Maria Normark

Maria Normark

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

TJÄNSTLEDIG Jag forskar om kritisk design tex för stadsodling samt design för personlig planering och informationshantering.

08-608 46 14 086084614

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Tjänstledig

Maria Normark är docent samt lektor i medieteknik.
Ämnessamordnare i medieteknik.

Forskning
Kommer med stöd av Östersjöstiftelsen att driva projektet Sustainable Communities through Digital Designunder 2015-2017. Sammanfattning av projektet: Stadsodling utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar eftersom värderingarna också leder till praktiska konsekvenser genom konkret påverkan på den urbana miljön. Ett antagande i projektet är att det finns signifikanta skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden vi vill undersöka, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillgång på mat samt de praktiker kring mat som anses priviligerade. Vi kommer att belysa och beskriva stadsodlares interaktion med digitala medier och även samla mer kunskap om de digitala funktioner som stödjer utvecklingen av gräsrotsrörelser och hållbarhetsgrupper med fokus på odlad mat i en studie av ett antal orter runt Östersjön.

Mellan 2010-2013 har hon innehaft ett VinnMER Fellowship vilket innebar placering på Mobile Life VINN Excellence Centre i Kista. Under denna tid utvecklades forskningen mot värderingar och normer i design i så skilda kontexter som vård på nätet, hållbar utveckling, aktivism på nätet och designutbildningar.

Tidigare har hon studerat teknikanvändning i relation till kontrollrumsmiljöer som flygledning och ambulansdirigering. Maria Normarks doktorsavhandling Work and Technology Use in Centers of Coordination: Reflections on the relationship between situated practice and artifact design kom 2005 och lades fram i ämnet Människa Datorinteraktion på KTH.

Nyckelord: Critical HCI, Norm-critical design, Political design, STS & Feminist approaches in HCI, Healthcare/ICT, Sustainability/ICT, Materiality in IxD, Social media, Embodied interaction, Ethnography, CSCW

Undervisning
Undervisar på Critical perspectives in interaction design på magisterprogrammet Interactive Media Design

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA