionen där också en bok publiceras 2010. Vidare har jag undersökt hur man inom RK förberett sig för eventuell övergång till Euro (kapitel till antologin "Samhällsstyrning i förändring"), samt bidragit med kapitel till en antologi om Regeringskansliet. I GAST-projektet är jag projektledare för en forskargrupp som undersöker olika aspekter av statsförvaltningen med fokus på statens förändrade former såsom informaliseringen av politiken, förändring av arbetet som förvaltningstjänsteman samt den förändrade organiseringen av politiken. Flera skrifter är under utarbetande, en där jag själv studerat organiseringen av politik. Inom projektet skrivs också en antologi om statens förändring som är tänkt att ha en mer populärvetenskaplig inriktning. Inom projektet Jämställdhet undersöker jag politikområdets historia och utveckling sedan i början av 1970-talet och försöker förstå denna med hjälp av begreppet institutionalisering.

Det tredje temat är ett intresse för allmän politisk förändring och relationen mellan samhällsförändring och förvaltning som utvecklats utifrån den miljö jag verkat i de senaste åren, Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Inom detta tema har jag utvecklat forskningstemat "Maktskiften och politisk förändring" som jag drivit och koordinerat. Detta har hittills resulterat i en programansökan till Riksbankens jubileumsfond 2010 där 10 forskare från 4 olika lärosäten igår. Hit kan också kartläggningar av högre chefer i staten hänföras som delvis ligger till grund för mina karriärstudier av statssekreterare. Dessa kartläggningar planerar jag att använda som grund för publikationer och diskussioner om ledarskap och förändring av lednings funktionen i offentliga organisationer. Intresset för politisk förändring har också tagit sig uttryck i läsning och recensioner av biografier och memoarer av politiker och förvaltningstjänstemän.

Hittills har det mesta jag publicerat varit på svenska, men en ambition är att löpande skriva och publicera mig på engelska. Sammanfattningsvis har min forskning karakteriserats av ett allt bredare intresse för förvaltningsorganisationer i allmänhet: deras roll och inplacering i det politiska systemet, vad som förändrar dem, vilka som arbetar i dem, hur arbetet och organisationerna förändras och vad som driver eller förklarar förändringarna. Forskningen har präglats av ett intresse för att studera empiriska processer på områden där forskningen hittills varit svag. En strävan är därför att bidra till tydligare bild av och bättre kunskap om dessa processer, såväl empiriskt som teoretiskt.

När det gäller undervisning är jag kursansvarig för två kurser inom Förvaltningsprogrammet: "Offentlig organisationsteori" (termin 1) samt "Förvaltningsstyrning" (termin 4). Jag är också ansvarig för en delkurs inom masterprogrammet för Offentlig organisation och ledning som heter "Förändring, reformer och styrning" som ges första gången ht 2011.

Forskarpodd med Anders Ivarsson Westerberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA