Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är språkvetare och lektor i journalistik.

08-608 50 45 086085045

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Jag är lektor i journalistik vid Södertörns högskola och doktor i nordiska språk. Jag är också knuten till Stockholms centrum för offentlig forskning (Score) vid Stockholms universitet.

Som sociolingvist studerar jag hur språk används i samhället. Jag undersöker till exempel språkets och kommunikationens roll i asylprocessen, offentliga organisationers nyhetsproduktion, myndigheters strategiska kommunikation och varumärkesbyggande samt hur elevstudien Pisa används och framställs i massmedier. Jag är särskilt intresserad av att studera och analysera berättande och berättelser av olika slag, som vardagligt berättande, strategiskt berättande, journalistiskt berättande och asylberättelser, och jag anlägger ofta ett så kallat narrativt perspektiv i min forskning.

Till de metoder som jag använder hör språkvetenskaplig diskursanalys, lingvistisk etnografi och narrativ analys. Socialkonstruktivism och socialsemiotik är teoretiska perspektiv som jag utgår från och tillämpar.

Inom ramen för forskningsprojektet Asylberättelserlänk till annan webbplats undersöker jag, tillsammans med två andra språkvetare, hur berättelsen om den asylsökande samkonstrueras av olika aktörer: den asylsökande, handläggaren, tolken och det juridiska biträdet. Vi studerar också vad som händer när den muntliga berättelsen sedan återges i skriftlig form i Migrationsverkets beslutsdokument

En av medielandskapets pågående förändringar står i centrum i den forskning som jag bedriver om offentliga organisationers nyhetsproduktion. I detta projekt studerar jag, tillsammans med en organisationsforskare, Västra Götalandsregionens digitala nyhetskanal VGRfokus, som lanserades under hösten 2017. Under 2021 gör vi också en kartläggning av nyhetsproduktion och kommunikation med "journalistiska ambitioner" i svenska kommuner, regioner och myndigheter. En övergripande fråga är hur offentliga organisationer som nyhetsproducenter påverkar journalisters och kommunikatörers yrkesidentiteter samt synen på journalistik och strategisk kommunikation - och gränsen däremellan. En annan fråga är hur de texter som produceras i exempelvis VGRfokus kan förstås som en delvis ny genre.

Tidigare var jag knuten till Förvaltningsakademin på Södertörns högskola. Inom ramen för ett forskningsprojekt om skolgranskning i Sverige, Polen och Finland undersökte jag hur elevstudien Pisa används och framställs i svenska och finländska tidningsartiklar. Dessförinnan var jag engagerad i ett projekt som undersökte vad det innebär att (sträva efter att) vara en modern myndighet, med Trafikverket som fallstudie. Detta projekt bedrevs av Förvaltningsakademin tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Inom ramen för det projektet bedrev jag språkvetenskapligt inritkade studier av organisationskommunikation, strategisk kommunikation och organisationskultur.

År 2014 disputerade jag i ämnet nordiska språk vid Uppsala universitet med en avhandling om strategiskt berättande (storytelling). Läs mer om avhandlingen Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För närvarande är jag tjänstledig från undervisningen för att på heltid ägna mig åt forskning. På Avdelningen för journalistik har jag annars främst undervisat i berättande journalistik. I min tidigare roll som lektor vid högskolans svenskämne undervisade jag i språkvetenskapliga, inte minst på Kommunikatörsprogrammet. Dessutom utvecklade jag programmet och vikarierade under ett år som programsamordnare tillsammans med en kollega.

Med en bakgrund som journalist har jag arbetat som reporter och/eller redaktör på Norrköpings Tidningar, Svenska Dagbladet (Idagsidan) och Östgöta Correspondenten samt tidskrifterna Modern Psykologi och Svenskläraren. Jag har också varit verksam som frilansjournalist. Främst har jag ägnat mig åt nyhetsfeature, reportage, personporträtt och vetenskapsjournalistik.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA