Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för religionsvetenskap och arkeologi. Lektor i religionsvetenskap. Forskare .

08-608 48 33 086084833

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Det religionssociologiska studiet av religion i Europa står idag inför en avgörande teoretisk utmaning. Denna utmaning består i att många av de kategorier, begrepp och modeller som använts inte längre räcker till för att förklara den verklighet som människor lever i. De förklarar inte heller de mönster av religiositet och sekularitet vi ser hos en stor del av befolkningen. Modernisering och sekularisering har medfört att lojaliteten till och erkännandet av traditionellt religiösa trosföreställningar och värderingar har minskat markant. I Sverige är detta särskilt tydligt. Samtidigt ger globalisering och migration upphov till nya religiösa förändringsprocesser som vi inte helt kan förutspå. Det är i detta sammanhang min forskning kommer in. I avhandlingen Living simultaneity: On religion among semi-secular Swedes fokuserar jag mönster av religiositet och sekularitet bland majoritetssvenskar som representerar den nya typ av religionshållning som växer fram och bygger upp modeller för att förstå religionsyttringar i vår samtid. För närvarande studerar jag religiositet och attityder till religion hos kulturellt muslimska svenskar inom ramen för projektet ”The Muslim mainstream: Co-producing secularity in Sweden”. Då jag är intresserad av teori och metodutveckling är detta naturligtvis en ambition i min forskning men också kartläggning är en viktig aspekt. Jag har ett brett teoretiskt intresse men har haft särskild nytta av diskursteori samt sociofenomenologiska perspektiv. Vad gäller analysmetod har jag framför allt befunnit mig inom ramen för det teoretiska och metodologiska fält inom religionsvetenskap som fokuserar ”levd religion” (här eg. ”levd sekularitet”). Här finns ett tydligt fokus på individers erfarenheter och sätt att uttrycka sig (och därmed ett premierande av kvalitativa metoder) men också en vilja att beskriva de sätt varpå normer kring religiositet och sekularitet återskapas, omtolkas, bryts eller förskjuts.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.