Maria Sandgren

Fil dr

Lektor

Politisk psykologi, musikpsykologi.

08-608 40 14 086084014

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA721

POLITISK PSYKOLOGI

Min forskning handlar om hur människor tänker, känner och handlar i politiska frågor och relaterade områden. I mitt forskningsprojektet POLOR "Psychological mechanisms underlying political orientations in an old and a new democracy - A comparative study between Latvia and Sweden" (finansierat av Östersjöstiftelsen) studeras vilka psykologiska aspekter bakom politisk ideologi som är universiella och vilka som är kulturspecifika. I projektgruppen ingår även professor emeritus Henry Montgomery, Stockholms universitet, och professor Girts Dimdins, Lettland.

I en rad delstudier intresserar vi oss även för hur människor bedömer reella politiska förslag. Det kan handla om vilken betydelse faktorer som sexism och människosyn har för uppfattningar om lagförslag om ökad jämställdhet. Vi undersöker också bakomliggande faktorer för tillit till politiska ledare och partier.

Rapport om "Varför röstar vi som vi gör?"

I projektet "#metoo aktivism i Sverige: Utveckling, konsekvenser och strategier" arbetar jag tillsammans med Karin Hansson, docent (data- och systemvetenskap), Hillevi Ganetz, professor (genusvetenskap) och Malin Svenningsson, docent (media- och kommunikationsvetenskap). Vi undersöker hur #metoo-rörelsen växte fram och erhöll momentum. Projektet är finanserat av Formas och Vetenskapsrådet.

MUSIKPSYKOLOGI

Ett annat område som jag ägnar mig åt är musikpsykologi och då främst om välbefinnande och emotioner, personlighet, sång som yrke, körsång och musikaliska expertis.

UNDERVISNING

Jag har undervisat i flertalet ämnen som socialpsykologi, kognition, genus, kreativitet, personlighet, livsloppet, statistik och forskningsmetodik, vetenskapligt skrivande m m och handlett C-uppsatser i många ämnen. För en del år sedan utvecklade jag och etablerade ämnet psykologi och personalvetarprogrammet vid Södertörns högskola.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA