Magdalena Elmersjö

Lektor

08-608 52 63 086085263

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom.

Min forskning är framför allt inriktad mot äldreomsorg och frågor som rör kompetens, föreställningar om äldres omsorgsbehov samt organisering och styrning av äldreomsorgen. Jag disputerade 2014 vid Linnéuniversitetet med avhandlingen "Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen". Efter avhandlingsstudien har jag bedrivit forskningsprojektet ”Kompetens i konkurrens” vid Socialhögskolan i Stockholm. Forskningsprojektet berör frågor om hur olika kompetensformer värderas inom hemtjänsten på utförar- och förvaltningsnivå i Stockholm. Jag har också varit projektledare för forskningsprojektet ”Tillitstyrning inom hemtjänsten” som bedrivits inom ramen för Tillitsdelegationens arbete för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. http://tillitsdelegationen.se/forskning-tillit/.

Pågående forskningsprojekt

Med gemensamma krafter

Från hösten 2018 genomför jag följeforskningsprojektet ”Med gemensamma krafter” där jag undersöker hur Stadsmissionens mötesplats för föräldrar, barn och ungdomar i Vårberg kompletterar andra mötesplatser i samma område, både offentliga och ideella. Kontakta gärna mig om du har frågor om projektet: magdalena.elmersjo@sh.se

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA