Heike Graf

Heike Graf

Professor

08-608 42 13 086084213

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Bakgrund

Heike Graf har läst skandinavistik och filosofi vid Ernst-Moritz-Arndt universitet i Greifswald, Tyskland (1977-1982). Har sedan dess arbetat vid olika högskolor, framför allt mellan 1985 och 1997 vid Humboldt universitetet i Berlin, Tyskland och disputerade 1990 om nordisk mediepolitik. Under våren 1994 var hon gästforskare vid Johns Hopkins University, Washington, D.C. och under hösten 1995 vid Maryland State University. Sedan januari 1998 är hon anställd vid Södertörns högskola, blev docent 2010 och professor 2018.

Graf undervisar på olika nivåer i medie- och kommunikationsvetenskap som inkluderar ämnen kring medier och migration samt medier och ekologi. Hon är dessutom verksam inom lärarutbildning och mastersprogrammet i miljövetenskap.

Forskningsprojekt

Sedan 2017 leder Graf forskningsprojektet “The (dis)connected refugee: The role of communication technologies in trust-building in Sweden and Germany”. Detta projekt undersöker rollen som digitala kommunikationsteknologier som smartphones och andra mobila och personliga medier har för flyktingar i migrationen. Utgångspunkten är att offline- och onlinekommunikation utgör specifika situationer och kräver olika resurser för att skapa stabila sociala relationer. Hur påverkar användning av digitala medier flyktingmigration och vice versa? Genom att koppla denna fråga till begreppet om förtroende och misstro som utvecklats av Niklas Luhmann ska analyseras hur uppbyggandet av stabila sociala relationer i ankomstlandet påverkas av användandet av digitala medier. Försvårar t.ex. ständigt virtuell närvaro av vad som händer i hemlandet orienteringen i det nya landet? Ett doktorandprojekt är knytet till projektet och syftar till att anlägga ett historiskt perspektiv genom att utforska tidigare flyktingarnas medieanvändning.

2012-2014 ledde hon det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Hur Diversity Management gör skillnad. En jämförande studie om hur frågor om etnisk och nationell mångfald hanteras i massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland" båda finansierade av Östersjöstiftelsen. Projektet syftar till att undersöka betydelsen av denna ledningsstrategi Diversity Management (eller managementidé) för hanteringen av mångfaldsfrågor inom massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland: Hur hanterar massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland mångfaldsfrågor, i första hand frågor om etnisk och nationell mångfald? Och gör diversity management skillnad för att en mångfaldsinriktning ska kunna komma till stånd inom massmedierna? I detta projekt tillämpas som ett alternativ till strukturalistiska och normativa teorier Niklas Luhmanns systemteori som möjliggör en förståelse av komplexa förhållanden i samhället och inte minst i organisationer.

2010-2012 ledde Graf det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Media, Communication, and the Social Performance of Environmentalism: Comparing Ecological Collectives on Two Sides of the Baltic Sea". I det här projektet analyseras tre gemenskaper som syftar till att skapa nya ekologiska roller: aktivisternas face-to-face-interaktion, den virtuella gemenskapen av ekologiska bloggare och de "föreställda" gemenskaperna av eko -nationalistiska tidningsläsare. Vi är särskilt intresserade av hur olika typer av kommunikation skapar olika diskursiva fält och prestationer, och hur dessa i sin tur bidrar till att främja ekologiska rörelser. Hur uppmuntrar sådana gemenskaper ekologiska, sociala roller, och hur kan sådana roller dra styrka från - eller konflikt med - andra roller, som kön och nation? Vår förståelse för detta kommer slutligen att förstärkas genom att titta på hur dessa miljöaktivistiska diskurser, rörelser, föreställningar och sociala roller liknar och varierar mellan de två kulturrelaterade Östersjöländerna, Sverige och Tyskland.

2007- 2009 ledde Graf forskningsprojektet "Mångfaldslinjer: Journalistisk produktion ur ett mångkulturellt perspektiv i Stockholm och Berlin" finansierat av Östersjöstiftelsen. Ur ett mångdisciplinärt perspektiv inriktar sig projektet mot produktionsprocesser i fakta- och nyhetsredaktioner i två huvudstäder Stockholm och Berlin. Här studerades aspekter av interna redaktionsförhållanden med fokus på hur journalister med utländsk bakgrund uppfattar dessa arbetsvillkor samt redaktionernas organisationskultur och möjligheten att implementera förändringar.

2002-2005: Graf var medlem i projektet "Skiftande medielandskap" (projektledare Göran Bolin) som finansieras av Östersjöstiftelsen och arbetat om interkulturell medierad kommunikation utifrån invandrarnas medieinnehav i Stockholms förort.

1998-2001: Graf var med i projektet vid Södertörns högskola "Människor, medier och metropoler" (projektledare Bernd Henningsen) finansierad av Östersjöstiftelsen och har forskat kring bilder av det andra (staden Berlin) och det egna (staden Stockholm) i dokumentärfilmer.

1995-1997: Hon har arbetat med en medieetnografisk studie av TVs införande i Sverige och Tyskland inom RJ-projektet "Den kulturella konstruktionen av gemenskaper" (projektledare Bo Stråth och Bernd Henningsen).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA