Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Docent

Lektor

Docent och lektor i socialt arbete. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

08-608 52 63 086085263

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Docent och lektor i socialt arbete, socionom, undersköterska.

Min forskning är framförallt inriktad mot äldreomsorg med fokus på kompetens, arbetsvillkor och organisering. Jag intresserar mig också för frågor som rör samhällsarbete, hemskapande, tillhörighet och plats.

Jag disputerade 2014 vid Linnéuniversitetet med avhandlingen "Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen". Efter avhandlingsstudien bedrev jag forskningsprojektet ”Kompetens i konkurrens” vid Socialhögskolan i Stockholm. Forskningsprojektet berör frågor om hur olika kompetensformer värderas inom hemtjänsten på utförar- och förvaltningsnivå i Stockholm. Jag har också varit projektledare för forskningsprojektet ”Tillitstyrning inom hemtjänsten” som bedrivits inom ramen för Tillitsdelegationens arbete för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Mina erfarenheter från att undersöka tillitsskapande processer tog jag sedan med mig in i ett aktionforskningsprojekt inom ideella sektorn - ”Med gemensamma krafter”. I projektet undersökte jag tillsammans med praktiker Stadsmissionens mötesplats Unga station Vårberg, dess förankringsprocess och värdeskapande förmåga. Inom aktionsforskningsprojektet var inte målgruppen äldre människor med omsorgsbehov i fokus, som i tidigare projekt, men vid sidan av projektet började jag undersöka äldres plats i storstaden. I Vårberg var de relativt osynliga men jag fick mer och mer kunskap om deras situation. Inom ramen för ett antologiprojekt år 2020 fick jag sedan möjlighet att genomföra den mindre studien Integrationsprocesser för människor över 65 år. Forskningsprojektet behandlar frågan om vad som händer med människor som är 65 år och äldre och som migrerar till Sverige. Parallellt med denna studie började jag intressera mig för äldres plats i staden med fokus på frågor om nyproduktion.

Tillsammans med Hanna Bertilsdotter Rosqvist (SH) har jag genomfört en mindre studie på temat ”Homemaking, belonging and the significance of place”. Äldre människor och deras erfarenheter av att känna tillit, tillhörighet och trygghet på platsen där de bor är en central fråga för deras livskvalitet. Studien utgick från ett etablerat samarbete med Järfälla kommun och Barkarby science.

Pågående forskningsprojekt

Sedan slutet av år 2020 är jag följeforskare inom Skärholmens stadsdelsförvaltning, beställarenheten för äldre- och funktionsomsorg. Mitt följeforskningsprojekt, ingår i ett nationellt forskningsprojekt om distribuerat ledarskap, vilket leds av Lotta Dellve vid Göteborgs universitet. Följeforskningen är även en del av en samverkansmodell inom ämnet socialt arbete där det sker ett utbyte av följeforskare och följepraktiker mellan socionomutbildningen på Södertörns högskola och olika verksamheter inom Skärholmens stadsdelsförvaltning. Förutom att lyfta centrala aspekter av biståndhandläggaryrket undersöks hur den organiserade brottsligheten påverkar biståndshandläggarnas arbete och vardagen för äldre människor med omsorgsbehov

Sedan hösten 2021 pågår ett Forte-finansierat forskningsprojekt om Moralisk stress och moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen, tillsammans med Sara Hultqvist (projektledare) Linnéuniversitetet och Katarina Hollertz vid Göteborgs universitet. En artikel om projektet finns att läsa här: https://forskarskolanfys.se/2021/06/11/unikt-samarbete-i-forskningsprojekt-om-moralisk-stress-och-aktorskap-i-svensk-aldreomsorg/ Länk till annan webbplats. . I forskningsprojektet samarbetar vi med tre kommuner: Kalmar, Helsingborg och Vänersborg och tre yrkeskategorier är i fokus: enhetschefer, biståndsbedömare och omsorgspersonal. Ett study protocol finns att läsa här: http://journals.ed.ac.uk/social-science-protocols/article/view/6618 Länk till annan webbplats.

Kontakta gärna mig om du har frågor: magdalena.elmersjo@sh.se

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.