Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande

Peter Gunnarsson

Adjunkt

TV journalistik, Video & Medieteknik utbildning samt SH Medieproduktion

08-608 49 74 086084974

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Lärare och forskare i medieteknik och journalistik

Filmare & Tv-journalist

Magister i Journalistik

Magisteruppsats:

Formatets betydelse: hur arbetsprocesser och produktionsvillkor formar journalistiken i webb-tv

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:575912

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA