Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Jag är lektor i molekylär cellbiologi och undervisar i kemi, fysik, biologi, teknik och naturvetenskaplig didaktik på lärarutbildningens alla program.. Forskare i NV-didaktik.

08-608 47 58 086084758

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD270

Jag är lektor i molekylär cellbiologi på SH sedan 1999. Jag fick min doktorsexamen i biokemi på Stockholms universitet 1988 och tillbringade tre år som postdoktor på EMBL (European molecular biology laboratory) i Tyskland. Efter min postdoktorsperiod startade jag min egen forskningsgrupp med forskning om att karakterisera membranproteiner i cellkärnans membran hos jäst.

För närvarande är min forskning inriktad på hur man kan utveckla lärandet inom naturvetenskapliga ämnen. Forskningen har varit direkt kopplad till lärandesituation och hur man kan utveckla lärandet hos studenter inom de naturvetenskapliga utbildningarna. Utvärdering av kvaliteteten på undervisningen och lärandet hos studenter görs med en metod som vi har utvecklat och som bygger på Dolls 4R ( Recursion, Relations, Richness och Rigor). Vi använder också statistiska program för att se vilka faktorer som är viktiga för lärandet. En central del i den naturvetenskapliga undervisningen är utvecklingen av förmågan att observera i naturen, vid laborationer och andra praktiska moment för att upptäcka mönster och detaljer. Vi har upptäckt att det finns stora individuella skillnader hur människor observerar i samma situation och vi har därför utvecklat metoder för att träna observation hos studenter och undersökt kopplingen till naturvetenskaplig förståelse.
Projekt
För närvarande är jag inblandad i ett projekt från Lärarutbildningen som undersöker hur estetiska lärprocesser kan förbättra studenters förståelse för naturvetenskapliga ämnen. Jag är också SHs kontaktperson för ett Erasmus+ projekt, Do Well Science (se beskrivning här nedan) och jag är koordinator för ett Erasmus+ projekt, FCTION (Functional ICT Iinstruction On the Net) i ett samarbete med Medieteknik och Ämnesdidaktik mot naturvetenskap på SH och Ronnaskolan i Södertälje tillsammans med skolor och universitet på Irland och i Italien.

Erasmus + projektet Do Well Science

Erasmus + projektet Do Well Science har initierats av lärare på Liceo Machiavelli i Italien och är ett samarbete mellan gymnasier i Bulgarien, Italien, Grekland och Sverige och Södertörn högskola och Universitetet i Genua.
Under projektets gång kommer vi att undersöka elevers motivation och intresse för naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Projektet har som mål att motivera och förbättra gymnasiestudenters lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik. För att nå dessa mål kommer en digital app att skapas. Med hjälp av den övar eleverna problemlösning genom ”inquiry-based learning” kopplad till vardagsproblem och naturvetenskapliga fenomen. Med hjälp av appen får lärarna ett digitalt verktyg som ökar elevers förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande, aktivt undersökande och nyfikenhet för naturvetenskapliga problem. Södertörn högskola kommer att stå för formuleringen av biologiska och kemiska övningar samt utvärderingen av gymnasieelever i fem svenska skolor. Vi kommer också att undersöka hur eleverna använder sig av appen, deras intresse för de olika övningarna och om det skiljer sig åt mellan olika länder i Europa (Sverige, Bulgarien, Italien och Grekland).
Projektet bidrar till att stärka den naturvetenskapliga didaktikforskningen inom högskolan och skapar internationella nätverk där Södertörn högskola medverkar. Samarbetet med svenska skolor bidrar också till ökad samverkan.
De specifika målen är att:
• Ge stöd åt lärare inom naturvetenskapliga ämnen för att främja tvärvetenskapliga och undersökningsbaserade undervisningsmetoder
• Forma utvecklande pedagogiker för naturvetenskaplig undervisning och lärande
• Fullt utnyttja potentialen av IKT-kommunikation för att stimulera elevers motivation att lära sig naturvetenskapliga ämnen.
Länk till projektets hemsida:

http://www.dowellscience.eu/project/index.phplänk till annan webbplats

Övrigt
Jag har varit programsamordnare för Lärarutbildningen mot grundskolans tidigare år (åk1-6) och Grundlärarutbildning mot åk 4–6, 2011–2015 på SH.
Mellan 2004 och 2010 vara jag inriktningsansvarig för de naturvetenskapliga kurserna inom lärarutbildningen och varit med i utvecklingen.
Jag har varit ersättare i Gentekniknämnden (en statlig myndighet rådgivande för regeringen och andra myndigheter i genteknikfrågor) 2000–2010.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA