Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

08-608 53 01 086085301

Lärarutbildningen

MA756A

Mitt forskningsintresse handlar om att förstå och beskriva erfarenhetsbaserad kunskap, vilken betydelse den har inom olika sammanhang; kulturer och yrken. Jag har mångårig erfarenhet av arbete som lärare och arbetet med och i lärarutbildning.

Jag deltar just nu i forskningsprojektet ”Kollektivets fronesis” som undersöker på vilket sätt praktisk kunskap kan vara kollektiv, och i så fall på vilket sätt denna kunskap uttrycks och förstås. Projektet kombinerar filosofiska undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” med en studie av hur lärare och poliser i Sverige och Tyskland förhåller sig till kollektivitet i sin yrkesutövning. Inom ramen för detta projekt skriver jag min avhandling.

Jag delar min tid mellan Södertörns högskola och Stockholms universitet, där jag är uppdragsledare vid sektionen för uppdragssamordning (SUSa), humanvetenskapliga områdeskansliet. Som ett av mina uppdrag är jag sedan 2016 nätverksledare för det regionala nätverket för samordning av nyanlända och flerspråkiga elevers lärande Länk till annan webbplats., nätverket stödjer samordnare vid ca 25 kommuner i deras systematiska kvalitetsarbete.

Jag är sedan augusti 2023 del av forskargruppen Intensivsvenska samsyn Länk till annan webbplats. vid Stockholms universitet, som i flera olika forsknings-, utvecklings- och samverkansprojekt inriktar sig på att stärka nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling på gymnasieskolans introduktionsprogram. Forskningsintresset för skolutveckling och kollektivt lärande delas här av medverkande lärare, rektorer, skolpersonal, forskare m.fl och vi utforskar gemensamt erfarenhetsbaserad handlingsinriktad kunskap som utgår från att arbetslag utvecklar sin kompetens tillsammans, i samverkan med varandra, för att landa i ett gemensamt sätt att arbeta.

Jag har sedan min lärarutbildning (examen 1995) vid Luleå tekniska universitet varit engagerad för frågan att bygga arbetssätt i skolan som utgår från barnens kulturella bakgrund och närmiljö. Sedan januari 2023 är jag en av samordnarna för de regeringsuppdrag om nationella minoriteter som Södertörns högskolan har fått. Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga minoritetsspråket i alla dess varieteter.

Jag undervisar främst i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kurser som handlar om lärarens uppdrag, lärares ledarskap och skolans uppdrag i samhället. Jag handleder även studenter i B- och C-uppsatser i förskollärarprogrammen samt grundlärarprogrammen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.