Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

08-608 50 26 086085026

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Jag är docent i historia vid Södertörns högskola sedan 2018. Efter grundutbildning vid Lunds universitet och lärarutbildning vid Malmö högskola antogs jag som doktorand i historia vid Umeå universitet, där jag försvarade min doktorsavhandling 2011. Jag har sedan disputationen varit anställd som forskare efter att ha erhållit Vetenskapsrådets internationella postdok, åren 2012-2015. Två av dessa år tillbragtes som postdoktor vid Stanford University. Jag har också undervisat vid Umeå universitet respektive Mittuniversitetet i Sundsvall, innan jag påbörjade min anställning vid Södertörns högskola.

Mina forskningsintressen kretsar kring nationalism, historiekultur och historiebruk samt identitets- och minnespolitik i Europa, med särskild inriktning på Grekland under 1900-talet och det tidiga 2000-talet. Min avhandling med titeln Battlefields of Memory: The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture (elektroniskt tillgänglig här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:458014/FULLTEXT01.pdf) är en studie av hur olika slags tolkningar och bruk av historia formade offentlig debatt i Grekland om konflikten med grannrepubliken Makedonien i samband med Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Min senaste bok, The Making of the Greek Genocide: Contested Memories of the Ottoman Greek Catastrophe New York och Oxford: Berghahn Books 2017), är en studie av hur och varför ett djupt omstritt kollektivt minne av vad som numera ofta kallas folkmordet på de osmanska grekerna har växt fram sedan mitten av 1980-talet. En länk till förlagets presentation av boken återfinns till höger.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA