Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Docent

Lektor

Docent i socialt arbete och lektor i socialt arbete. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

08-608 52 63 086085263

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom, undersköterska.

Min forskning är framför allt inriktad mot äldreomsorg och frågor som rör kompetens, föreställningar om äldres omsorgsbehov samt organisering och styrning av äldreomsorgen.

Jag disputerade 2014 vid Linnéuniversitetet med avhandlingen "Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen". Efter avhandlingsstudien bedrev jag forskningsprojektet ”Kompetens i konkurrens” vid Socialhögskolan i Stockholm. Forskningsprojektet berör frågor om hur olika kompetensformer värderas inom hemtjänsten på utförar- och förvaltningsnivå i Stockholm. Jag har också varit projektledare för forskningsprojektet ”Tillitstyrning inom hemtjänsten” som bedrivits inom ramen för Tillitsdelegationens arbete för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Mina erfarenheter från att undersöka tillitsskapande processer tog jag sedan med mig in i ett aktionforskningsprojekt inom ideella sektorn - ”Med gemensamma krafter”. I projektet undersökte jag tillsammans med praktiker Stadsmissionens mötesplats Unga station Vårberg, dess förankringsprocess och värdeskapande förmåga. Inom aktionsforskningsprojektet var inte målgruppen äldre människor med omsorgsbehov i fokus, som i tidigare projekt, men vid sidan av projektet började jag undersöka äldres plats i storstaden. I Vårberg var de relativt osynliga men jag fick mer och mer kunskap om deras situation. Inom ramen för ett antologiprojekt år 2020 fick jag sedan möjlighet att genomföra den mindre studien Integrationsprocesser för människor över 65 år. Forskningsprojektet behandlar frågan om vad som händer med människor som är 65 år och äldre och som migrerar till Sverige. Parallellt med denna studie började jag intressera mig för äldres plats i staden med fokus på frågor om nyproduktion.

Pågående forskningsprojekt

Tillsammans med Hanna Bertilsdotter Rosqvist genomförs nu en förstudie på temat Marginaliserade grupper, grannskap och samhällsarbete. Marginaliserade grupper, som äldre personer med vård- och omsorgsbehov samt personer med funktionsvariationer, och deras erfarenheter av att känna tillit, tillhörighet och trygghet på platsen där de bor är en central fråga för deras livskvalitet. Det är därmed en viktig fråga för dagens välfärdspolitik. Det saknas dock vetenskaplig kunskap om dessa gruppers erfarenhet av att leva i ett grannskap och hur de själva ser på möjligheten att vara med och skapa gemenskap. Mot bakgrund av att målgruppen ofta är underrepresenterad i stadsplanering är det värdefullt att lyfta fram deras röster och låta dem ligga till grund för förslag för att skapa en långsiktig och hållbar stadsplanering. Det handlar således om ett samhällsarbete som i ett lärande fokuserar på frågor om grannskap för att motverka en tilltagande polarisering mellan grupper och platser i staden. Förstudien bygger på ett etablerat samarbete med Järfälla kommun och Barkarby science.

Sedan slutet av år 2020 är jag följeforskare inom Skärholmens stadsdelsförvaltning, beställarenheten för äldre- och funktionsomsorg. Mitt följeforskningsprojekt om Distribuerat digitalt ledarskap, ingår i ett nationellt forskningsprojekt om distribuerat ledarskap, vilket leds av Lotta Dellve vid Göteborgs universitet. Följeforskningen är även en del av en samverkansmodell inom ämnet socialt arbete där det sker ett utbyte av följeforskare och följepraktiker mellan socionomutbildningen på Södertörns högskola och olika verksamheter inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Hösten 2021 påbörjas ett Forte-finansierat forskningsprojekt om Moralisk stress och moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen, tillsammans med Sara Hultqvist (projektledare) Linnéuniversitetet och Katarina Hollertz vid Göteborgs universitet. En artikel om projektet finns att läsa här:

https://forskarskolanfys.se/2021/06/11/unikt-samarbete-i-forskningsprojekt-om-moralisk-stress-och-aktorskap-i-svensk-aldreomsorg/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna mig om du har frågor: magdalena.elmersjo@sh.se

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA