Michael Forsman

Michael Forsman

Professor

Jag är professor i medie-och kommunikationsvetenskap (MKV). Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

08-608 42 69 086084269

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Min forskning behandlar förhållandet mellan skolan och ett snabbt föränderligt mediesamhälle, med fokus medierade föreställningar, dominerande ideologier och diskursiva produktioner kring sambanden mellan teknologi och lärande, medier och medborgarskap. I detta ingår kritiska frågor om medieproduktion, plattformar, personalisering och datafiering. Genom min forskning vill jag också föra in mer historiska och etnografiska perspektiv på skolans digitalisering och medialisering, där även lärares erfarenheter och röster ges plats, liksom empiriska studier av hur ed-tech (educational technologies) branschens olika delar bidrar till den globala och nationella transformationen av skola och undervisning. Frågor om medie- och informationskunnighet (MIK) och medborgarfostran ingår också i min forskning.

Bakgrund

Jag har tidigare forskat om olika former av populärkultur och ungdomskultur samt om svensk mediehistoria. Jag disputerade 2011 på Stockholms universitet med en avhandling om svensk lokalradio men min publikationslista sträcker sig från tidigt 1990-tal och framåt och omfattar fyra monografier och flera forskningsrapporter samt ett fyrtiotal akademiska eller populärvetenskapliga texter på engelska och svenska (journals, antologier, bokkapitel). När jag började arbeta på Södertörn i slutet av 1990-talet var MKV-ämnet nytt vid högskolan och jag var med om att bygga upp verksamheten. Sedan 2001 har jag parallellt med undervisning, forskning och uppdrag inom MKV arbetat inom högskolans lärarutbildning med undervisning och olika uppdrag. Jag är meriterad lärare och har undervisat från grundutbildning till masterutbildning (ink, kursutveckling, kursansvar) samt inom forskarutbildning. Jag har medverkat i flera läroböcker och även publicerat mig i anslutning till högskolepedagogiska kurser. Mellan 2016 och 2022 arbetade jag på halvtid som Avdelningsföreståndare (motsv. head of dept.) för MKV.

Pågående projekt

För närvarande leder jag forskningsprojektet Anticipating and mediating future classrooms där jag och fyra medforskare (tre av dem i Estland) gör en medieproduktionsstudie med STS-orientering av hur svenska och estniska ed-tech-bolag genom design, marknadsföring och testbäddar, knyter an till eller omformar dominerande föreställningar om framtidens platser för lärande. I detta projekt kombineras etnografiska metoder med kritiska perspektiv på samtida diskurser kring skola och digitalisering. I det tidigare projektet Mediemedborgarens fostran och skolans medialisering låg fokus på historiserande perspektiv på medieundervisning inom svensk skola och kombinationer av medialiseringsteori och läroplansteori. Detta projekt utmynnade även i ett antal texter om medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens. Jag har handlett och handleder avhandlingsarbeten i linje med ovannämnda och jag ingår i forskarskolan Skola, Sport Skärm samt är styrgruppsordförande för forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier (UVS).

Forskningsprojekt

2022–2024 Anticipating and mediating future classrooms. Ed-tech imaginaries of learning, communication and citizens making in Estonia and Sweden (Östersjöstiftelsen).

2022–2026 Skola, Sport, Skärm. Värdeladdade lärandepraktiker (Forskarskola). Uppsala universitet, Södertörns högskola, GIH (Vetenskapsrådet).

2016–2018 Mediemedborgarens fostran och skolans medialisering: Läroplaner, läromedel, lärarutbildning (Riksbankens jubileumsfond).

2014 Medie- och informationskunnighet i Sverige: En nationell kartläggning (Statens Medieråd).

2013 Genusnormer och sociala mönster online. Mötesplatser och spelvärldar hos högstadieungdomar: erfarenheter, funktioner, kunskap (Statens Medieråd).

2010–2012 Gendered Tweens Online. Construction and normalization of gender online among young people in Estonia and Sweden (Östersjöstiftelsen).

2006–2008 Etermedier i konkurrens. Delprojekt: Lokalradio. (Stiftelsen Etermedierna i Sverige).

2002–2004 Skiftande medielandskap (Östersjöstiftelsen)

1998–2001 Binglotto. Ett spel med svenskhet (Riksbankens jubileumsfond).

1998–2000 Etermedierna i Sverige. Delprojekt: Ungdomsprogram (Stiftelsen Etermedierna i Sverige).

1997–1998 Ungdom i etern, Forskningsrådsnämnden (FRN).

1994 Våld i reklam (Konsumentverket).

1992–1994 Musikvideo –narration och reception i vardagens kulturella kontexter (HSFR).

1990–1991 Våld från alla håll (Allmänna Arvsfonden).

1989–1994 Ungdomskultur i Sverige (HSFR).

IN ENGLISH

Michael Forsman is professor in Media and Communication studies. His research concerns the relationship between schools and a rapidly changing media society, by focusing on mediated representations, dominant ideologies, and discursive productions around the links between technology and learning, media and citizenship.. One part of this is critical questions about media production, platforms, personalization and datafication, and another is to bring in historical and ethnographic perspectives on the debate around the digitialization and medialization of schools, including space for teachers' experiences, and empirical studies of how the ed-tech industry (educational technologies) globally and nationally contribute to the transformation of schools and education. Matters around media and information literacy (MIL) and civic education are also part of my research.

Background

I have previously researched different forms of popular culture and youth culture, and Swedish media history. I defended my PhD at Stockholm University in 2011 with a thesis on Swedish local radio, but my list of publications extends from the early 1990s onwards and includes four monographs and several research reports as well as some forty academic or popular science texts in English and Swedish (journals, anthologies, book chapters). When I started working at Södertörn in the late 1990s, media and communication studies (MKV) was still a new subject at the university, and I was involved in building up the department. Since 2001, in parallel with teaching, research and assignments in MKV, I have worked in the university's teacher education program in various assignments. I have taught from undergraduate education to master's education (ink, course development, course responsibility) as well as on the PhD-level. I have participated in several textbooks and also published in connection to courses in Higher Education Pedagogy. Between 2016 and 2022 I worked part time (50%) as Head of Department for MKV.

Ongoing projects

Currently, I am leading the research project Anticipating and mediating future classrooms where I and four co-researchers (three of them in Estonia) are conducting an STS-oriented media production study of how Swedish and Estonian ed-tech companies, through design, marketing and testbeds, connect to and reshape dominant conceptions of future places of learning. This project combines ethnographic methods with critical perspectives on contemporary discourses on schools and digitalization. The previous project, Media Citizenship and the mediatization of School, focused on historicizing perspectives on media education in Swedish schools and the combination of medialization theory and curriculum theory. This project also resulted in a number of articles on media and information literacy (MIL) and digital literacy. I have supervised and I am currently supervising PhD-projects that are in line with the above mentioned. I am part of the graduate school School, Sport, Screen as well as chair of the steering group for the PhD-program for Educational Science Studies at Södertörn University.

Research projects

2022–2026 School, Sport, Screen. Skola, Sport, Skärm. Värdeladdade lärandepraktiker (Forskarskola). Uppsala University, GIH, Södertörn University (The Swedish Resarch Council).

2022–2024 Anticipating and mediating future classrooms. Ed-tech imaginaries of learning, communication and citizens making in Estonia and Sweden (Östersjöstiftelsen).

Previous research projects

2016–2018 Mediemedborgarens fostran och skolans medialisering: läroplaner, läromedel, lärarutbildning [Media Citizenship and the mediatization of School: curriculum, learning materials, teacher education] (Riksbanken).

2014 Medie- och informationskunnighet i Sverige: En nationell kartläggning (Statens Medieråd).

2013 Genusnormer och sociala mönster online. Mötesplatser och spelvärldar hos högstadieungdomar: erfarenheter, funktioner, kunskap (Statens Medieråd).

2010–2012 Gendered Tweens Online. Construction and normalization of gender online among young people in Estonia and Sweden (Östersjöstiftelsen).

2006–2008 Etermedier i konkurrens, Stiftelsen Etermedierna i Sverige. Delprojekt: Lokalradio.

2002–2004. Skiftande medielandskap (Östersjöstiftelsen)

1998–2001 Binglotto. Ett spel med svenskhet (Riksbankens jubileumsfond).

1998–2000. Etermedierna i Sverige. Delprojekt: Ungdomsprogram i svensk radio och TV 1925–1993. (StiftelsenEtermedierna i Sverige).

1997–1998 Ungdom i etern, Forskningsrådsnämnden (FRN).

1994 Våld i reklam (Konsumentverket).

1992–1994 Musikvideo –narration och reception i vardagens kulturella kontexter (HSFR).

1990–1991 Våld från alla håll (Allmänna Arvsfonden).

1989–1994 Ungdomskultur i Sverige (HSFR).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.