Linda Murstedt

Linda Murstedt

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i pedagogik, programsamordnare Förskola erfarenhet

08-608 46 79 086084679

Lärarutbildningen

072 229 66 02 0722296602

MA756A

Jag är lektor i pedagogik och har arbetat på Södertörns högskola sedan 2014. Har undervisat i kurser i pedagogik och på lärarutbildningen, framförallt förskollärarutbildningen. Under min tid på Södertörn har jag även intresserat mig för samverkan på olika sätt, bl.a. när det gäller VFU på lärarutbildningen. Är sedan HT18 programsamordnare för det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid högskolan.

Jag skrev min avhandling inom ett VR-finansierat projekt ”Social och individuell konstruktion av omtvistade begrepp i statsvetenskap” vars huvudsakliga syfte var att undersöka och beskriva individuell och social konstruktion av mening och relationen mellan dessa processer. Disputerade 2014 och avhandlingsprojektet rörde hur studenter som läser till samhällskunskapslärare förstår och förhåller sig till två centrala och värdeladdade begrepp, nation och genus, samt på vilket sätt värderingar aktualiseras i lärandeproessen. Även fortsättningsvis har jag intresserat mig för frågor som rör genus och mångfald i relation till lärarutbildningen, på senare tid framförallt till förskollärarutbildningen. Är just nu involverad i ett praktiknära och internfinansierat forskningsprojekt tillsammans förskollärare och Monica Stafberg Vikner från Uppsala universitet: Om gränser och överskridanden: Förskollärares arbete med normer om kön och identitet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.