Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Fil. dr i socialt arbete och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

08-608 52 63 086085263

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom, undersköterska.

Min forskning är framför allt inriktad mot äldreomsorg och frågor som rör kompetens, föreställningar om äldres omsorgsbehov samt organisering och styrning av äldreomsorgen.

Jag disputerade 2014 vid Linnéuniversitetet med avhandlingen "Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen". Efter avhandlingsstudien har jag bedrivit forskningsprojektet ”Kompetens i konkurrens” vid Socialhögskolan i Stockholm. Forskningsprojektet berör frågor om hur olika kompetensformer värderas inom hemtjänsten på utförar- och förvaltningsnivå i Stockholm.

Jag har också varit projektledare för forskningsprojektet ”Tillitstyrning inom hemtjänsten” som bedrivits inom ramen för Tillitsdelegationens arbete för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Mina erfarenheter från att undersöka tillitsskapande processer tog jag med mig in i aktionsforskningsprojekt inom ideella sektorn - ”Med gemensamma krafter”. I projektet undersökte jag tillsammans med praktiker Stadsmissionens mötesplats Unga station Vårberg, dess förankringsprocess och värdeskapande förmåga.

Pågående forskningsprojekt

  • Tillitsstyrning inom hemtjänsten (uppföljande projekt) Omvärdering av omsorgspersonalens kompetens (förändring av den organisatoriska strukturen – roller och funktioner).
  • Biståndshandläggning och äldres psykiska ohälsa Biståndshandläggarnas kunskaper om äldres ohälsa i relation till organisatoriska förutsättningar och föreställningar om äldre och åldrande (ålderism).
  • Integrationsprocesser för människor över 65 år Erfarenheter av att möta behov och resurser hos människor över 65 år som flyttat till Sverige.
  • Hemtjänst i det livslånga boendet Betydelsen av omsorgspersonalens kompetens för att skapa hållbara boenden för äldre människor med omsorgsbehov att leva i och för omsorgspersonalen att arbete i.

Kontakta gärna mig om du har frågor: magdalena.elmersjo@sh.se

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA