Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Docent

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

08-608 47 23 086084723

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Jag är språkvetare och forskare i svenska med särskilt intresse för modern, talad svenska. En stor del av min forskning knyter an till globaliseringens sociolingvistik och frågor om flerspråkighet. Just nu är jag är t.ex. projektledare för ett pågående forskningsprojekt om språk i yrkeslivet för individer som arbetspendlar inom byggbranschen till Sverige från länder på andra sidan Östersjön. Vi frågar oss hur deras språkliga vardag ser ut under arbetet i Sverige och hoppas kunna diskutera frågan om språkkunskaper och tillgång till arbete: Hur organiserar de sitt yrkesliv i Sverige språkligt? Måste man kunna svenska för att arbeta i Sverige? Vi söker svar på frågorna genom etnografiska observationer på byggarbetsplatser och näranalyser av videoinspelad interaktion. Efter projektet vill vi kunna ge rekommendationer för hur samhällets insatser för språkinlärning kan effektiviseras och anpassas för individer med olika behov och målsättningar. Den senare frågan står också i fokus för ett andra projekt där jag är medforskare. Det handlar om yrkesspråk och yrkessvenska för nyanlända (Forte 2020–2023). Målet är att ge vetenskapligt grundade rekommendationer till hur yrkesutbildningar i svenska kan bedrivas.

I relation till universitets- och högskoleutbildning är internationalisering en fråga som intresserar mig mycket. Som postdoktor vid Malmö högskola (2011–2013) forskade jag om internationalisering av högre utbildning i ett försök att förstå detta trendiga policybegrepp som pedagogisk praktik, och som mer än en fråga undervisning på engelska istället för svenska. Temat knyter an till min avhandling (Uppsala universitet 2010), där jag undersökte hur studenter och lärare hanterar undervisning på engelska. Vilka normer uppstår i praktiken och hur förhåller sig lärare och studenter till policyn om en nominellt engelskspråkig utbildning?

Mitt intresse för internationalisering av högre utbildning har lett mig vidare till högskolepedagogisk utveckling och jag är återkommande anlitad av högskolepedagogiken vid Södertörn, dels för frågor om internationalisering, dels för utvecklingsarbeten med fokus på studenters akademiska litteracitet. I år har jag också uppdraget att samordna Sverige största högskolepedagogiska konferens, NU2020, som är ett samarrangemang mellan lärosätena på Campus Flemingsberg (SH, KI, KTH, SMI och RKH). Temat för konferensen är Hållbart lärande, med fokus på kritiskt tänkande, breddat deltagande och socialt ansvarstagande.

Som lektor i svenska är jag lärare i ämnet svenska, men också på Södertörns olika lärarprogram. T.ex. undervisar jag på Självständigt arbete på Grundlärarutbildning 4–6 och Skriftspråksutveckling på Grundlärarutbildning förskoleklass och 1–3. Jag har nyligen avslutat ett uppdrag som ämnessamordnare (jan. 2015–feb. 2020) för ämnet svenska.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA