Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Monica Hammer

Docent

Programsamordnare

Lektor

08-608 46 35 086084635

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Monica Hammer är lektor i Naturresurshushållning vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, samt har bl.a. varit forskningsledare för temat Kunskap och Hållbarhet vid CBEES ( Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola.

Monica har lång erfarenhet av att forska och undervisa i tvärvetenskapliga frågor om miljö och hållbar utveckling, särskilt kombinationen av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på ekosystemförvaltning.

Forskningsprojekt

ECOPOOL (ÖSS): hållbar vattenförvaltning i Östersjöområdet, med fokus på implementeringen av EUs vattendirektiv. Projektet är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Institutionen för Mark och Vattenteknik, KTH, ENVECO Ltd, samt Institutionen för Naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet. (avslutat).

Pågående projekt:

Södertörnsmodellen (Vinnova/KTH): forskningsprojekt om hållbar planering och utveckling och ekosystemtjänster i expansiva urbana och peri-urbana landskap med stockholmsområdet som ett särskilt fallstudieområde. se www.sodertornsmodellen.comlänk till annan webbplats. samt i projekten:

- A New Region of the World - Towards a poetics of situatedness (ÖSS) i samarbete med bl.a. Konstevetenskaper.


- Transforming cultural landscapes in expansive peri-urban areas implications for ecosystem services in local planning. (Formas) http://proj.formas.se/detail.asp?arendeid=9657&x=250&y=20&sprak=1&redovisning=0

- Human‐environment interactions and the epidemiological peri-urban landscape of tick‐borne diseases. (ÖSS)

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA