Jörgen Straarup

Jörgen Straarup

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning, undervisning och utbildningsanalys, huvudsakligen om "Religion och migration".

Institutionen för historia och samtidsstudier

070 377 23 62 0703772362

Forskning

Majoritetsreligionen, med tonvikt på kristna kyrkor och samfund, är mitt område, studerat med redskap hämtade från samhällsvetenskapernas metodarsenal. Jag har arbetat utifrån en grundläggande hypotes om att samhällets utveckling påverkar och i sin tur påverkas av religionen på många nivåer. Genom detaljerad beskrivning av de yttre tecknen på denna ömsesidiga påverkan har jag närmat sig en teoretisk förståelse av processen. Ett namn som ofta används för påverkansprocessen är sekularisering.

På en internationell nivå har jag studerat sekulariseringsprocessen genom jämförelser mellan Västeuropa och USA. På den nationella nivån har studiet av sekulariseringen skett genom jämförelser mellan svenska kyrkor och samfund, men också genom analyser av ändrade relationer mellan religiösa organisationer och statsmakten. På organisationsnivån har framför allt Svenska kyrkan analyserats, t.ex. av de kyrkotillhörigas deltagande i kyrklig aktivitet (jag var under merparten av 1990-talet ansvarig för Svenska kyrkans församlingsstatistik). På individnivån har studier av värderingar och religiöst deltagande genomförts: förortsbors upplevelse av nybyggda kyrkor, mottagandet av nya översättningen av Nya Testamentet (NT81), uppfattningar om bibeln, religiösa reaktioner på Estonia-katastrofen, synen på vad som är rätt och fel i dödens närhet.

Under perioden under 2010—2014 har jag bland annat arbetat med forskningsprojektet Pinocchio går i kyrkan: Avatarers religiösa liv.

Från 2014 och fyra år framåt jobbar jag med ett projekt finansierat av Östersjöstiftelsen: Kulturell och religiös mångfald i grundskolan. Närmare beskrivning finns på projektets hemsida.

Utbildning på forskarnivå

Sedan 2014 har Södertörns högskola rättighet att inom forskarutbildningsområdet Historiska studier ge utbildning på forskarnivå i religionsvetenskap. Efter min pensionering arbetar jag inte aktivt med forskarutbildning.

Med bakgrund i mina tidigare anställningar är jag involverad i ett antal doktorandprojekt vid andra lärosäten, i huvudsak som biträdande handledare.

Utbildning på grundnivå

Vid behov hoppar jag in som lärare på grundnivåns kurser med religionsvetenskaplig inriktning.

Länk till min hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA