Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Mitt senaste forskningsprojektet behandlade transnationalism, plats och tillhörighet bland unga som vuxit upp i Sverige som barn till polska migranter (ÖSS).

08-608 44 59 086084459

Institutionen för historia och samtidsstudier

Jag är docent vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Mina forskningsområden är migration, vithet, utbildning, välfärd, transnationalism, ungdom och etnografiska förhållningssätt – med särskilt fokus på frågor som rör vardagslivets strukturering i en globaliserad värld, social positionering, intertextualitet, identifikation, och rasifiering.

Mitt senaste forskningsprojekt – Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region among descendants of Polish migrants in Sweden (2018 – 2023, finansierat av Östersjöstiftelsen) – undersökte olika aspekter av att växa upp i Sverige med polska föräldrar. Med hjälp av bl.a. kritisk vithetsteori, konstruktivistiskt klassanalys och postmemory-analys belyser projektet flera underutforskade områden som t.ex. den speciella positionen som vuxna barn till migranter som passerar som vita får i Sverige, hur de gör klass samt de levda efterverkningarna av trangenerationellt överförda trauman relaterade till andra världskriget och kommunisttiden i Polen. Projektets avsatte hela åtta artiklar varav flertalet finns att ladda ned kostnadsfritt (se mer under rubriken Publikationer och sen underrubriken Peer-review granskade artiklar och bokkapitel nedan, där det finns länkar för nedladdning. En sammanfattning av projektets resultat och en förteckning över dess artiklar finns på https://ostersjostiftelsen.se/wp-content/uploads/2019/09/2017-0028-scientific-final-report-annrunfors.pdf Länk till annan webbplats.

Om man börjar från början så har jag arbetat som projektforskare och utfört etnologiska studier av olika slag sedan slutet av 1980-talet. Jag disputerade 2003 på Stockholms universitet med avhandlingen Mångfald, motsägelser och marginaliseringar - en studie av hur invandrarskap formas i skolan (2003, Prisma) som fokuserade lärares arbete på några kommunala grundskolor i Stockholms utkant. I analysen synliggjorde jag med hjälp av struktureringsteori hur lärares omsatte etablerade integrationsdiskurser med icke avsedda, marginaliserande effekter. Utöver avhandlingen avsatte studien en mängd artiklar (se mer under rubriken Publikationer nedan).

Som post-doc bedrev jag forskningsprojekten Bemött som invandrare - vad hände sedan? (finansierat av Vetenskapsrådet) samt Globalisering, välfärdsinstitutioner och ungas livsval (finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) vid Stockholms universitet. Projekten följde ur olika perspektiv upp före detta elever från de skolor jag studerade i avhandlingen. Med utgångspunkt i bl.a. positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyserades de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer. Projekten resulterade i en bok, Toleransens intoleranta baksida (2012), samt i en rad artiklar (se mer under rubriken Publikationer nedan).

Under perioden 2003-2009 var jag, vid sidan av forskningen, även verksam vid Myndigheten vid skolutveckling – vid deras analysavdelning samt i generaldirektörens stab – där jag arbetade med forskningsanalys, internutbildning av myndighetens undervisningsråd, rektorsutbildning, forskningsspridning samt med utveckling av myndighetens mångfaldsarbete.

2009 blev jag docent vid Stockholms universitet.

2011 anställdes jag som lektor i etnologi vid Södertörns högskola där jag – vid sidan av forskning – bland annat varit ämnessamordnare för etnologiämnet, ansvarig för etnologins magister-och mastersprogram samt koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på institutionens magister-och mastersprogram. Jag har jag undervisat och handlett från grundkurs (A, B, C nivå), avancerad nivå och upp till doktorandnivå, framförallt inom etnologiämnet, men även vid lärarutbildningen.

Mellan 2014 och 2018 arbetade jag med två forskningsprojekt. Det ena var ett storskaligt internationellt, mångvetenskapligt, europeiskt forskningsprojekt finansierat av NORFACE: Mobile Welfare in a Transnational Europe: An Analysis of Portability Regimes of Social Security Rights (TRANSWEL, https://transwel.org Länk till annan webbplats.). Det undersökte välfärds förmåners flyttbarhet över nationella gränser inom EU med fokus på såväl policy, retorik som migrantpraktik. I projektet arbetade fyra forskningsteam baserade i Tyskland, Österrike, England och Sverige, där jag var forskningsledare för det svenska teamet. Projektet resulterade i boken Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences (utgiven på Routhledge 2019) samt en rad artiklar och rapporter (se mer under rubriken Publikationer nedan).

Det andra projektet var ett disciplinöverskridande forskningsförberedande projekt inom medicinsk humaniora: What your DNA sequence does not tell you – Identifying parameters for the communication of genetic information on rare diseases (planeringsbidrag från KISh). Det utfördes i samarbete med forskare på Karolinska Institutet och fokuserade på hur patienter och personal hanterar den kraftigt ökande mängden av genetisk information som idag finns att tillgå. Det avsatte ett antal forskningsansökningar som dessvärre inte beviljades medel, men också två masteruppsatser i etnologi: Gen(an)svar: En etnologisk studie av kliniska genetikers informationsförmedling vid sekvensering av arvsmassa av Jenny Alfredsson 2015 samt Genomberättelser: En etnologisk studie om upplevelser av genetisk information av Klara Andersson 2015.

Under 2018 påbörjade jag alltså arbetat med det inledningsvis beskrivna projektet Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region among descendants of Polish migrants in Sweden. 2022 gick jag i pension.

Publikationer

Monografier

Runfors, Ann. 2012 Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. Stockholm: Forum för levande historia. https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/skriftserie-14-toleransens-intoleranta-baksida.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Runfors, Ann. 2003. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma. (Diss).

Ronström Owe, Runfors Ann och Karin Wahlström. 1995. "Det här är ett svenskt dagis" - en etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie A:12.

Runfors, Ann. 1993. "För barnens bästa" - Lärarperspektiv på andraspråksinlärning. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie R:5.

Lövgren Karin och Ann Runfors. 1993. Exotiskt eller oetiskt? - Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie D:2.

Runfors, Ann. 1990. "Här gör vi generatorer" - arbete, tradition och förändring på ABB Generation. Västerås: Västmanland läns museum.

Peer-review granskade artiklar och bokkapitel

Runfors, Ann. 2024. Place attachment and translocal ties: adult descendants of Polish migrants in Sweden. I: Migration and Families between East and North of Europe: Translocal Lifelines. Laura Assmuth, Marina Hakkarainen, Marit Aure & Pihla Maria Siim (red.). Oxfordshire: Routledge. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-53815 Länk till annan webbplats.

Runfors, Ann. 2023. The political as the personal. Postmemory among descendants to Polish migrants in Sweden. Ethnologia European, 53(1):1-21. OPEN ACCESS https://doi.org/10.16995/ee.4771 Länk till annan webbplats.

Runfors, Ann. 2023. Hemmets betydelse för skolambitioner. Utbildning som ideal plikt och trygghet. I: Det komplexa uppdraget. Kulturanalytiska perspektiv på skola, förskola och fritidshem. Zackariasson, Maria, David Gunnarsson & Elisabeth Wolllin (red.). Stockholm: Studentlitteratur AB.

Runfors, Ann. 2022. Challenging the hierarchies of Swedish whiteness: Negative experiences and undesired effects of passing as white and Swedish. Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 31(2020). OPEN ACCESS. https://publicera.kb.se/kp/article/view/1975 Länk till annan webbplats.

Runfors, Ann. 2022. Har den svenska vitheten krympt i den etno-nationalistiska tvätten? In: Polarisering och samexistens: kulturella förändringar i vår tid. Eds: Zackariasson, Maria, Öhlander, Magnus & Pripp, Oscar. Tullinge: Boréa Bokförlag. OPEN ACESS. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1676874/FULLTEXT01.pdf Länk till annan webbplats.

Saar Maarja, Sojka Bozena & Runfors, Ann. 2022. Welfare Deservingness for Migrants: Does the Welfare State Model Matter? Social inclusion.Special issue:Transnational Social Protection: Inclusion for Whom? Theoretical Reflections and Migrant Experiences.10(1):239-249. DOI:https://doi.org/10.17645/si.v10i1 Länk till annan webbplats.

Runfors, Ann. 2021. En levd social position och en sfär för igenkänning. I: Frihet! Politik! Systerskap! Vänbok till Beatriz Lindqvist. Kim Silow Kallenberg, Jenny Ingridsdotter & David Gunnarsson (red.). Huddinge: Södertörnshögskola).https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1588493/FULLTEXT02.pdf Länk till annan webbplats.

Runfors, Ann. 2021. Navigating the Radar: Descendants of Polish Migrants and Racialized Social Landscapes in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 11(1):65–79. OPEN ACESS. https://doi.org/10.33134/njmr.26 Länk till annan webbplats.

Runfors, Ann, Saar, Maarja & Fröhlig, Florence. 2021. Policy Experts Negotiating Popular Fantasies of 'Benefit Tourism' Policy Discourses on Deservingness and Their Relation to Welfare Chauvinism [Elektronisk resurs]. Journal of Immigrant & Refugee Studies.Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-46146 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Runfors, Ann. 2020. Utbildning, målmedvetenhet och vithet. Görande av klass bland kvinnor och män med polska föräldrar. Kulturella perspektiv, 2020 (1):69-75. https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-nr-1-2-2020---for-webben.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors and Elisabeth Scheibelhofer. 2019. Labyrinths of European social citizenship. Variations in and levels of comparison. I: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhofer (red). Routledge: London & New York, pp. 199-212.

Runfors, Ann and Florence Fröhlig. 2019. Discourses of Belonging in the Context of EU enlargements. A Comparative analysis of Discursive Deservingness in EU Transnational Social Security. I: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof.(red.) Routhledge: London & New York.

Florence Fröhlig, Maarja Saar and Ann Runfors. 2019. Business contract meets social contract: Estonians in Sweden and their transnational welfare opportunities. I: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof (red.). Routhledge: London & New York.

Runfors, Ann. 2017. Struktureringsteorin. I: Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) Studentlitteratur AB. s. 115-132.

Runfors, Ann. 2016. What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden. Journal of Ethnic and Migrations Studies. 42(11), pp 1846-1863, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2016.1153414 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Runfors, Ann. 2009. Modersmålssvenskar och vi andra - Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism. I: Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Uppsala universitet, Centrum för didaktik, 2:2009. s. 105-126.

Runfors, Ann. 2009. Avoiding Culture and Practicing Culturalism. Labelling practices and paradoxes in Swedish schools. I: Paradoxes of cultural recognition. Alghasi, Sharam, Thomas Hylland Eriksen & Halle Gorashi (red.). Aldershot: Ashgate Publishing.

Runfors Ann och Annick Sjögren. 1995. Language, Dominance and Resistance. An Etnological Perspectiv on Teaching and Learning in an Immigrant Environment in Sweden. I: Migration - A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 23-24(94). Berlin: Edition Parabolis.

Antologier

Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof (red.). 2019. Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Routhledge: London & New York.

Sjögren, Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). 1996. En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Ramberg, Klas och Ann Runfors. (red.). 1994. Bildning och nöje - Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska museet.

Runfors, Ann (red). 1992. "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska museet.

Övriga vetenskapliga artiklar, bokkapitel och texter

Saar, Maarja, Florence Fröhlig and Ann Runfors. 2018. Welfare negotiations Among Estonians working in Sweden. Experiences, Barriers and Narrated coping strategies. Welfare State Future working paper Transwel serie #1 /2018. Södertörn University, Sweden. https://transwel.org Länk till annan webbplats.

Runfors, Ann, Florence Fröhlig and Maarja Saar. 2016. Welfare State Future Transwel policy brief #3. March 2016. https://transwel.org Länk till annan webbplats.

Fröhlig, Florence, Ann Runfors and Bozena Sojka. 2016. Exploring subtle mechanisms in discourses of belonging by combining the Logics approach with Critical discourse analysis. Welfare State Future working paper Transwel serie #2 /2016. Södertörn University, Sweden. https://transwel.org Länk till annan webbplats..

Fröhlig, Florence, Maarja Saar and Ann Runfors. 2016. Swedish and Estonian Discourses on Free EU-movement, Welfare and Belonging. Welfare State Future working paper Transwel serie #3 /2016. Södertörn University, Sweden. https://transwel.org Länk till annan webbplats..

Runfors, Ann. 2015. Transwel Working paper serie 2015. Discourses of belonging affecting portability. Södertörn University. https://transwel.org Länk till annan webbplats..

Runfors, Ann. Politik, policy och praktik. 2013. I: Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Björk-Willén, Polly Grüber, Sabine & Puskas, Tünde (red.), Liber förlag: Stockholm.

Runfors, Ann. 2011. Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga män och konstruktion av hemhörighet. I: Andra Stockholm - Liv, plats och identitet i storstaden. Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (red.) Stockholm: Stockholmia förlag.

Runfors, Ann. 2008. In Dialogue with Devaluation. Young people's life choices as social positioning practices. In: Thinking with Beverly Skeggs. Olsson, Annika (red.). The Centre for Gender Studies, Skriftserien Nr 42, Stockholm.

Runfors, Ann. 2006a. Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar. I: Utbildningens dilemma. Sawyer, Lena (red.). Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram: SOU 2006:40. (Statens offentliga utredningar. Justitiedepartementet).

Runfors, Ann. 2006b. Fängslande frihet. Paradoxer och dilemman i den moderna frihetsvisionen. I: Orienten i Sverige. Samtida möten och gränssnitt. Ekström, Simon & Lena Gerholm (red.). Lund: Studentlitteratur.

Runfors, Ann. 2004a. "När blir man svensk?". Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel. I: Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Borevi, Karin & Per Strömblad (red.). Integrationspolitiska maktutredningen: SOU 2004:33

Runfors, Ann. 2004b. Lära sig bli invandrare? Globala och transnationella mönster i nationella former? In: Kulturella perspektiv, 3, 2004.

Runfors, Ann. 2001. Etnologin i samtiden och samtiden i etnologin: om tolkningar och deras spiralitet. I: Kritisk etnologi. Blehr, Barbro (red.). Stockholm: Prisma.

Kaijser, Lars och Ann Runfors 1999. Diskurs & erfarenhet - en kommentar. I: Kulturella Perspektiv, 3, 1999.

Runfors, Ann. 1997. Att förvandla rövare till änglar. Om lärarna, mångfalden och välfärden. I: Verktygslådan. Kulturvetenskapliga perspektiv på arbete och yrkesliv. Jansson, Sören (red.). Stockholm: Carlsons.

Runfors, Ann. 1997. Integration as a Language Issue. Processes of Inclusion and Exclusion in Swedish Suburban Schools. In: Language and Environment. A Cultural Approach to Education for Minority and Immigrant Children Students. Sjögren, Annick (ed.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Runfors, Ann. 1996. Etnicitet som ideologi. I: Boja eller befrielse? Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser. Arnstberg, Karl-Olov (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Runfors, Ann. 1996. Skolan mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av olikhet. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Runfors Ann och Annick Sjögren. 1996. Introduktion. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Ronström, Owe, Ann Runfors & Karin Wahlström. 1996. "En svensk tiger" - eller "Det tydliggjorda kulturmötet": kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. I: Invandrarpolitiska kommittén: Sverige, framtiden och mångfalden. SOU 1996:55. Bil. [B]. Stockholm: Fritze, 1996. S.47-55.

Runfors, Ann. Inledning. 1992. I: "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska museet.

Populärvetenskapliga artiklar

Runfors, Ann. 2007. Icke-svensk elev lär sig sin plats (för artikelserien Det nya folkhemmet) Svenska Dagbladet 070605.

Runfors, Ann. 2004. Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska Magasinet, 3, 2004.

Runfors, Ann. 1994. Balansakter i vårdvardagen. I: STING (Stockholms läns landstings tidning) 7, 1994, SPRI.

Runfors, Ann. Exotiskt eller oetiskt? 1993. I: Vård, dec 1993, SPRI.

Runfors, Ann. 1992. Som man frågar får man svar. I: Samdok-bullentinen, 4, 92, Nordiska museet.

Runfors, Ann 1992. Exotiskt eller oetiskt? I: Minoriteter och åldrande - en engångsskrift om äldre invandrare, maj 1992. Stockholm: Stockholms socialförvaltning, FOU-byrån.

Runfors, Ann. 1989. Bland jättelika maskiner och engagerade människor. I: Samdok-bulletinen, 46, 1989, Nordiska museet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.