Majsa Allelin

Lektor

Forskar och undervisar om frågor som rör segregation, klass och etnicitet/rasifiering, liksom ekonomisk politik och välfärdsfrågor.

08-608 48 24 086084824

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0018

Forsknings- och intresseområden
Mina forskningsområden rör människors, ofta ungdomars, konkreta livsvillkor. Jag närmar mig dessa frågor framförallt genom att studera samhälleliga strukturer som rör klass och etnicitet/rasifiering, vilket gör segregationsprocesser till ett genomgående tema i min forskning.

De områden där dessa strukturer samverkar och tar sig uttryck kan vara i utbildningsväsendet, på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden eller i mer informella sfärer så som relationen till staden och platsens betydelse. Syftet är att belysa relationen mellan strukturella villkor och enskilda grupper, vilka konsekvenser denna relation kan få för samhällelig reproduktion och transformation samt hur villkoren upplevs i det vardagliga livet.

Utöver empiriska studier av ungas livsvillkor intresserar jag mig som ett vidare led även för teorier kring ekonomisk politik, i synnerhet genom det marxistiska forskningsfältet. Här har den svenska välfärdsstatens utveckling och förändring hittills utgjort ett central fokusområden.

Avhandling: ”Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag” (Arkiv förlag, 2019, andra upplagan 2020)
Syftet med avhandlingen kan i sin bredaste bemärkelse formuleras i termer av att förstå och förklara elevernas roll i skolan och skolornas roll i det kapitalistiska samhället. Mer precist handlar det om att, med hjälp av en marxistisk teori, synliggöra vilken samhällelig roll skolan och eleverna tilldelas i den samtida marknadsanpassningen samt hur detta villkorar och möjliggör skolors och elevers handlingsutrymmen i vardagen. Studien bygger på ett halvårs fältarbete i en fristående skola i centrum samt en kommunal förortsskola. För att förankra skolvardagen i ett bredare perspektiv förstås fältarbetet mot den aktuella utbildningspolitiska kontexten samt de senaste tjugofem årens skolreformer.

Pågående forskning
Sedan jag disputerade fördjupar jag mig i frågan om ekonomisk och social reproduktion. Jag närmar mig dessa begrepp genom marxistisk teoritraditioner, bland annat inom utbildningsvetenskap, feministisk teori och kulturstudier.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA