Användaren har inte accepterat att hen ska visas på sh.se.

Forsknings- och intresseområden

Mina forskningsområden rör människors, ofta ungdomars, konkreta livsvillkor. Jag närmar mig dessa frågor framförallt genom att studera samhälleliga strukturer som rör klass och etnicitet/rasifiering, vilket gör segregationsprocesser till ett genomgående tema i min forskning.

De områden där dessa strukturer samverkar och tar sig uttryck kan vara i utbildningsväsendet, på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden eller i mer informella sfärer så som relationen till staden och platsens betydelse. Syftet är att belysa relationen mellan strukturella villkor och enskilda grupper, vilka konsekvenser denna relation kan få för samhällelig reproduktion och transformation samt hur villkoren upplevs i det vardagliga livet.

Utöver empiriska studier av ungas livsvillkor intresserar jag mig som ett vidare led även för teorier kring ekonomisk politik, i synnerhet genom det marxistiska forskningsfältet. Här har den svenska välfärdsstatens utveckling och förändring hittills utgjort ett central fokusområde.

 

Avhandling: ”Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag” (Arkiv förlag, 2019, andra upplagan 2020)

Syftet med avhandlingen kan i sin bredaste bemärkelse formuleras i termer av att förstå och förklara elevernas roll i skolan och skolornas roll i det kapitalistiska samhället. Mer precist handlar det om att, med hjälp av en marxistisk teori, synliggöra vilken samhällelig roll som skolan och eleverna tilldelas i den samtida marknadsanpassningen samt hur detta villkorar och möjliggör skolors och elevers handlingsutrymmen i vardagen. Studien bygger på ett halvårs fältarbete i en fristående skola i centrum samt en kommunal förortsskola. För att förankra skolvardagen i ett bredare perspektiv förstås fältarbetet mot de senaste trettio årens skolreformer.

 

Pågående forskning

Sedan 2019 fördjupar jag mig i frågan om ekonomisk och social reproduktion. Jag närmar mig dessa begrepp genom marxistiska teoritraditioner, bland annat inom utbildningsvetenskap, feministisk teori och kulturstudier.

För närvarande medverkar jag även i forskningsprogrammet Mellan resignation och framtidstro: ett mångvetenskapligt forskningsprogram om utbildningsvägar och lärande bland unga i 'utsatta' stadsdelar, som har sin empiriska bas vid Göteborgs universitet under ledning av Ove Sernhede. Programmet inbegriper tre olika men relaterade forskningsprojekt, varav min medverkan sker i två av dem. Kortfattat handlar dessa projekt om att undersöka villkoren för elever i socialt utsatta skolor och områden samt ta reda på om den organisering och sociala mobilisering av informellt lärande, som tar plats i dessa områden, kan förstås som en kompensation för den formella skolans brister. I ett vidare steg undersöks hur det informella lärandet kan berika den befintliga skolmiljön.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.