Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i socialt arbete och på polisutbildningen. Mina forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling och inkluderings- och exkluderingsprocesser.

08-608 46 61 086084661

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 658 86 12 0706588612

ME109

Jag är Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete. Mitt främsta forskningsintresse rör frågor om staden. Jag har bland annat kommit att intresssera mig för vilken roll erfarenheter från det förflutna och förväntningar på framtiden intar när det gäller stadsförnyelseprocesser. I min avhandling Drömmen om den nya staden - stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga (2012) visar jag hur skeendet i den lettiska huvudstaden i hög grad formats utifrån olika drömbilder som avspeglas i såväl nya bostads- och kontorskomplex som i nya shoppinggallerior samt i de officiella stadsutvecklingsplanerna. Dessa drömmar och visioner produceras i en kamp mellan olika föreställningar om samtid och framtid, där det förflutna utgör huvudkomponenten.

För närvarande medverkar jag i forskningsprojektet Att återskapa förorten i fragmenterade landskap där jag analyserar styrningen (governance) av de stadsförnyelseprocesser som pågår och planeras i södra Stockholmsregionen. Frågan är hur detta låter sig göras samt vilka som styr och med vilken rätt. I min forskning utgår jag från två fall: Skärholmen i Stockholm och Vega i Haninge. Det förra fallet handlar om att studera förnyelseprocesser av en stadsdel som, efter att den byggdes för 50 år sedan, är både känd och ökänd medan det senare fallet handlar om att studera en helt ny stadsdel under uppbyggnad. Därigenom går det att jämföra skillnader och likheter i ett bygga nytt och att bygga nytt i det gamla.

Därutöver har jag mångårig erfarenhet av undervisning, handledning och kursutveckling på olika kurser i sociologi men också i socialt arbete med storstadsprofil samt turismprogrammet ämneslärarutbildningen och polisutbildningen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA