Hedda Söderlundh

Fil dr

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

08-608 47 23 086084723

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Hedda Söderlundh är anställd som lektor i svenska vid Södertörns högskola sedan hösten 2013.

Forskning

Min avhandling har titeln Internationella universitet – lokala språkval (Uppsala 2010) och handlar om bruket av talad svenska i engelskspråkig undervisning vid svenska universitet. Undersökningen är baserad på etnografiska observationer av undervisningssammanhang samt analyser av samtal.

Hösten 2018 startar projektet Arbetskraft från Östersjöområdet: Språk och yrkesvardag hos arbetskraftsinvandrade polacker och estländare i Sverige (finansierat av Östersjöstiftelsen). I projektet undersöks språkbruk och yrkesliv i Sverige för ett antal polska och estniska medborgare som periodvis lever och arbetar i Sverige som t.ex. snickare, elektriker eller plattsättare, och som periodvis lever i sitt hemland. Vi utforskar hur de organiserar sin yrkesvardag i Sverige i termer av språk, och mer specifikt hur de hanterar språkval och språkliga resurser i relation till arbetssituationer, deltagare och uppgifter. Särskilt fokus läggs vid användandet av olika språk, hybridformer av språk samt bitar av språkliga varieteter (s.k. trunkerade språkliga repertoarer), i situationer där betydelse skapas med stöd av språkliga resurser, kroppsspråk och kontext, men där deltagarna inte har gemensamma kunskaper i ett visst språk.

Projektet lämnar ett teoretiskt bidrag till förståelsen av språkbruk i relation till den komplexa mångfald som uppstår genom nutida globalisering och migration. I relation till
tidigare forskning bidrar projektet särskilt till förståelsen för hur delad mening skapas med hjälp av språk, handling och kontext i yrkesrelaterade praktikgemenskaper där arbetet präglas av praktiskt (fysiskt) arbete i grupp – men där deltagarna inte nödvändigtvis delar en gemensam språklig repertoar. Frågan har därtill praktisk samhällsrelevans på så vis att resultaten kan visa hur de språkliga förutsättningarna i arbetslivet som kommer med uppehållsrätten kan organiseras på ett effektivt sätt. Ett utomvetenskapligt mål med projektet är att ge rekommendationer för hur samhällets insatser för språkinlärning kan effektiviseras och bättre anpassas för situationen hos särskilt arbetskraftsinvandrare från Östersjöområdet.

Under 2011-2013 deltog jag i Malmö högskolas postdoktorprogram för kvalitetsutveckling i högre utbildning med ett forskningsprojekt om internationalisering av högre utbildning: Hur ser den internationalisering som omtalas i universitetens handlingsplaner ut i realiteten? När i undervisningen uppstår ett internationellt undervisningsklimat och vad är det som gör undervisningen just internationell? Frågorna undersöks med hjälp av samtalsanalys.

Ett annat forskningsintresse rör myndighternas textproduktion. I antologin Myndigheterna har ordet (samförfattad med Catharina Nyström Höög och Marie Sörlin) bidrar jag bland annat med kapitlet "Myndigheternas textproduktion – skribenter och texter vid Försäkringskassan", där jag med hjälp av observationer och intervjuer kartlägger hur textproduktionen går till vid Försäkringskassan och på vilket sätt som texternas utformning påverkas av miljön.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA