Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Docent

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

08-608 47 23 086084723

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Jag är språkvetare och forskare i svenska med särskilt intresse för språk i yrkesliv och utbildning. En stor del av min forskning knyter an till globaliseringens sociolingvistik och frågor om flerspråkighet. Här betonas att ökad mobilitet, migration och socio-ekonomisk ojämlikhet sätter nya ramar för de undersökningar som syftar till att utforska relationer mellan språk, individ och samhälle. Flera av mina undersökningar handlar också om talad svenska i miljöer där det förekommer andra språk, och där engelska är ett dominerande lingua franca. Ofta kombinerar jag etnografiska observationer med näranalyser av interaktion.

Högskolepedagogik och språkvetenskap

Sedan mars 2022 är jag föreståndare för högskolans enhet för högskolepedagogisk utveckling. Tidigare var jag ämnessamordnare (jan. 2015–feb. 2020) för ämnet svenska.

Som postdoktor vid Malmö högskola (2011–2013) forskade jag om internationalisering av högre utbildning. Temat knyter an till min avhandling (Uppsala universitet 2010), där jag undersökte hur studenter och lärare hanterar undervisning på engelska. Vilka normer uppstår i praktiken och hur förhåller sig lärare och studenter till policyn om en nominellt engelskspråkig utbildning?

2024 ansvarar jag för utvecklingsprojektet Metodstöd för professionell och akademisk litteracitetsutveckling, som genomförs i samarbete med Malmö universitet. Projektet finansieras av UHR:s regeringsuppdrag "Högskolepedagogiskt lyft" och syftar till att stärka den ämnesintegrerade litteracitetsundervisningen i de två professionsutbildningarna Polis- respektive Socionomutbildning, men också till att utveckla den i relation till studenternas kommande yrkesliv.

Pågående forskningsprojekt

Samspel och interaktion i svenska polisförhör. Fokus på objektivitet, frågekonstruktioner och polisens omformuleringar (med projektledare Lina Nyroos, finansieras av Vetenskapsrådet 2022–2024.)

Att arbeta på ett andraspråk. Språkliga praktiker i yrkeslivet och design av yrkesanpassade språkutbildningar (med projektledare Stina Hållsten och Maria Eklund Heinonen, finansieras av Forte 2020–2023).

Tidigare forskningsprojekt

Arbetskraft från Östersjöområdet. Språk och yrkesvardag hos arbetskraftsinvandrade polacker och estländare i Sverige. Projektledare. Medforskare: Linda Kahlin, Matylda Weidner (Kazimierz Wielki University, Polen) och Leelo Keevallik (Linköpings universitet). Finansierat av Östersjöstiftelsen 2018-09-01–2021-08-31.

Handledning av doktorander

Biträdande handledare till doktorand Linda Narfström, som har ett projekt om andraspråkstalare i samtal på språkcaféer.

Huvudhandledare till doktorand Christina Stein, som har ett projekt om utländska forskares språkliga yrkesvardag i akademien.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA