Christina Douglas

Christina Douglas

Docent

Projektforskare

08-608 40 86 086084086

Institutionen för historia och samtidsstudier

F942

Jag är lektor i historia och har varit vid Södertörns högskola sedan september 2006, först som doktorand och därefter som lärare och forskare.

Jag är genushistoriker och Baltikum-forskare, mitt huvudsakliga forskningsintresse numera rör den tyskbaltiska eliten i det område som idag ungefärligen sammanfaller med Estlands och Lettlands gränser. Den tyskbaltiska gruppen är idag föga känd men de var under nästan sjuhundra år en social, politisk och kulturell elit i området. Deras elitstatus började utmanas under det sena 1800-talet för att fullkomligt försvinna i samband med att Estland och Lettland blev självständiga stater 1919 (1939 lämnade den stora majoriteten tyskbalter Baltikum).

För närvarande har jag två pågående forskningsprojekt som rör den tyskbaltiska gruppen: Paradox at Road’s End. The Simultaneous Fall of the Baltic German Elite and the Emancipation of its Women, 1905-1939 är ett ensamprojekt där jag bland annat fokuserar på att lyfta fram och problematisera den tyskbaltiska kvinnorörelsen. Academia in the midst of ethnic controversy. The ’politics of belonging’ in respect to Latvians and Baltic Germans in interwar Latvia, 1919-1939 är ett projekt som startade 2017 och som jag och Per Bolin har tillsammans. Projektet syftar till att studera relationen mellan letter och tyskbalter under mellankrigstiden där frågan om minoritetsrättigheter kontra den lettiska nationalstaten ledde till kontroverser inom det kulturella fältet, bland annat inom området högre utbildning.

Jag arbetar just nu också på att färdigställa en bok som härrör från den två-åriga postdoc jag hade mellan 2012 och 2014 inom projektet Borgarklassens diskreta charm. Stadens borgerliga arenor i Östersjöområdet. En studie om det långa 1800-talet. Här fokuserar jag på decennierna runt sekelskiftet 1900 då tyskbalterna utmanades från två håll samtidigt; det ryska imperiet och esternas och letternas nationella strävanden. Det jag studerat är hur deras relation till och gränsdragningar gentemot andra etniska grupper (lettiska, judiska, ryska) såväl som genusrelationerna inom gruppen förhöll sig inom arenan för deras sociala liv under sommaren. Ett liv som mestadels utspelade sig i olika typer av sommarvilla-kolonier, exempelvis Rigaschen Strand (Jurmala) utanför Riga. Ett hett omdiskuterat ämne var till exempel frågan om nakenbad eller familjebad.

I september 2011 disputerade jag på avhandlingen Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet som skrevs inom ramen för det större tvärvetenskapliga projektet Enchanted Identities. Avhandlingen baserades på två svenska medelklasspars förlovningskorrespondens. I fokus stod både att få kunskap om, men också att få förståelse för hur det under andra hälften av 1800-talet kunde te sig att initiera, konstruera och leva inom en kärleksrelation. Jag lyfte bland annat fram den betydelse breven hade i de två parens relationer, där de särskilt för det ena paret verkade fungera som en reell mötesplats, något jag relaterade till brevteori och brevets möjligheter att lösa upp såväl tid som rum.

Jag har undervisat på alla nivåer, från grund- till masternivå. Förutom att jag undervisat inom historia har jag också undervisat inom genusvetenskap samt på Lärarutbildningen. Under min tid på Södertörn har jag innehaft (och innehar fortfarande) ett antal förtroendeuppdrag, bland annat är jag lärar/forskar-ledamot i institutionsnämnden. Jag har även haft fackliga uppdrag (SACO/SULF). Under perioden januari 2016 till december 2017 var jag ämnessamordnare för ämnet historia.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.