Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Jag bedriver f.n. forskning om unga med polska föräldrar i Sverige samt är koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på HSS avancerade utbildningsnivå.

08-608 44 59 086084459

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Jag är docent i etnologi och anställd som lektor vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Min forskning kan hänföras till några huvudområden;

 • Mångfaldshantering på välfärdsinstitutioner med teoretiskt fokus på struktureringsprocesser,
 • Identifikationsprocesser bland unga med teoretiskt fokus social positionering,
 • Människors hantering av genetisk information samt
 • Transnationalism och välfärdsrättigheter.

Sedan slutet av 1980-talet har jag utfört etnologiska studier av olika slag, som t ex samtidsdokumentationer, minnesinsamlingar och forskningsuppdrag, vilka alla avsatte publikationer. Jag disputerade jag på Stockholms universitet 2003 med avhandlingen Mångfald, motsägelser och marginaliseringar - en studie av hur invandrarskap formas i skolan (Prisma). Det är en kvalitativ fält- och intervjustudie som fokuserade lärares arbete på några kommunala grundskolor i Stockholms utkant. I analysen synliggöra jag, med hjälp av bland annat struktureringsteori, hur lärares omsatte etablerade integrationsdiskurser med icke avsedda, marginaliserande effekter. Utöver avhandlingen avsatte studien en mängd artiklar.

Som post-doc bedrev jag forskningsprojekten Bemött som invandrare - vad hände sedan? (Vetenskapsrådet, VR) samt Globalisering, välfärdsinstitutioner och ungas livsval (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS). Projekten följer ur olika perspektiv upp före detta elever från de skolor jag studerade i avhandlingen. Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer. Projekten har hittills resulterat i en bok, Toleransens intoleranta baksida (2012), samt i en rad tidskrifts- och antologiartiklar - den senaste 2016 i Journal of Ethnic and Migrations Studies: What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden http://www.tandfonline.com/eprint/Iy4erEm7hjUHiR4RrfiI/full.

Under perioden 2003-2009 var jag vid sidan av forskningen även verksam vid Myndigheten vid skolutveckling och deras analysavdelning där jag arbetade med forskningsanalys, internutbildning av myndighetens undervisningsråd, rektorsutbildning, forskningsspridning samt med utveckling av myndighetens mångfaldsarbete.

Sedan 2011 är jag anställd som lektor i etnologi vid Södertörns högskola där jag bland annat varit ämnessamordnare för etnologiämnet samt ansvarig för etnologins magister-och mastersprogram. Jag har undervisat och handlett från grundkurs (A, B, C nivå), avancerad nivå och upp till doktorandnivå, framförallt inom etnologiämnet, men även vid lärarutbildningen. Vid sidan av forskning är jag för närvarande koordinator för de mångvetenskapliga delarna av den högre utbildningsnivån vid Institutionen för historia och samtidsstudier samt ansvarar för etnologins högre forskningsseminarium.

2014 - 2018 ledde jag två forskningsprojekt. Det ena var Mobile Welfare in a Transnational Europe: An Analysis of Portability Regimes of Social Security Rights (TRANSWEL), ett större internationellt, mångvetenskapligt, europeiskt projekt (NORFACE) som undersöker välfärds förmåners flyttbarhet inom EU med fokus på såväl policy, retorik som migrantpraktik. Projektet består av fyra forskningsteam baserade i Tyskland, Österrike, England och Sverige, där jag varit forskningsledare för det svenska teamet. https://transwel.org/. Det andra projektet var What your DNA sequence does not tell you - Identifying parameters for the communication of genetic information on rare diseases (KISh), ett samarbete med forskare på Karolinska Institutet kring hur patienter och personal hanterar den kraftigt ökande mängden av genetisk information som idag finns att tillgå.

För närvarande leder jag projektet Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region among descendants of Polish migrants in Sweden (Östersjöstiftelsen, ÖSS, 2018 - 2021) som fördjupar forskningstemat Identifikationsprocesser bland unga. Projektet intresserar sig för unga som växt upp med polska föräldrar i Sverige och för har som syfte att analysera hur dessa unga formar mina liv och identifikationer i relation till olika platser i Österjöregionen.

Publikationer

Monografier

 1. 2012. Runfors, Ann. Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. Stockholm: Forum för levande historia.
 2. 2003. Runfors, Ann. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma. (Diss).
 3. 1995. Ronström Owe, Runfors Ann och Karin Wahlström. "Det här är ett svenskt dagis" - en etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie A:12.
 4. 1993. Runfors, Ann. "För barnens bästa" - Lärarperspektiv på andraspråksinlärning. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie R:5.
 5. 1993. Lövgren Karin och Ann Runfors. Exotiskt eller oetiskt? - Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie D:2.
 6. 1990. Runfors, Ann. "Här gör vi generatorer" - arbete, tradition och förändring på ABB Generation. Västerås: Västmanland läns museum.

Peer-review granskade antologier

 1. 2019. Boundaries of European Social Citizenship - EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences .Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof. Routhledge: London & New York. Link to Routledge.länk till annan webbplats

Andra antologier

 1. 1996. Sjögren, Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 2. 1994. Ramberg, Klas och Ann Runfors. (red.). Bildning och nöje - Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska Museet.
 3. 1992. Runfors, Ann (red). "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet.

Peer-review granskade Special Issues

 1. 2019. (Planned submission to Global Network). Transnational Social Protection Beyond the Liberal Paradox .Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof.

Peer-review granskade artiklar och bokkapitel

 1. 2019. Runfors, Ann and Florence Fröhlig. Discourses of Belonging in the Context of EU enlargements. A Comparative analysis of Discursive Deservingness in EU Transnational Social Security. Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof. In: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Routhledge: London & New York.
 2. 2019. Florence Fröhlig, Maarja Saar and Ann Runfors. Business contract meets social contract: Estonians in Sweden and their transnational welfare opportunities. Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof. In: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Routhledge: London & New York.
 3. 2019. (Planned submittion to Global network). Runfors, Ann Maarja Saar, Florence Fröhlig. Fantasies on Social tourism's within the EU. Part of the special issue Transnational Social Protection Beyond the Liberal Paradox. Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof.

 4. 2017. Runfors, Ann. Struktureringsteorin. I: Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) Studentlitteratur AB. S. 115-132.
 5. 2016. Runfors, Ann. What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden. Journal of Ethnic and Migrations Studies. Volume 42:11, p 1846-1863, DOI: 10.1080/1369183X.2016.1153414 http://www.tandfonline.com/eprint/Iy4erEm7hjUHiR4RrfiI/fulllänk till annan webbplats.
 6. 2009a. Runfors, Ann. Modersmålssvenskar och vi andra - Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism. I: Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Uppsala universitet, Centrum för didaktik, vol 2, 2009. S. 105-126.
 7. 2009b. Runfors, Ann. Avoiding Culture and Practicing Culturalism. Labelling practices and paradoxes in Swedish schools. In: Paradoxes of cultural recognition. Eds: Alghasi, Sharam, Thomas Hylland Eriksen & Halle Gorashi. Aldershot: Ashgate Publishing.
 8. 1995. Runfors Ann och Annick Sjögren. Language, Dominance and Resistance. An Etnological Perspectiv on Teaching and Learning in an Immigrant Environment in Sweden. In: Migration - A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 23-24/94. Berlin: Edition Parabolis.

Andra vetenskapliga artiklar, bokkapitel och texter

 1. 2018. Saar, Maarja, Florence Fröhlig and Ann Runfors. Welfare negotiations Among Estonians working in Sweden. Experiences, Barriers and Narrated coping strategies. Welfare State Future working paper Transwel serie #1 /2018. University of Södertörn, Sweden.
 2. 2016. Runfors, Ann, Florence Fröhlig and Maarja Saar. 2016. Welfare State Future Transwel policy brief #3. March 2016. https://transwel.orglänk till annan webbplats
 3. 2016. Fröhlig, Florence, Ann Runfors and Bozena Sojka. Exploring subtle mechanisms in discourses of belonging by combining the Logics approach with Critical discourse analysis. Welfare State Future working paper Transwel serie #2 /2016. University of Södertörn, Sweden.
 4. 2016. Fröhlig, Florence, Maarja Saar and Ann Runfors. Swedish and Estonian Discourses on Free EU-movement, Welfare and Belonging. Welfare State Future working paper Transwel serie #3 /2016. University of Södertörn, Sweden.
 5. 2015. Runfors, Ann. Transwel Working paper serie 2015. Discourses of belonging affecting portability. University of Södertörn. https://transwel.orglänk till annan webbplats.
 6. 2013. Runfors, Ann. Politik, policy och praktik. I: Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Björk-Willén, Polly Grüber, Sabine & Puskas, Tünde (red.), Liber förlag: Stockholm.
 7. 2008. Runfors, Ann. In Dialogue with Devaluation. Young people's life choices as social positioning practices. In: Thinking with Beverly Skeggs. Olsson, Annika (ed,). The Centre for Gender Studies, Skriftserien Nr 42, Stockholm.
 8. 2006a. Runfors, Ann. Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar. In: Utbildningens dilemma. Sawyer, Lena (ed.). Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram: SOU 2006:40. (Statens offentliga utredningar. Justitiedepartementet).
 9. 2006b. Runfors, Ann. Fängslande frihet. Paradoxer och dilemman i den moderna frihetsvisionen. I: Orienten i Sverige. Samtida möten och gränssnitt. Ekström, Simon & Lena Gerholm (red.). Lund: Studentlitteratur.
 10. 2004a. Runfors, Ann. "När blir man svensk?". Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel. I: Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Borevi, Karin & Per Strömblad (red.). Integrationspolitiska maktutredningen: SOU 2004:33
 11. 2004b. Runfors, Ann. Lära sig bli invandrare? Globala och transnationella mönster i nationella former? In: Kulturella perspektiv nr 3, 2004.
 12. 2001. Runfors, Ann. Etnologin i samtiden och samtiden i etnologin: om tolkningar och deras spiralitet. I: Kritisk etnologi. Blehr, Barbro (red.). Stockholm: Prisma.
 13. 1999. Kaijser, Lars och Ann Runfors 1999. Diskurs & erfarenhet - en kommentar. I: Kulturella Perspektiv, nr 3.
 14. 1997a. Runfors, Ann. Att förvandla rövare till änglar. Om lärarna, mångfalden och välfärden. I: Verktygslådan. Kulturvetenskapliga perspektiv på arbete och yrkesliv. Jansson, Sören (red.). Stockholm: Carlsons.
 15. 1997b. Runfors, Ann. Integration as a Language Issue. Processes of Inclusion and Exclusion in Swedish Suburban Schools. In: Language and Environment. A Cultural Approach to Education for Minority and Immigrant Children Students. Sjögren, Annick (ed.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 16. 1996a. Runfors, Ann. Etnicitet som ideologi. I: Boja eller befrielse? Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser. Arnstberg, Karl-Olov (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 17. 1996b. Runfors, Ann. Skolan mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av olikhet. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 18. 1996 Runfors Ann och Annick Sjögren. Introduktion. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 19. 1996. Ronström, Owe, Ann Runfors & Karin Wahlström, "En svensk tiger" - eller "Det tydliggjorda kulturmötet": kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. I: Invandrarpolitiska kommittén: Sverige, framtiden och mångfalden. SOU 1996:55. Bil. [B]. Stockholm: Fritze, 1996. S.47-55.
 20. 1992. Runfors, Ann. Inledning. I: "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet.

Populärvetenskapliga artiklar

 1. 2011. Runfors, Ann. Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga män och konstruktion av hemhörighet. I: Andra Stockholm - Liv, plats och identitet i storstaden. Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (red.) Stockholm: Stockholmia förlag.
 2. 2007c. Runfors, Ann. Icke-svensk elev lär sig sin plats (för artikelserien Det nya folkhemmet) Svenska Dagbladet 070605.
 3. 2004c. Runfors, Ann. Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska Magasinet, nr 3/2004.
 4. 1994. Runfors, Ann. Balansakter i vårdvardagen. I: STING (Stockholms läns landstings tidning) nr 7/1994, SPRI.
 5. 1993. Runfors, Ann. Exotiskt eller oetiskt? I: Vård, dec 1993, SPRI.
 6. 1992a. Runfors, Ann. Som man frågar får man svar. I: Samdok-bullentinen, nr4/92, Nordiska Museet.
 7. 1992b. Runfors, Ann 1992. Exotiskt eller oetiskt? I: Minoriteter och åldrande - en engångsskrift om äldre invandrare, maj 1992. Stockholm: Stockholms socialförvaltning, FOU-byrån.
 8. 1989. Runfors, Ann. Bland jättelika maskiner och engagerade människor. I: Samdok-bulletinen, nr 46/1989, Nordiska Museet.

Recensioner

 1. Runfors, Ann 2005. Kristina Gustafsson: Muslimsk skola, svenska villkor - konflikt, identitet och förhandling (Lund: Borea förlag, 2004) anmäld av Ann Runfors. I: Rig: kulturhistorisk tidskrift, Föreningen för svensk kulturhistoria, nr 4, 2005.
 2. Runfors, Ann 1997a. Pirjo Lahdenperä: Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? Recenserad av Ann Runfors. I: Invandrare & Minoriteter, nr 4, 1997.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA