Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Min forskning

Jag disputerade i nordiska språk 2016 på en avhandling om objektslösa satser i svenskan.

Min forskning kretsar kring svenskans syntax och semantik, mer precist kring olika verb-objekt-relationer och vilka objektstyper och verbtyper som kan antas vara grammatiskt relevanta och därmed grundläggande för (det svenska) språksystemet. Även distinktioner mellan olika grammatisk kategorier, som transitiva och intransitiva verb samt objekt och adverbial, aktualiseras i min forskning.

På ett mer övergripande plan kretsar mina forskningsintressen främst kring den mänskliga språkförmågan, och då speciellt områden som syntax, semantik, syntaxteori, argumentstruktur och eventstruktur, medan den empiri jag analyserar kommer från nutida svenskt språkbruk.

Undervisning

Under 2017-2018 undervisar jag på följande delkurser:

Språkets form, funktion och betydelse 7hp, Svenska A

Andraspråksinlärning, 7,5hp, Svenska B

Handledning av ämnesdidaktiska kandidatuppsatser på lärarprogrammet.

Utvecklingsprojekt

Jag arbetar även i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever Länk till annan webbplats. under 2017–2019.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA