Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

08-608 50 71 086085071

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Eva Schwarz jobbar som lektor på Center för praktisk kunskap vid Södertörns högskola sedan februari, 2010. Hon har en doktorsexamen i filosofi från universitet i Graz (Österrike) från 2007. Hennes avhandling, som var finansierad av den österrikiska vetenskapsrådet (FWF - Austrian Science Funds), anlade ett fenomenologiskt perspektiv på subjektivitet och perspektivitet utifrån Edmund Husserls intentionalitetslära (Subjektivität und Perspektivität, Graz 2007). Under denna tid var hon gästforskare på Center for Subjectivity Research i Köpenhamn och verksam som lärare i medicinetik vid Graz medicinska universitet. Efter disputationen arbetade hon som lektor på lärarutbildningen på universitetet i Graz och har sedan undervisat och forskat i bildningsteori, kunskapsteori och pedagogisk etik.

På Södertörn forskar och undervisar hon om små barns lärande och identitetsutveckling, kunskapsteori etik, personbegreppet, reflektion och bildning. Centrala personer för hennes forskning är bland annat Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, John Dewey och Hannah Arendt.

På Centrum för praktisk kunskap undervisar hon på magisterprogrammet i praktisk kunskap.

Sedan januari 2014 leder hon ett interdisciplinärt forskningsprojekt om bildningens gränser och möjligheter inom förskolepedagogiken: Being and Becoming: A phenomenological perspective on formative dimensions of preschool education in Sweden and Germany (finansiär: Östersjöstiftelsen)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA