Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

08-608 42 54 086084254

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Min undervisning och forskning kretsar kring kommunikativa strategier i yrkeslivet, mest inom vården men även t.ex. polisen. Detta forskningsintresse för lingvistisk pragmatik har drivit mig mot frågor om språkets roll i mötet mellan yrkesrollen och medborgarna, inte minst när det gäller bemötande, diskriminering, upplevelser av kränkning och liknande. Jag intresserar mig också för (högskole-)didaktiska frågor som ibland anknyter till bemötande inom en institution. Främst gäller det frågor om akademisk litteracitet och hanteringen av plagiatfall vid examination.

Mitt nuvarande forskningsfält är så kallad hälsolitteracitet, där jag ingår i en projektgrupp som undersöker gravidas informations- och kunskapstillägnande i samband med tidig diagnos av hjärtfel hos fostret. Där studerar jag interaktionen i internetforum för drabbade.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA