Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Jag bedriver f.n. forskning om unga med polska föräldrar i Sverige samt är koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på HSS avancerade utbildningsnivå.

08-608 44 59 086084459

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Jag är docent i etnologi och anställd som lektor vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. För närvarande leder jag forskningsprojektet Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region among descendants of Polish migrants in Sweden (Östersjöstiftelsen) – en intervjustudie som undersöker olika aspekter av att växa upp i Sverige med polska föräldrar. Ett antal artiklar med resultat från projektet har redan kommit:

En levd social position och en sfär för igenkänning. (2021 i Frihet! Politik! Systerskap! Vänbok till Beatriz Lindqvist. Kim Silow Kallenberg, Jenny Ingridsdotter & David Gunnarsson (red.). Huddinge: Södertörns högskola). . https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1588493/FULLTEXT02.pdf Länk till annan webbplats.

Navigating the Radar: Descendants of Polish Migrants and Racialized Social Landscapes in Sweden (2021 i Nordic Journal of Migration Research) DOI: https://doi.org/10.33134/njmr.26 Länk till annan webbplats.

Utbildning, målmedvetenhet och vithet. Görande av klass bland kvinnor och män med polska föräldrar (2020 i Kulturella perspektiv) https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-nr-1-2-2020---for-webben.pdf.

Se mer under rubriken Publikationer nedan.

Om man börjar från början så har jag utfört etnologiska studier av olika slag sedan slutet av 1980-talet. Jag disputerade 2003 på Stockholms universitet med avhandlingen Mångfald, motsägelser och marginaliseringar - en studie av hur invandrarskap formas i skolan (2003, Prisma). Det är en kvalitativ fält- och intervjustudie som fokuserade lärares arbete på några kommunala grundskolor i Stockholms utkant. I analysen synliggöra jag med hjälp av struktureringsteori hur lärares omsatte etablerade integrationsdiskurser med icke avsedda, marginaliserande effekter. Utöver avhandlingen avsatte studien en mängd artiklar, se mer under rubriken Publikationer nedan.

Som post-doc bedrev jag forskningsprojekten Bemött som invandrare - vad hände sedan? (Vetenskapsrådet, VR) samt Globalisering, välfärdsinstitutioner och ungas livsval (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS) vid Stockholms universitet. Projekten följer ur olika perspektiv upp före detta elever från de skolor jag studerade i avhandlingen. Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer. Projekten resulterade i en bok, Toleransens intoleranta baksida (2012), samt i en rad tidskrifts- och antologiartiklar (se under Publikationer) – den senaste 2016 i Journal of Ethnic and Migrations Studies: What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden

Under perioden 2003-2009 var jag vid sidan av forskningen även verksam vid Myndigheten vid skolutveckling och deras analysavdelning där jag arbetade med forskningsanalys, internutbildning av myndighetens undervisningsråd, rektorsutbildning, forskningsspridning samt med utveckling av myndighetens mångfaldsarbete.

2011 anställdes jag som lektor i etnologi vid Södertörns högskola där jag – vid sidan av forskning – bland annat varit ämnessamordnare för etnologiämnet, ansvarig för etnologins magister-och mastersprogram samt koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på institutionens avancerade utbildningsnivå. Jag har jag undervisat och handlett från grundkurs (A, B, C nivå), avancerad nivå och upp till doktorandnivå, framförallt inom etnologiämnet, men även vid lärarutbildningen.

Vad gäller min forskning vid Södertörns högskola så arbetade jag under 2014 - 2018 med två projekt.

Det ena var ett storskaligt internationellt, mångvetenskapligt, europeiskt projekt finansierat av NORFACE: Mobile Welfare in a Transnational Europe: An Analysis of Portability Regimes of Social Security Rights (TRANSWEL). Det undersökte välfärds förmåners flyttbarhet inom EU med fokus på såväl policy, retorik som migrantpraktik. Projektet bestod av fyra forskningsteam baserade i Tyskland, Österrike, England och Sverige, där jag var forskningsledare för det svenska teamet. Projektet har avsatt boken Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences utgiven på Rothledge 2019 (https://www.routledge.com/Boundaries-of-European-Social-Citizenship-EU-Citizens-Transnational/Amelina-Carmel-Runfors-Scheibelhofer/p/book/9780367249830 Länk till annan webbplats.) samt en rad artiklar som t ex Policy Experts Negotiating Popular Fantasies of 'Benefit Tourism' Policy Discourses on Deservingness and Their Relation to Welfare Chauvinism (2021 i Journal of Immigrant & Refugee Studies. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-46146 (se mer på https://transwel.org/)

Det andra var ett forskningsförberedande (planerings-) projekt inom medicinsk humaniora: What your DNA sequence does not tell you - Identifying parameters for the communication of genetic information on rare diseases (planeringsbidrag från KISh). Det utfördes i samarbete med forskare på Karolinska Institutet och fokuserade hur patienter och personal hanterar den kraftigt ökande mängden av genetisk information som idag finns att tillgå. Det avsatte ett antal mångvetenskapliga forskningsansökningar som dessvärre inte beviljades medel, men också två masteruppsatser i etnologi: Gen(an)svar: En etnologisk studie av kliniska genetikers informationsförmedling vid sekvensering av arvsmassa av Jenny Alfredsson 2015 samt Genomberättelser: En etnologisk studie om upplevelser av genetisk information av Klara Andersson 2015.

Sedan 2018 har jag alltså arbetat med det inledningsvis beskriva projektet Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region among descendants of Polish migrants in Sweden, se mer ovan.

Publikationer

Monografier

 1. 2012. Runfors, Ann. Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. Stockholm: Forum för levande historia. https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/skriftserie-14-toleransens-intoleranta-baksida.pdf
 2. 2003. Runfors, Ann. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma. (Diss).
 3. 1995. Ronström Owe, Runfors Ann och Karin Wahlström. "Det här är ett svenskt dagis" - en etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie A:12.
 4. 1993. Runfors, Ann. "För barnens bästa" - Lärarperspektiv på andraspråksinlärning. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie R:5.
 5. 1993. Lövgren Karin och Ann Runfors. Exotiskt eller oetiskt? - Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie D:2.
 6. 1990. Runfors, Ann. "Här gör vi generatorer" - arbete, tradition och förändring på ABB Generation. Västerås: Västmanland läns museum.

Peer-review granskade antologier

 1. 2019. Boundaries of European Social Citizenship - EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences .Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof. Routhledge: London & New York. Link to Routledge. Länk till annan webbplats.

Peer-review granskade artiklar och bokkapitel

 1. 2021. Runfors, Ann. En levd social position och en sfär för igenkänning. i Frihet! Politik! Systerskap! Vänbok till Beatriz Lindqvist. Kim Silow Kallenberg, Jenny Ingridsdotter & David Gunnarsson (red.). Huddinge: Södertörnshögskola).https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1588493/FULLTEXT02.pdf Länk till annan webbplats.
 2. 2021. Runfors, Ann, Saar, Maarja & Fröhlig, Florence. Policy Experts Negotiating Popular Fantasies of 'Benefit Tourism' Policy Discourses on Deservingness and Their Relation to Welfare Chauvinism [Elektronisk resurs]. Journal of Immigrant & Refugee Studies.Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-46146
 3. 2021. Runfors, Ann. Navigating the Radar: Descendants of Polish Migrants and Racialized Social Landscapes in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 11(1), pp. 65–79. DOI: https://doi.org/10.33134/njmr.26 Länk till annan webbplats.
 4. 2020. Runfors, Ann. Utbildning, målmedvetenhet och vithet. Görande av klass bland kvinnor och män med polska föräldrar. Kulturella perspektiv, 2020 (1):69-75. https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-nr-1-2-2020---for-webben.pdf
 5. 2019. Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors and Elisabeth Scheibelhofer. Labyrinths of European social citizenship. Variations in and levels of comparison. In: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhofer. Routledge: London & New York, pp. 199-212.
 6. 2019. Runfors, Ann and Florence Fröhlig. Discourses of Belonging in the Context of EU enlargements. A Comparative analysis of Discursive Deservingness in EU Transnational Social Security. Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof. In: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Routhledge: London & New York.
 7. 2019. Florence Fröhlig, Maarja Saar and Ann Runfors. Business contract meets social contract: Estonians in Sweden and their transnational welfare opportunities. Eds: Amelina, Anna, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof. In: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens' Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences. Routhledge: London & New York.
 8. 2017. Runfors, Ann. Struktureringsteorin. I: Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) Studentlitteratur AB. s. 115-132.
 9. 2016. Runfors, Ann. What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden. Journal of Ethnic and Migrations Studies. 42(11), pp 1846-1863, DOI: 10.1080/1369183X.2016.1153414
 10. 2009. Runfors, Ann. Modersmålssvenskar och vi andra - Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism. I: Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Uppsala universitet, Centrum för didaktik, 2:2009. s. 105-126.
 11. 2009. Runfors, Ann. Avoiding Culture and Practicing Culturalism. Labelling practices and paradoxes in Swedish schools. In: Paradoxes of cultural recognition. Eds: Alghasi, Sharam, Thomas Hylland Eriksen & Halle Gorashi. Aldershot: Ashgate Publishing.
 12. 1995. Runfors Ann och Annick Sjögren. Language, Dominance and Resistance. An Etnological Perspectiv on Teaching and Learning in an Immigrant Environment in Sweden. In: Migration - A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 23-24(94). Berlin: Edition Parabolis.

Övriga antologier

 1. 1996. Sjögren, Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 2. 1994. Ramberg, Klas och Ann Runfors. (red.). Bildning och nöje - Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska Museet.
 3. 1992. Runfors, Ann (red). "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet.

Övriga vetenskapliga artiklar, bokkapitel och texter

 1. 2018. Saar, Maarja, Florence Fröhlig and Ann Runfors. Welfare negotiations Among Estonians working in Sweden. Experiences, Barriers and Narrated coping strategies. Welfare State Future working paper Transwel serie #1 /2018. University of Södertörn, Sweden.
 2. 2016. Runfors, Ann, Florence Fröhlig and Maarja Saar. 2016. Welfare State Future Transwel policy brief #3. March 2016. https://transwel.org Länk till annan webbplats.
 3. 2016. Fröhlig, Florence, Ann Runfors and Bozena Sojka. Exploring subtle mechanisms in discourses of belonging by combining the Logics approach with Critical discourse analysis. Welfare State Future working paper Transwel serie #2 /2016. University of Södertörn, Sweden.
 4. 2016. Fröhlig, Florence, Maarja Saar and Ann Runfors. Swedish and Estonian Discourses on Free EU-movement, Welfare and Belonging. Welfare State Future working paper Transwel serie #3 /2016. University of Södertörn, Sweden.
 5. 2015. Runfors, Ann. Transwel Working paper serie 2015. Discourses of belonging affecting portability. University of Södertörn. https://transwel.org Länk till annan webbplats..
 6. 2013. Runfors, Ann. Politik, policy och praktik. I: Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Björk-Willén, Polly Grüber, Sabine & Puskas, Tünde (red.), Liber förlag: Stockholm.
 7. 2011. Runfors, Ann. Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga män och konstruktion av hemhörighet. I: Andra Stockholm - Liv, plats och identitet i storstaden. Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (red.) Stockholm: Stockholmia förlag.
 8. 2008. Runfors, Ann. In Dialogue with Devaluation. Young people's life choices as social positioning practices. In: Thinking with Beverly Skeggs. Olsson, Annika (ed,). The Centre for Gender Studies, Skriftserien Nr 42, Stockholm.
 9. 2006a. Runfors, Ann. Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar. I: Utbildningens dilemma. Sawyer, Lena (red.). Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram: SOU 2006:40. (Statens offentliga utredningar. Justitiedepartementet).
 10. 2006b. Runfors, Ann. Fängslande frihet. Paradoxer och dilemman i den moderna frihetsvisionen. I: Orienten i Sverige. Samtida möten och gränssnitt. Ekström, Simon & Lena Gerholm (red.). Lund: Studentlitteratur.
 11. 2004. Runfors, Ann. "När blir man svensk?". Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel. I: Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Borevi, Karin & Per Strömblad (red.). Integrationspolitiska maktutredningen: SOU 2004:33
 12. 2004. Runfors, Ann. Lära sig bli invandrare? Globala och transnationella mönster i nationella former? In: Kulturella perspektiv, 3, 2004.
 13. 2001. Runfors, Ann. Etnologin i samtiden och samtiden i etnologin: om tolkningar och deras spiralitet. I: Kritisk etnologi. Blehr, Barbro (red.). Stockholm: Prisma.
 14. 1999. Kaijser, Lars och Ann Runfors 1999. Diskurs & erfarenhet - en kommentar. I: Kulturella Perspektiv, 3, 1999.
 15. 1997. Runfors, Ann. Att förvandla rövare till änglar. Om lärarna, mångfalden och välfärden. I: Verktygslådan. Kulturvetenskapliga perspektiv på arbete och yrkesliv. Jansson, Sören (red.). Stockholm: Carlsons.
 16. 1997. Runfors, Ann. Integration as a Language Issue. Processes of Inclusion and Exclusion in Swedish Suburban Schools. In: Language and Environment. A Cultural Approach to Education for Minority and Immigrant Children Students. Sjögren, Annick (ed.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 17. 1996. Runfors, Ann. Etnicitet som ideologi. I: Boja eller befrielse? Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser. Arnstberg, Karl-Olov (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 18. 1996. Runfors, Ann. Skolan mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av olikhet. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 19. 1996 Runfors Ann och Annick Sjögren. Introduktion. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 20. 1996. Ronström, Owe, Ann Runfors & Karin Wahlström, "En svensk tiger" - eller "Det tydliggjorda kulturmötet": kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. I: Invandrarpolitiska kommittén: Sverige, framtiden och mångfalden. SOU 1996:55. Bil. [B]. Stockholm: Fritze, 1996. S.47-55.
 21. 1992. Runfors, Ann. Inledning. I: "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet.

Populärvetenskapliga artiklar

 1. 2007. Runfors, Ann. Icke-svensk elev lär sig sin plats (för artikelserien Det nya folkhemmet) Svenska Dagbladet 070605.
 2. 2004. Runfors, Ann. Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska Magasinet, 3, 2004.
 3. 1994. Runfors, Ann. Balansakter i vårdvardagen. I: STING (Stockholms läns landstings tidning) 7, 1994, SPRI.
 4. 1993. Runfors, Ann. Exotiskt eller oetiskt? I: Vård, dec 1993, SPRI.
 5. 1992a. Runfors, Ann. Som man frågar får man svar. I: Samdok-bullentinen, 4, 92, Nordiska Museet.
 6. 1992b. Runfors, Ann 1992. Exotiskt eller oetiskt? I: Minoriteter och åldrande - en engångsskrift om äldre invandrare, maj 1992. Stockholm: Stockholms socialförvaltning, FOU-byrån.
 7. 1989. Runfors, Ann. Bland jättelika maskiner och engagerade människor. I: Samdok-bulletinen, 46, 1989, Nordiska Museet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA