Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

08-608 46 52 086084652

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 716 12 75 0707161275

Om mig själv:

Jag är en journalist som för drygt 20 år sen sadlade om och blev journalistlärare och sedemera även journalistikforskare.

Min journalistiska erfarenhet är främst från olika lokala tidningar, och min forskning har också handlat mycket om lokal journalistik. De senaste åren har jag också gått in mer på medieutveckling och vad som händer med den journalistiska yrkesrollen.

Under åren 2011-2013 arbetar jag främst med ett projekt som jämför hur journalistiken i Sverige förändras i relation till journalistik i Polen och Ryssland. Jag samarbetar med forskare i Moskva och Wroclaw för att undersöka detta.

Den som vill komma i kontakt med mig kan maila eller ringa på min mobil 070-7161275.

Här följer min CV som säger lite om vad jag jobbat med de senaste 35 åren:

Högskoleexamina:

• Journalistexamen, Journalisthögskolan i Stockholm 1977

• Filosofie doktor i journalistik vid Stockholms universitet 2005

• Docent i journalistik vid Södertörns högskola 2009

Anställningar som journalist:

• Tidningen Folket i Strängnäs 1977-1979, skrivande och fotograferande reporter

• Tidningen Gnistan 1979-1983, reporter, redigerare och redaktionssekreterare

• Dagens Nyheter Runt Stan 1983-1984, reporter med inriktning på lokala nyheter

• Eskilstuna-Kuriren 1985-1989, redigerare samt kommunreporter

Anställningar vid universitet:

• 1989-2007 anställd på JMK/Stockholms universitet som universitetslektor

- lärare i journalistik 1989-2000 (kurser i journalistiska arbetsmetoder, undersökande journalistik, skrivande i olika genrer och produktion av dagstidning och magasin)

- studierektor för journalistutbildningen 1994-1999, med ansvar för två utbildningsprogram samt enstaka kurser i journalistik

- ansvarig för internationella kontakter vid journalistutbildningen 1996-2000

- antagen som doktorand 2000 och mellan 50-80 procent forskning i olika projekt. Doktorandtjänst 2003-2004. Samt lärare främst vid vid magisterkurser i journalistik (både yrkesförberedande och forskningsinriktade).

- disputerade i april 2005, och därefter forskning och undervisning främst på forskningsinriktade magisterkurser.

• Under tre perioder 2001, 2002 samt 2006 anställd vid Demokratiinstitutet vid Mittuniversitetet i Sundsvall som forskare i tre olika projekt om lokal journalistik

• Från 1 januari 2008 anställd som lektor i journalistik vid Södertörns högskola. I tjänsten ingår undervisning främst på C-nivå, under 2008-2009 ansvar för ett av utbildningsprogrammen (JMS). Har arbetat med utveckling av journalistikforskning samt med ansvar för högre seminarier. Har också arbetat med ansökan om magisterrättigheter, samt nu ansvarig för det magisterprogram som startade HT2010

Övrigt:

• Ingår sedan 2006 i ledningsgruppen för KY-utbildningen i bildjournalistik vid Nordens fotoskola/Biskops Arnö.

• Stipendium från Wahlgrenska stiftelsen för medieforskning 1999 och 2002

• Stipendium från Herencos stiftelse för forskning om ortsmedier 1998 och 2001

Vetenskapliga meriter

- 1998-1999 genomförde jag ett projekt för att undersöka arbetsmetoder hos kommunreportrar, ett projekt som resulterade i boken "Inte bara kontokort – lokal journalistik och kommunal tystnad" som fortfarande används som kurslitteratur på några journalistutbildningar i landet. Projektet bestod av djupintervjuer med ett 20-tal kommunreportrar på dagstidningar i olika delar av landet. Boken gavs ut av Ordfronts förlag.

- 1999-2001 genomförde jag forskningsprojektet "Medborgarna i den digitala kommunen" med finansiering från Svenska kommunförbundet. I projektet undersöktes både lokala mediers kommunbevakning och kommuners webbsidor i fem olika typer av kommuner utifrån ett lokalt demokratiperspektiv. I projektet gjorde jag både innehållsanalyser av såväl lokala medier (tidningar, radio och tv) samt av kommunala hemsidor. Dessutom gjordes intervjuer med både kommunpllitiker och lokala journalister. Projektet ledde fram till min licentiatavhandling " Medier och medborgare i den digitala kommunen".

- 2001-2002 genomförde jag forskningsprojektet "Medieskugga" om mediebevakning och medieanvändning i Storstockholm med inriktning på förortsområden. Projektet genomfördes tillsammans med Demokratiinstitutet, och finansierades av bl a Herencos stiftelse för forskning om ortsmedier, LO:s medieutredning och fyra kommuner i Stockholmsområdet. Syftet med projektet var att undersöka de särskilda villkor som gäller för lokala medier och lokal demokrati i ett storstadsområde. Jag ledde projektet, som genomfördes tillsammans med professor Lars Nord vid Mittuniversitetet.

- 2002-2004 deltog jag i forskningsprojektet Granskning pågår vid Demokratiinstitutet i Sundsvall. I projektet gjorde jag en innehållsanalys av dagstidningar i fyra olika typer av kommuner för att undersöka i vilken mån de bidrar till granskning av kommunal verksamhet. Projektet finansierades av Svenska kommunförbundet, och leddes av professor Lars Nord vid Demokratiinstitutet. Det ledde för min del fram till två rapporter – Granskning med förhinder som beskriver dagstidningarnas roll och Belönad granskning som analyserar vilken typ av kommungranskning som får priset Guldspaden.

Med empiri från dessa olika projekt arbetade jag samtidigt med min doktorsavhandling. Jag antogs som doktorand vid JMK/Stockholms universitet år 2000, och hade en doktorandtjänst under åren 2003-2004. Avhandlingen fokuserade på de lokala mediernas roll i Storstockholm och vad svaga lokala medier betyder för den lokala politiska kommunikationen. Jag disputerade 8 april 2005 på avhandlingen "Skilda medievärldar – lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm". Handledare var professor Håkan Hvitfelt och biträdande handledare professor Lars Nord vid Mittuniversitetet.

- 2006-07 fortsatte jag med forskning om lokala medier i projektet "Lokala valrörelser" vid Demokratiinstitutet i Sundsvall. I projektet ingick bl a innehållsanalyser av lokala och regionala medier i olika delar av landet. Projektet redovisas i en bok utgiven av Sveriges kommuner och landsting våren 2007 (tillsammans med Lars Nord).

Medieutveckling och journalistisk yrkesroll

- Jag var koordinator för forskningsnätverket Medievärlden 2020 under åren 1999-2007, ett arbete som omfattade 20 procent av heltid i mitt arbete på JMK. I nätverkets ledningsgrupp ingick prof Håkan Hvitfelt JMK, prof Nils Enlund KTH, prof Lowe Hedman Uppsala universitet, doc Börje Alström Mittuniversitetet samt docent Ingela Wadbring vid JMG/Göteborgs universitet. I mitt arbete ingick både jobb med forskningsansökningar och utåtriktade aktiviteter som en seminarieserie med 8-9 seminarier per år under åren 2000-2007. Jag planerade och deltog i studieresor till olika universitet i Europa och Asien samt var redaktör för en antologi som utkom i fyra upplagor 2000-2008 (se publikationslistan).

- Arbetet med medieutveckling ledde fram till projektet "Journalistiskt arbete i förändring" med stöd av MMTC vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. I projektet ingick redaktionsstudier vid olika typer av medier samt en enkät till journalister på regionala och lokala medier. Projektet redovisas i boken "Nyhetsfabriken – journalistiskt arbete och yrkesroll i en förändrad medievärld" som utkom 2008 på Studentlitteraturs förlag. Ett annat resultat av projektet är boken "Yrke på glid – om journalistrollens deprofessionalisering" som gavs ut i februari 2008 av Institutet för Mediestudier.

- Under 2008-09 följde jag upp studierna av den journalistiska yrkesrollen i projektet Exit journalistik i samarbete med Journalistförbundet. I detta gjorde jag en enkät till tidigare medlemmar i Journalistförbundet som gick ur under 2007 för att undersöka genomströmningen i yrket och orsakerna bakom denna. Projektet redovisas i rapporten Journalist – och sen då? (2010)

- Under 2009-10 har studierna av medieutvecklingen gått vidare i projektet Flerkanalpublicering på uppdrag av stiftelsen Etermedierna i Sverige. Jag leder projektet där också Maria Z Roxberg från Södertörn har deltagit, och i projektet har vi gjort fallstudier av fem olika mediehus för att undersöka drivkrafter bakom flerkanalpublicering. I projektet ingår både innehållsanalyser och ett 20-tal intervjuer med VDar, chefredaktörer och webbredaktörer. Projektet redovisas i en bok som beräknas utkomma sommaren 2011 (finns i manusform).

- 2010 tog jag tillsammans med Ingela Wadbring vid JMG också initiativ till ett nytt nationellt nätverk av forskare som studerar medieutveckling: Framtidens medietider. I nätverket deltar 18 forskare som möts till seminarier två gånger per år. Nätverket finansieras av Riksbankens Jubileumsfond under tre år 2010-2012, och det samordnas genom Södertörns högskola.

- Under åren på Södertörn har jag också byggt upp kontakterna med forskare i Moskva och i Wroclaw i Polen. Ett resultat av dessa kontakter är den artikel om journaliststudenternas syn på journalistik som publicerades i Nordicom Review i dec 2010, och jag deltar också i ett projekt tillsammans med Karin Stigbrant vid Södertörn om journalistutbildning och professionell identitet. Samarbetet har också lett fram till att Östersjöstiftelsen har beviljat medel för projektet Journalism in change om journalistikens förändring i de tre länderna – såväl ur ett tekniskt som ekonomiskt och politiskt perspektiv. I detta projekt medverkar fem forskare från de tre länderna, och det ska pågå i tre år 2011-2013. Jag leder projektet på 50 % av min arbetstid de kommande tre åren. De andra forskarna som arbetar 20-40 procent i procentet är fil dr Jöran Hök på Södertörns högskola, fil dr Elena Degtereva och fil dr Maria Anikina vid fakulteten för journalistik vid Moskvas universitet och professor Boguslawa Dobek Ostrowska vid universitetet i Wroclaw.

Publikationslista:

Nygren, Gunnar (1993) Världens nyhetsmedier, Utrikespolitiska institutet, Världens fakta nr 16, Stockholm

Nygren, Gunnar (1995) Världen genom datorn – en undersökning om elektronisk research på dagstidningar, C-uppsats i journalistik, JMK Stockholms universitet

Nygren, Gunnar (1997) Nya villkor förändrar kommunbevakningen, ur antologin "Så kommer journalistik till, (red Lars G Hultén) Mitthögskolan, Rapport 1997:8

Nygren, Gunnar (1999): Inte bara kontokort, lokal journalistik och kommunal tystnad, Stockholm; Ordfront. 260 sidor

*Nygren, Gunnar (2001): Medier och medborgare i den digitala kommunen, Stockholm: JMK Stockholms universitet. (licenciatavhandling) 180 sidor

Nygren, Gunnar (2001) Vi mot dom – mediernas bild av den lokala politiken, i Hvitfelt/Karvonen(red) Demokratins konflikter, Demokratiinstitutet, Sundsvall

Nygren, Gunnar (2001) Istället för lokaltidning? – En undersökning av kommunala webbplatser, DMI-rapport 22:2001, Demokratiinstitutet Sundsvall

Nord, Lars och Nygren, Gunnar (2002): Medieskugga, Stockholm; Atlas förlag. 265 sido

Nygren, Gunnar (2002) Lokala politiska ledare i motvind, ur Hvitfelt/Karvonen (red) Den personliga politiken, Demokratiinstitutet Sundsvall

*Nygren, Gunnar (2003): Granskning med förhinder, DMIs rapportserie 4:2003, Demokratiinstitutet, Sundsvall. 59 sidor

Nygren, Gunnar (2003): Belönad granskning – kommunalt grävande belönat med Guldspade 1991-2001, DMIs rapportserie 3:2003, Demokratiinstitutet, Sundsvall. 41 sidor

Nygren, Gunnar (2004) Lokaljournalistiken och den lokala demokratin, i Nord/Strömbäck(red): Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund

Hvitfelt, Håkan och Nygren, Gunnar(red): På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad, Lund; Studentlitteratur. 1a upplagan 2000, 2a omarbetade upplagan 2002, 3e omarbetade och utökade upplagan 2005, 4e och utökade upplagan 2008. I senaste upplagan ingår följande kapitel där jag skriver själv eller tillsammans med andra forskare:

- Lokalt. kommunalt och glokalt i det nya nätverkssamhället,

- Bland multireportrar och innehållsleverantörer

- Konvergens och divergens i medieutvecklingen (med Håkan Hvitfelt)

Nygren, Gunnar (2005) Journalistiskt arbete och journalistiska värderingar, paper vid 17e nordiska medieforskarkonferensen i Aalborg augusti 2005

Nygren, Gunnar (2005) Bloggsfären – en konverserande offentlighet, ur Våge, Stattin, Nygren: Bloggtider, Stockholm, Stiftelsen institutet för mediestudier

*Nygren, Gunnar (2005) Skilda medievärldar – lokala medier och lokal offentlighet i Stockholm, Stockholm; Symposion (avhandling) 413 sidor

Hedman, Lowe, Alström, Börje, Enlund, Nils, Hvitfelt, Håkan, Nygren, Gunnar (2005) Medieutveckling – ett forskningsområde med många ingångar, Nordicom Information 4/2005

Nygren, Gunnar (2006) Den lokala gratispressen i Stockholms medielandskap, ur Gustafsson, Karl-Erik (red) Lokalmediestudier, Jönköping; Media and Management Transformation Centre, JIBS Research Reports 2006-2

*Nygren, Gunnar och Nord, Lars (2007) Präktiga massmedier – de lokala mediernas valbevakning 2006, Stockholm; Sveriges kommuner och Landsting. 115 sidor

Nygren, Gunnar (2007) Journalistiskt arbete i förändring – möjligheter och verkligheter, Paper till den 18e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Helsingfors augusti 2007

Nygren, Gunnar och Wadbring, Ingela (2007) Gamla teorier och nya tidningsmarknader – en prövning av hur olika slags tidninga förhåller sig till varandra. Paper till den 18e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Helsingfors augusti 2007

Nygren Gunnar (2007) The changing journalistic work – professional roles and values. Paper for the conference "The future of newspapers", Cardiff 12-13 september 2007

* Nygren, Gunnar (2008) Nyhetsfabriken – journalistiskt arbete och yrkesroll i en förändrad medievärld, Lund; Studentlitteratur. 325 sidor

*Nygren, Gunnar (2008) Yrke på glid – om journalistrollens deprofessionalisering, Stockholm; Institutet för mediestudier. 190 sidor

Nygren Gunnar (2008) " Is there a de-professionalization of journalism?" paper for the conference Nordic Media in Theory and Practice, UCL, London and Reuters Institute for Journalism.

*Nygren Gunnar and Witschge, Tamara (2009) Journalism: A profession under pressure? Article for Journal of Media Business Studies Vol 6, nr 1 pp 37-59. Jönköping; Media Management and Transformation Centre (MMTC).

Nygren, Gunnar (2009) Passing through journalism - Swedish journalists leaving the Union of Journalists 2007, paper presenterat på NordMedia 2009 i Karlstad samt på konferensen Future of Journalism, Cardiff University 9-10 sept 2009

Nygren, Gunnar (2010) Journalist – och sen då? En undersökning av vilka som lämnade Journalistförbundet 2007 och varför? Stockholm: Södertörns högskola, Journalistikstudier nr 1:2010. 59 sidor

* Nygren, Gunnar; Degtereva, Elena; Pavlikova, Marina (2010) Tomorrows journalists. Trends in the development of the journalistic profession as seen by swedish and russian students, Nordicom Review 31, pp 113-133

* Nygren, Gunnar (2010) Passing Through journalism, ur Franklin, B & Mensing, D: Journalism Education, Training and Employment. London och New York: Routledge Taylor and Francis, Research Studies in Journalism

* Nygren, Gunnar och Roxberg, Maria Z (i manusform) En himla massa kanaler – flerkanalpublicering i svenska mediehus 2010. Göteborg: Nordicom.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.